Hern�di: ellens�ges �tv�telt akar az OMV

2008.06.27. 10:46

Az OMV minden�ron a Mol �tv�tel�re t�rekszik, f�ggetlen�l att�l, hogy az �gyletnek gazdas�gilag van-e �rtelme vagy sem - fejtette ki v�lem�ny�t Hern�di Zsolt, a magyar g�z- �s olajipari c�g eln�k-vez�rigazgat�ja egy interj�ban.

Az osztr�k konszern azzal, hogy egy �vvel ezel�tt (10 sz�zal�kr�l) 18,6 sz�zal�kra n�velte Mol-r�szesed�s�t, jelezte, hogy ellens�ges �tv�telt forgat a fej�ben. Az�ta az OMV folyamatosan k�tfel� besz�l - id�zte Hern�dit a Format osztr�k gazdas�gi-politikai hetilap p�nteken megjelent legfrissebb sz�ma. Jelenleg az OMV-nak 20,2 sz�zal�ka van a Molban.

Hern�di szerint az, hogy az Eur�pai Bizotts�g a k�t v�llalat esetleges egyes�l�s�r�l ind�tott versenyjogi elj�r�sa keret�ben eljuttatta kifog�sainak jegyz�k�t az OMV-nak, azt mutatja, hogy "Br�sszelben, hozz�nk hasonl�an, komolyabban veszik a versenyjogi probl�m�kat, mint ahogy az OMV gondolta". Megjegyezte, hogy a szeptember 18-�ra v�rhat� bizotts�gi d�nt�s ut�n elv�lik, vajon az OMV minden�ron fel akarja-e v�s�rolni a Mol-t. - �n azt hiszem, hogy igen. R�ad�sul f�ggetlen�l att�l, hogy gazdas�gilag van-e �rtelme - v�lekedett Hern�di Zsolt.

Vil�goss� tette, hogy a magyar v�llalat a rendelkez�s�re �ll� eszk�z�kkel tov�bbra is v�dekezni fog az ellens�ges �tv�tellel szemben, hiszen az meggy�z�d�se szerint �rt�kveszt�st okozna. Az �gynevezett bar�ti r�szv�nyesekkel kapcsolatban eml�keztetett arra, hogy a legut�bbi k�zgy�l�st megel�z�en az OMV is azok k�z� tartozott, akik k�vetkezetesen t�mogatt�k a c�gvezet�s javaslatait. - Akkor teh�t az OMV is bar�ti r�szv�nyesnek sz�m�tott? - k�rdezett vissza.

Lesz�gezte, hogy az om�ni �llami olajt�rsas�ggal (Oman Oil Company), a horv�t INA olajt�rsas�ggal �s a cseh CEZ villamos m�vekkel k�t�tt strat�giai egy�ttm�k�d�si meg�llapod�sok k�t szempontb�l is k�l�nb�znek az OMV-�gylett�l. Az eml�tettek nem �hajtj�k bekebelezni a Molt, �s a vel�k val� egy�ttm�k�d�s �zleti szinten t�rt�nik.

Az eln�k-vez�rigazgat� elmondta, hogy az OMV-val sohasem siker�lt ny�lbe �tni�k hasonl��zleti meg�llapod�st. - Kezdetben k�ts�gk�v�l �rdekl�d�st mutattak, de azt�n ut�bb minden megbukott azon, hogy eg�sz�ben akartak minket, nem pedig csak t�rsulni egy bizonyos �zlethez - h�zta al�. Hozz�tette, hogy a Molnak �ppen ez�rt kellett megszak�tania a g�zipari egy�ttm�k�d�sr�l kezdem�nyezett t�rgyal�sait is az OMV-val.

Sz�lt arr�l is, hogy a magyar c�g �j er�m�vek �p�t�s�t tervezi. Itt megeml�tette, hogy a CEZ-zel k�z�sen k�t g�zalap� er�m�vet k�v�nnak l�trehozni, egyenk�nt 800 megawatt teljes�tm�nnyel.

Az ir�nyzatokat �rintve nagyon fontosnak nevezte, hogy megval�suljon a k�z�p- �s kelet-eur�pai orsz�gok k�z�s olaj- �s g�zvezet�k-h�l�zata. - Ak�rcsak kor�bban, m�g most is nagy m�rt�kben f�gg�nk Oroszorsz�gt�l" - mondta. �gy �t�lte meg, hogy a Kaszpi-tenger k�rny�ki, illetve k�zel-keleti lel�helyeket Eur�p�val �sszek�t�, r�g�ta tervezett Nabucco-vezet�k �gy�ben jelenleg szinte semmi sem t�rt�nik: a projektc�g vezet�s�nek szemmel l�that�an nem siker�lt eddig �tt�r�st el�rnie. Valamivel gyorsabban mennek viszont a dolgok az (orosz g�z sz�ll�t�s�ra l�trehozand�) D�li �ramlat vezet�k k�r�l, f�zte hozz�.

KAPCSOLÓDÓ CIKK