Dr�gul� forr�sok emelik a hitelkamatokat

2008.05.03. 11:47

N�vekv� forr�sk�lts�gekkel, illetve a kock�zatok emelked�s�vel kell sz�molnia id�n a magyarorsz�gi bankszektornak - der�l ki a "Jelent�s a p�nz�gyi stabilit�sr�l" c�mmel k�zz� tett jegybanki �sszegz�sb�l.

A tanulm�ny szerint a bankok a v�llalati hitelez�sben az emelked� forr�sk�lts�geket m�g gyorsan �t tudj�k h�r�tani az �gyfeleikre, ez azonban egyre kev�sb� igaz a h�ztart�sok hitelez�s�re, mivel m�r most is jelent�s �s a j�v�ben m�g ink�bb er�s�dik a verseny a bankok k�z�tt a lakoss�gi p�nzpiacon. A v�llalati hitelez�sben v�rhat�an gyorsabban, a lakoss�g eset�ben �gy lassabban emelkednek majd a felvett k�lcs�n�k kamatai.

A jelent�s szerint a k�lf�ldi forr�sok ar�nya m�r napjainkban is jelent�s a magyarorsz�gi bankszektorban, jelenleg hozz�vet�leg t�bb mint 30 sz�zal�kot tesz ki a hitelint�zetek idegen forr�sai k�z�tt. Ezeknek a forr�soknak az ar�nya a j�v�ben m�g ink�bb emelkedhet, mik�zben a felvett k�lf�ldi forr�sok futamideje v�rhat�an cs�kken.

Az �sszegz�s alapj�n az anyabankok forr�saira jelent�s m�rt�kben r� lesznek szorulva a k�lf�ldi tulajdonban l�v� hazai hitelint�zetek, napjainkban m�r 50 sz�zal�kot �r el az anyabanki forr�sok ar�nya a k�lf�ldr�l t�rt�n� finansz�roz�s keret�ben. Ezen a ter�leten azonban egyre ink�bb el�t�rbe ker�lnek a csoportszint� hitelez�si d�nt�sek, �s emelkedik a k�lf�ldi anyabankok �ltal fel�ll�tott norm�k, hitelez�si szab�lyok szerepe.

El�fordulhat az is, hogy a bankcsoporton bel�l k�l�nb�z� �raz�st alkalmaznak majd a le�nybankokkal szemben a tulajdonos p�nzint�zetek aszerint, hogy milyen ter�leten akarnak n�vekedni csoportszinten, ez kihat majd a magyarorsz�gi bankok tev�kenys�g�re is.

A nemzetk�zi p�nzpiaci v�ltoz�konys�ga �s az amerikai jelz�logpiaci v�ls�g hat�sa a jelent�s szerint id�n is �rezhet� lesz, ez�rt fontos szerepet kap a hitelint�zetek tev�kenys�g�ben a likvidit�s-menedzsel�s. A k�lf�ldi tulajdon� p�nzint�zetek eset�ben a likvidit�si probl�m�k csoportszint� kezel�se ker�l el�t�rbe.

A jelent�s szerint mind a lakoss�gi, mind a v�llalati hitelez�sben szigorodnak majd a bankok �ltal �rv�nyes�tett norm�k.

Arra is lehet sz�m�tani, hogy a fel�gyeleti hat�s�gok a csoportszint� tev�kenys�g er�s�d�se r�v�n egyre nagyobb m�rt�kben m�k�dnek egy�tt a hat�ron �tny�l� tev�kenys�gek ellen�rz�s�ben, megfigyel�s�ben - der�l ki a jelent�sb�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK