A devizaalap� - j�r�szt sv�jci frankban �s jap�n jenben foly�s�tott - lakoss�gi hitelek ki�raml�sa tov�bbra is a magyar bankrendszert terhel� kock�zatok egyik fontos eleme, ami j� es�llyel nem is fog elt�nni bel�that� id�n bel�l, �ll a Fitch Ratings kedden Londonban kiadott elemz�s�ben, amely szerint a f� gond az, hogy a fedezetlen ad�snak sz�m�t� lakoss�gi fogyaszt�i k�r nem felt�tlen�l �rti a kock�zatokat.

A legnagyobb eur�pai hitelmin�s�t� 13 oldalas tanulm�nya szerint a lakoss�gnak foly�s�tott devizaalap� hitelez�s k�l�n�sen kock�zatos, mivel ennek az �gyf�lk�rnek �ltal�ban nincsenek devizabev�teli forr�sai, ez�rt fedezetlen az �rfolyam- �s kamatkock�zatokkal szemben.

A f� aggodalom forr�sa az, hogy a lakoss�gi hitelfelvev�k meg�rtik-e a devizahitelez�ssel j�r� kock�zatokat. J�llehet a bankok tesznek er�fesz�t�seket e kock�zatok elmagyar�z�s�ra, j� es�llyel csak az igaz�n magas szint� szak�rtelemmel b�r� lakoss�gi �gyfelek k�pesek teljes k�pet alkotni ezekr�l, a t�bbiek egyszer�en csak a vonz� kamatszinteket n�zik.

A Fitch adatai szerint 2004 v�ge �s 2007 v�ge k�z�tt a magyar bankrendszer �ltal kibocs�tott brutt� devizahitel-�llom�ny a 2,5-szeres�re emelkedett, �s forint�rt�ke el�rte a 10 462 milli�rd forintot.

Ebb�l a lakoss�gi szektornak ny�jtott devizaalap� hitel�llom�ny a tavalyi �v v�g�n 3216 milli�rd forint volt; ennek a fele fogyaszt�si hitel, 45 sz�zal�ka lak�shitel. A Fitch szerint a devizaalap� jelz�log-hitelez�s a kock�zatosabb, tekintve e hitelfajta �ltal�ban hossz� futamidej�t, ami a futamid� alatt bek�vetkez� potenci�lis �rfolyamkileng�sek vesz�ly�t id�zi fel.

A magyar bankrendszer lakoss�gi hitelportfoli�j�nak eszk�zmin�s�ge egyel�re nem romlott �rdemben. Figyelembe kell venni azonban, hogy a magyarorsz�gi devizaalap� hitelez�s - csak�gy, mint a k�z�p- �s kelet-eur�pai t�rs�g t�bbi orsz�g�ban - m�g nem volt kit�ve egy teljes gazdas�gi ciklusnak, a 2007 �ta tart� lassul�ssal egy�tt sem, �ll a Fitch londoni elemz�s�ben.

A hitelmin�s�t� szerint mindemellett a forint gyeng�l�sei is eddig �tmenetinek bizonyultak, �s nem tartottak el�g hossz� ideig ahhoz, hogy komoly eszk�zmin�s�gi probl�m�kat okozzanak a bankoknak. A t�rs�gi valut�k, k�zt�k a forint, az elm�lt �vekben csak m�rs�kelt re�lle�rt�kel�d�seken mentek �t, �s ut�na rendszerint gyorsan visszaer�s�dtek.

A deviza�rfolyam-mozg�sok �gy az ad�soknak kedveztek, �s a magyarorsz�gi ingatlanpiac sem ment m�g �t egy olyan teljes fellend�l�si �s visszaes�si cikluson, amely az ingatlan�rak meredek lefel� ir�nyul� korrekci�j�val j�rt volna. E k�rnyezetben, �s tekintettel a m�g mindig viszonylag kedvez� hitelpiaci ciklusra, a hitelk�lts�gek eddig alacsonyak voltak.

A Fitch Ratings szerint ugyanakkor egy esetleges gazdas�gi sokk, vagy a forint jelent�s le�rt�kel�d�se m�r kikezden� a bankrendszer eszk�zmin�s�g�t, r�ad�sul a magyar korm�ny takar�koss�gi csomagja cs�kkentette a h�ztart�sok re�lj�vedelem�t, n�velve az ad�ss�gszolg�lati terhet.

Jelenleg a bankrendszer szektorszint� t�keell�totts�ga el�gs�ges valamely k�ls� sokkhat�s kiv�d�s�hez, de a helyzet megv�ltozhat egy olyan "kombin�lt forgat�k�nyv" eset�n, amelyben a forint gyeng�l, az ingatlanpiaci �rak zuhanni kezdenek, �s k�lf�ld�n jegybanki kamatemel�sek t�rt�nnek. Ha a devizaalap� hitelez�s er�s n�veked�se folytat�dik, a bankoknak szem el�tt kell tartaniuk saj�t bels� t�kegener�l� k�pess�g�ket, �ll a Fitch keddi londoni elemz�s�ben.

A hitelmin�s�t� szerint a folyamatos finansz�roz�si hozz�f�r�s fontos hajt�eleme a hitelez�si n�veked�snek. A k�lf�ldi tulajdon� bankok finansz�roz�si hozz�f�r�si szempontb�l el�ny�sebb helyzetben vannak, j�llehet a finansz�roz�si k�lts�gek �rezhet� emelked�se, amely a hitelpiaci v�ls�g tavalyi m�sodik f�l�vi kezdete �ta tapasztalhat�, a tulajdonos bankokat is �rinti.

A versenyk�rnyezetben azonban nem mindig lehet az �gyfelekre �th�r�tani e magasabb k�lts�geket, ami val�sz�n�leg �rinteni fogja a bankok j�vedelmez�s�g�t, �ll a keddi londoni Fitch-elemz�sben.