T�bb bankfi�k kellene Eur�p�ban

2008.05.06. 7:24

A megfelel� fi�kh�l�zat hi�nya anyagi k�rt okoz az eur�pai bankoknak, a mobiltelefonos �s az internetes banki �gyint�z�s lehet�s�geinek b�v�l�se egy�ltal�n nem szor�totta h�tt�rbe a hagyom�nyos bankol�st, s�t a megl�v� bankfi�kok nem tudj�k kiszolg�lni az ig�nyeket - �rja a Napi Gazdas�g.

A Booz Allen Hamilton tan�csad� felm�r�se szerint az eur�pai banki �gyfelek 80 sz�zal�ka k�ti jelz�loghitel-szerz�d�s�t, illetve int�zi sz�mlavezet�si �gyeit bankfi�kokban, 60 sz�zal�kuk k�t sz�vesebben ilyen helyen �letbiztos�t�st, illetve 42 sz�zal�kuk �ltal�nos biztos�t�s�nak elint�z�s�hez is ink�bb megy egy fi�kba, mint hogy �gyn�k�ket fogadjon a lak�s�n. Ugyanakkor a n�met, a brit, a spanyol, a d�n �s a sv�jci v�laszad�k egy�ntet� v�lem�nye szerint m�g mindig t�l sokat kell sorban �llni a bankfi�kokban, igaz, a nyitvatart�si id�ket �s a helyis�gek atmoszf�r�j�t j�nak tartj�k.

A p�nzint�zeteknek azzal kell sz�molniuk, hogy spanyol, n�met �s brit �gyfeleik majdnem egyharmada egy h�ten legal�bb egyszer felkeresi bankfi�kj�t. Emellett jav�taniuk kell az �gyint�z�k k�pz�s�t, fel kell k�sz�teni�k �ket az egyszer� szolg�ltat�sn�l bonyolultabb viselked�si szab�lyok k�vet�s�re. A v�laszad�k ugyanis �gy tal�lt�k, hogy a szem�lyzet tagjai mosolytalanok, �zletiesek �s bar�ts�gtalanok. A brit �s a spanyol �gyint�z�k min�s�ltek a legkev�sb�, sv�jci �s n�met koll�g�ik a legink�bb kedvesnek. A sv�jci tisztvisel�k tudnak a legpontosabb v�laszokat adni az �gyfelek k�rd�seire, m�g a brit �s a spanyol szem�lyzet bizonyult e t�ren a leggyeng�bbnek.

Az elm�lt �vek tapasztalata az is, hogy b�r bankfi�kokra sz�ks�g van, de nem olyanokra, amelyek k�v�z�k�nt, internetez�helyis�gk�nt is m�k�dnek. N�h�ny bank kor�bban tervezett ilyen t�pus� "megafi�kokat", de amikor felm�rt�k ennek k�lts�geit, illetve m�k�dtet�s�k bonyolults�g�t - p�ld�ul a plusztev�kenys�geket k�ls� v�llalkoz�knak kellett volna kiadni -, el�lltak az �tlett�l - olvashat� a Napi Gazdas�gban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK