London nem tudja mi lesz kamatemel�s ut�n

2008.05.23. 13:45

T�bbs�gi, de nem egy�ntet� londoni elemz�i v�rakoz�s szerint a forint meredek er�s�d�se ellen�re kamatot emel h�tf�n az MNB. Az ut�na k�vetkez� monet�ris p�ly�r�l m�r mark�nsabban elt�rnek a v�lem�nyek a Cityben: v�ltozatlanul forgalomban vannak agressz�v, 9 sz�zal�kig terjed� tov�bbi kamatemel�si el�rejelz�sek �s olyanok is, amelyek szerint a h�tf�i emel�ssel tet�zik a kamatszint.

A megk�rdezett, illetve el�rejelz�seikben szeml�zett kilenc nagy londoni befektet�si �s elemz� h�z - Deutsche Bank, JP Morgan, Cr�dit Suisse, UBS, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Dresdner Kleinwort, Barclays Capital, 4cast - k�z�l nyolc j�solta, hogy az MNB h�tf�n 0,25 sz�zal�kponttal emeli alapkamat�t.

A kiv�tel a Merrill Lynch, amelynek londoni elemz�i a magyar gazdas�g gyenge n�veked�se miatt az eddigi monet�ris szigor�t� l�p�seket is rendre feleslegesnek nevezt�k elemz�seikben.
A h�z p�nteken adott �j el�rejelz�s�ben is az �ll, hogy a magyar jegybank h�tf�n v�ltozatlanul, 8,25 sz�zal�kon hagyja alapkamat�t, mivel az elm�lt h�napokban m�r 0,75 sz�zal�kponttal szigor�tott, amit "massz�v" forintfel�rt�kel�d�s k�vetett; a piacot "megk�s�rtette" az egykori, 240,1-es er�s s�vsz�l �tt�r�s�nek lehet�s�ge is.

Mindemellett meredeken, 21 havi m�lypontra cs�kkent a mag�nszektorbeli, pr�miumok n�lk�l sz�molt �ves b�remelked�si �tem, fokozatosan lassul az infl�ci�, az �ves �sszehasonl�t�s� gazdas�gi n�veked�s napt�ri kiigaz�t�ssal pedig m�g mindig 1 sz�zal�k alatt volt az els� negyed�vben.

A Merrill Lynch londoni elemz�i elvetik azt a Cityben gyakorta hangoztatott �rvet, hogy az MNB-nek a szint�n h�tf�n kij�v� �j infl�ci�s el�rejelz�s v�rhat� felfel� m�dos�t�s�ra kell kamatemel�ssel reag�lnia. A h�z szerint ez ellen sz�l, hogy a jegybank az ut�bbi id�ben 0,75 sz�zal�kponttal szigor�tott, mik�zben az infl�ci�s j�slat val�sz�n�leg 0,4 sz�zal�kponttal fog emelkedni. R�ad�sul az �j infl�ci�s jelent�sben m�g nem lesz benne a forint mostani er�s�d�se, ami �nmag�ban a p�nz�gypolitikai kond�ci�k jelent�s szigor�t�s�nak felel meg, �s - ha tart�s marad - a k�vetkez� infl�ci�s jelent�sben a h�tf�re v�rt, emelt infl�ci�s j�slat �jabb, de m�r lefel� mutat� fel�lvizsg�lat�t eredm�nyezheti.

A m�jusi infl�ci�s jelent�st�l t�bb nagy londoni h�z is a k�vetkez� �vre v�rt infl�ci�s p�lya emel�s�t v�rja.

A JP Morgan, amely a h�tf�re negyed sz�zal�kpontos MNB-kamatemel�st v�r� citybeli befektet�si bankok k�z�tt van, azt j�solta, hogy a 2008-as �tlagos infl�ci�r�l sz�l� �j el�rejelz�s 6,2 sz�zal�k, a 2009-re sz�l� 4,0 sz�zal�k lesz, egyar�nt mintegy h�romtized ponttal magasabb a febru�ri Infl�ci�s Jelent�sben szerepl�n�l.

A JP Morgan londoni r�szleg�n�l mindazon�ltal azt mondt�k: az �ltaluk v�rt h�tf�n kamatemel�s val�sz�n�leg az idei utols� lesz, �s j�v�re 1,00 sz�zal�kpontig terjed� kamatcs�kkent�s k�vetkezhet.

Vannak ugyanakkor londoni h�zak, amelyek szerint h�tf�n m�g kor�ntsem tet�zik a magyarorsz�gi jegybanki kamatszint.

Az agressz�v tov�bbi szigor�t�st v�r�k k�z�tt van a Goldman Sachs, amely p�nteki el�rejelz�s�ben azt j�solta: a Monet�ris Tan�cs a k�vetkez� h�rom �l�sen - h�tf�i kezdettel - egyenk�nt 0,25 sz�zal�kpontos emel�seket fog v�grehajtani, vagyis 9,00 sz�zal�kra emeli az alapkamatot.

A GS londoni elemz�i szerint ez az�rt j�solhat� nagy biztons�ggal, mert az �j infl�ci�s jelent�s v�rhat�an "jelent�sen" emeli a v�rt infl�ci�s sz�mokat, �s az MNB rendszerint egy�bk�nt sem veszi figyelembe nagy s�llyal a r�vid t�v� �rfolyammozg�sokat.

A Goldman Sachs progn�zisa szerint a "d�nt� jelent�s�g�" 2009-es �tlagos infl�ci�s el�rejelz�s a jelenlegi 3,6 sz�zal�kr�l 4,0 sz�zal�kra emelkedik - a 3,0 sz�zal�kos c�l helyett -, f�leg az olaj�r-el�rejelz�sek v�rhat� emel�se miatt.

A GS egy minapi londoni elemz�se szerint a h�z nyersanyagpiaci szak�rt�i az eddigi hord�nk�nti 104 doll�rr�l 124 doll�rra emelt�k 2008-as eg�sz �vi �tlag�r-el�rejelz�s�ket a vil�gpiaci alapt�pusnak tekintett �szaki-tengeri Brent olajfajt�ra, �s j�v�re m�r 140 doll�r feletti �ves Brent-�rfolyam�tlaggal sz�molnak.

Mindez a c�g szerint jelent�s hat�ssal lesz a felz�rk�z� t�rs�g infl�ci�j�ra, f�leg j�v�re.

A GS elemz�i az idei magyarorsz�gi �ves �tlagos infl�ci�ra adott saj�t j�slatukat p�ld�ul az eddigi 5,8 sz�zal�kr�l 6,1 sz�zal�kra, 2009-es �tlagos magyar infl�ci�s progn�zisukat 3,5 sz�zal�kr�l 4,3 sz�zal�kra emelt�k.

A p�nteki magyarorsz�gi kamat-el�rejelz�sben a Goldman Sachs londoni elemz�i mindazon�ltal elismert�k, hogy a k�vetkez� h�rom monet�ris tan�csi �l�sre j�solt folyamatos kamatemel�si progn�zisukra bizonyos r�vid t�v� kock�zatot jelent a forint er�s�d�se, ami miatt az emel�sek "hosszabb id�t�vra h�z�dhatnak el".

Ugyancsak 9 sz�zal�kos idei kamattet�z�st j�solnak a Dresdner Kleinwort londoni elemz�i, akik szerint az �ltaluk h�tf�re v�rt negyed sz�zal�kpontos emel�st n�h�ny h�nap sz�net k�veti, �s a kamatszint az �v v�g�re emelkedik a h�z �ltal val�sz�n�s�tett 9 sz�zal�kos cs�csra.

KAPCSOLÓDÓ CIKK