A Commerzbank Zrt. tavaly magyarorsz�gi 15 �ves t�rt�net�nek rekorderedm�ny�t k�nyvelte el, a bank ad�z�s ut�ni nyeres�ge 3 milli�rd forint lett, ami 79 sz�zal�kkal magasabb az el�z� �vin�l - mondta Kozma Andr�s, a hitelint�zet eln�k-vez�rigazgat�ja h�tf�n Budapesten sajt�t�j�koztat�n.

A bank m�rlegf��sszege is kiugr�an, t�bb mint 21 sz�zal�kkal emelkedett �s tavaly �v v�g�re 258,75 milli�rd forintot tett ki.

Az eln�k-vez�rigazgat� elmondta: a bank az id�n tov�bbi mintegy 20 sz�zal�kos nyeres�gn�veked�st k�v�n elk�nyvelni a magyar bankpiacon.

Az eln�k-vez�rigazgat� szerint az anyabank - a n�met bankpiac egyik legnagyobb jelz�loglev�l kibocs�t�ja - a m�sodrend� jelz�logpiaci v�ls�gnak csup�n a m�sodik k�r�ben �rintett, ez nem befoly�solja azt, hogy a magyarorsz�gi le�nybank refinansz�roz�sa, az itteni hitelb�v�l�s biztos�tott az id�n is.

Kozma Andr�s elmondta: a frankfurti anyabank mintegy 1,2 milli�rd eur� �sszeggel �rintett a jelz�logpiaci v�ls�gban, de gyakorlatilag ezt az �sszeget m�r "le�rta" a n�met bank.

Kozma Andr�s a magyarorsz�gi tev�kenys�gr�l elmondta: tavaly - a magyar sz�mviteli szabv�nyok szerint kiadott m�rleg alapj�n - a bank �gyf�lhiteleinek �sszege 150 milli�rd forintot tett ki, ami 24 sz�zal�kkal magasabb az egy �vvel kor�bbin�l. A �gyf�lbet�tek �sszege tavaly �v v�g�n 78,6 milli�rd forintra r�gott, 23,5 sz�zal�kkal volt nagyobb, mint 2006-ban.

Az eln�k-vez�rigazgat� k�z�lte: a Commerzbank a magyar p�nzpiacon hangs�lyozottan v�llalati finansz�roz�ssal akar foglalkozni a j�v�ben is, s�t kifejezetten a kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok sz�m�ra alak�t ki "testre szabott" term�keket, hitelkonstrukci�kat. Ennek �rdek�ben a bank tervei k�z�tt szerepel, hogy id�n k�t �j kirendelts�get nyit, ezzel orsz�gos fi�kh�l�zata 11 egys�gre b�v�l.

A v�llalati portf�li�r�l elmondta: az jobb mint a magyar banki �tlag, �gy az elm�lt id�szakban a hitelez�si gyakorlaton sem kellett szigor�tani.

A hitelint�zet egyre jelent�sebb �sszegekre tesz szert a jutal�kbev�telekb�l. Tavaly a nett� kamatbev�tele 6 milli�rd forintra r�gott, ami 23 sz�zal�kkal volt magasabb a 2006. �vin�l, a nett� jutal�kbev�telek pedig 1,2 milli�rd forintot tettek ki, mintegy 32 sz�zal�kkal haladt�k meg az egy �vvel kor�bbit.

Az eln�k-vez�rigazgat� elmondta: m�g kor�bban legink�bb a nemzetk�zi v�llalatok szerepe volt jelent�s a bank partnerk�r�ben, napjainkban elmondhat�, hogy a hitelint�zet a magyar v�llalatokra �sszpontos�t, s�t a kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok ig�nyeit veszi els�sorban figyelembe.

Az eln�k-vez�rigazgat� r�mutatott: a frankfurti anyabank kiemelt c�lja az, hogy K�z�p- �s Kelet-Eur�p�t meghat�roz� ter�letk�nt kezeli a j�v�ben is. Ennek k�t ok�t nevezte meg az eln�k-vez�rigazgat�: egyr�szt az, hogy K�z�p-Kelet-Eur�pa �llamai m�g mindig viszonylag nagy n�veked�si potenci�llal rendelkeznek, m�sr�szt a t�rs�g gyakorlatilag nem �rintett a jelz�logpiaci v�ls�gban.

Kozma Andr�s k�z�lte, ez �v j�nius 1-j�t�l a hitelint�zet beind�tja priv�tbanki tev�kenys�g�t is, amivel els�sorban a v�llalati �gyf�lk�r�be tartoz� c�gek vezet�inek, dolgoz�inak k�n�l vagyonkezel�st, priv�tbanki �gyint�z�st.

K�rd�sre v�laszolva az eln�k-vez�rigazgat� kiemelte: az fel sem mer�lt, hogy a bank fi�kk� alakulna a j�v�ben, a c�l az, hogy a hitelint�zet a magyar bankpiac egyik jelent�s t�nyez�je legyen a v�llalati finansz�roz�sban.