Mol: �vek �ta v�ltozatlanok a k�zgy�l�s felt�telei

2008.05.06. 11:26

A Mol �rtetlen�l �ll a Financial Times cikk�ben megjelent v�dak el�tt, mely szerint a Templeton k�pvisel�it megakad�lyozt�k szavazati joguk gyakorl�s�ban. A t�rsas�g �ll�spontja szerint a szab�lyok �vek �ta ugyanazok - k�z�lt�k k�zlem�nyben az [origo]-val. A Mol mindezt annak kapcs�n sz�gezi le, hogy egyik nagyr�szv�nyese a napokban arra panaszkodott olyan pap�rokat k�rtek a k�zgy�l�si regisztr�ci�hoz, amit kor�bban nem.

A Mol k�zgy�l�si megh�v�j�ban �vek �ta egy�rtelm�en szerepel, hogy milyen okiratokra van sz�ks�ge a r�szv�nyeseknek ahhoz, hogy r�szt vehessenek a k�zgy�l�sen, illetve, hogy meghatalmaz�s eset�n, mik�nt kell igazolni a k�pviseleti jogosults�got. A meghatalmazott nev�re ki�ll�tott meghatalmaz�st k�zokiratba vagy teljes bizony�t� erej� mag�nokiratba kell foglalni. A meghatalmaz�st al��r� szem�lyek k�pviseleti jogosults�g�t k�zhitel� nyilv�ntart�s �ltal kibocs�tott dokumentummal (pl. c�gkivonat) vagy k�zjegyz�i nyilatkozattal kell igazolni. A megh�v� e tekintetben �vek �ta v�ltozatlan. A meghatalmaz�s formai k�vetelm�nyeit a Gazdas�gi T�rsas�gokr�l �s a Polg�ri Perrendtart�sr�l sz�l� t�rv�ny szab�lyozza, a Mol ezeknek megfelel�en j�rt el eddig is �s ez alkalommal is. Ez nem a Mol saj�toss�ga, m�s t�zsdei t�rsas�gokn�l is hasonl�an kell igazolni a k�pviseleti jogosults�got.

A megh�v� a k�zgy�l�s el�tt t�bb mint 30 nappal (2008. m�rcius 21-�n) megjelent a Mol, a B�T �s a PSZ�F honlapj�n, �gy elegend� id� �llt a r�sztvev�k rendelkez�s�re, hogy beszerezz�k a sz�ks�ges dokumentumokat.

Aki a megfelel� dokumentumokat bemutatta, minden tov�bbi n�lk�l r�szt vehetett �s szavazhatott a k�zgy�l�sen. Az idei k�zgy�l�s l�nyegesen magasabb befektet�i �rdekl�d�s mellett zajlott: m�g tavaly a szavaz� r�szv�nyek kevesebb mint 50 sz�zal�ka jelent meg, addig id�n ez t�bb mint 65 sz�zal�k volt, ami a legmagasabb ar�ny� r�szv�tel 1999 �ta a Mol k�zgy�l�sek sor�ban. Ez j�l mutatja, hogy sz�mos hazai �s k�lf�ldi befektet�si alap minden formai k�vetelm�nynek meg tudott felelni.

"Term�szetesen sajn�ljuk, ha r�szv�nyes�nk vagy meghatalmazottja nem jut be a k�zgy�l�sre, ugyanakkor a Templeton nyilatkozat t�bb szempontb�l is f�lrevezet�: azt �ll�tj�k, hogy kiz�r�lag eredeti c�gkivonatot k�r�nk, val�j�ban egy hiteles m�solat is megfelel� lett volna - �m n�luk sem eredeti, sem pedig m�solat sem volt. M�sfel�l, ahogy ezt a hirdetm�ny�nk is tartalmazza: ak�r egy k�zjegyz�i nyilatkozat is igazolhatja a k�pviseleti jogosults�got, ebben az esetben pedig egy�ltal�n nem k�r�nk c�gkivonatot - �m a Templeton k�pvisel�je nem rendelkezett hiteles k�zjegyz�i irattal sem.

A helysz�nen bemutatott pap�r egyszer�en nem igazolta a meghatalmaz�s al��r�j�nak erre val� jog�t, ami elengedhetetlen felt�tele lett volna annak, hogy a megjelen� k�pvisel� bizony�tani tudja: � k�pviselheti val�ban a r�szv�nyest. Az Igazgat�s�g felel�ss�ge, hogy a r�szv�nyesek k�zgy�l�si regisztr�ci�ja a mindenkori jogszab�lyoknak megfelel�en t�rt�njen �s ezen k�vetelm�nyeknek minden r�szv�nyesnek egyform�n meg kell felelnie." - �rta a k�zlem�nyben Ferencz I.Szabolcs, a Mol-csoport kommunik�ci�s igazgat�ja.

KAPCSOLÓDÓ CIKK