Nyolcan t�mogatt�k a kamatemel�st

2008.06.13. 17:57

A Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�cs�nak m�jus 26-i �l�s�n az alapkamat 25 b�zispontos emel�s�t a test�let�nyolc tagja t�mogatta, h�rman az alapkamat szinten tart�s�ra,�egy tag pedig az alapkamat 25 b�zispontos cs�kkent�s�re szavazott - der�l ki a test�let �l�s�nek r�vid�tett jegyz�k�nyv�b�l.

Az alapkamat 8,0 sz�zal�kra cs�kkent�se mellett B�nfi Tam�s, az alapkamat 8,25 sz�zal�kos szinten tart�sa mellett Cs�ki Csaba, K�d�r B�la, Nem�nyi Judit szavazott, az alapkamat 8,5 sz�zal�kra emel�se mellett nyolcan, Bihari P�ter, Bihari Vilmos, Hardy Ilona, Kir�ly J�lia, Oblath G�bor, Karvalits Ferenc, Kopits Gy�rgy, Simor Andr�s voksoltak.

Volt olyan v�lem�ny, hogy az infl�ci�s c�l el�r�se �rdek�ben az alapkamat szinten tart�sa is elegend�. Elhangzott, hogy az el�rejelz�s szerint az infl�ci� 2010-re a c�l�rt�k k�zel�be s�llyedhet, ami ak�r a monet�ris kond�ci�k enyh�t�s�re is lehet�s�get teremt.

A tan�cs egys�ges volt abban a tekintetben, hogy a kamatd�nt�s kapcs�n a kiindul�pont a m�jusi infl�ci�s el�rejelz�s, amely szerint v�ltozatlan monet�ris kond�ci�k mellett 2010-ig a c�l�rt�k f�l�tt lehet az infl�ci�.

A tagok meg�t�l�se szerint a n�veked�si kil�t�sok tov�bbra is kedvez�tlenek. T�bben azt hangs�lyozt�k, hogy a keresletsz�k�t�s hozz�j�rulhat a k�lts�gsokkok m�sodk�r�s hat�sainak m�rs�kl�s�hez, a kiskereskedelmi forgalom cs�kken, mik�zben a lakoss�g fogyaszt�si hitelfelv�tele az ut�bbi h�napokban megtorpant.

N�h�nyan arra h�vt�k fel a figyelmet, hogy a bels� kereslet visszaes�se ellen�re a b�rinfl�ci� �s a piaci szolg�ltat�sok infl�ci�ja ism�t emelkedett.

A tan�cstagok egyet�rtettek abban, hogy az infl�ci�s kil�t�sok mark�nsan romlottak a febru�ri infl�ci�s jelent�s publik�ci�ja �ta. T�bben kiemelt�k, hogy ebben els�sorban a nemzetk�zi nyersanyag�rak emelked�se �s a glob�lis infl�ci�s nyom�s j�tszik szerepet, ami azonban a m�jusi infl�ci�s jelent�sben felt�telezettn�l is tart�sabb lehet. Egyes tan�cstagok �gy �rt�kelt�k, hogy az olaj�rak emelked�s�nek fundament�lis okai vannak, ez�rt a nagym�rt�k� �remelked�s nem tekinthet� �tmenetinek.

Elhangzott olyan v�lem�ny is, hogy a kock�zati pr�mium cs�kken�se m�g�tt az elm�lt id�szak monet�ris politikai l�p�sei is szerepet j�tszhattak. Egyes tagok ugyanakkor a p�nzpiacokra jellemz� bizonytalans�g miatt arra figyelmeztettek, hogy a kock�zati fel�rak egyel�re csak �tmenetileg cs�kkentek, �s hosszabb id�szakra van sz�ks�g a folyamatok �rt�kel�s�hez. M�sok azt hangs�lyozt�k, hogy a kedvez� p�nzpiaci tendenci�kban az elm�lt id�szakban ink�bb a technikai t�nyez�k j�tszhattak szerepet, mint a fundament�lis helyzet javul�sa.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK