M�r 235 forint alatt is j�rt az eur�

2008.06.30. 14:04

A forint h�tf�n 13 �ra ut�n �tt�rte a 235,00 eur�/forint �rfolyamot, f�l kett�kor 234,90/235,00 forinton �llt az eur� jegyz�se a budapesti bankk�zi kereskedelemben. Ez egysz�zal�kos forinter�s�d�snek felel meg a p�nteki �rfolyamhoz k�pest. A leger�sebb forint�rfolyam 234,75 eur�/forint volt, a nap v�g�n 235,30/45-�n �llapodott meg. K�zben a doll�r �rfolyama 150 forint al� ker�lt.

A keresked�k az egy�bk�nt illikvid piacon v�grehajtott viszonylag nagyobb �sszeg� eur� elad�snak tulajdon�tj�k a hat�r �tt�r�s�t, amit opci�s kontraktusok leh�v�sa is er�s�tett. A forint a r�gi�s �s a felt�rekv� piaci deviz�kkal p�rhuzamosan er�s�d�tt. A t�r�k l�ra 0,40 sz�zal�kkal, a d�l-afrikai rand 1,20 sz�zal�kkal, a lengyel zloty 0,46 sz�zal�kkal er�s�d�tt.

A Reuters h�r�gyn�ks�g �ltal v�gzett felm�r�s szerint a nemzetk�zi befektet�si alapok j�niusban n�gy �ve a legalacsonyabb szintre cs�kkentett�k r�szv�ny-befektet�seiket az infl�ci�s aggodalmak miatt, �s n�velt�k portfoli�ikban a k�tv�ny- �s deviza- befektet�sek ar�ny�t. Megn�tt a kereslet a viszonylag magas hozam� deviza-befektet�sek ir�nt.

V�ltozik a strat�gia

Barcza Gy�rgy szerint a forint �jb�li er�s�d�se m�g�tt a befektet�k k�z�pt�v� strat�gi�j�nak megv�ltoz�sa fedezhet� fel. A subprime v�ls�g els� szakasz�ban a piac szerepl�i igyekeztek megszabadulni a kock�zatos befektet�si form�kt�l, ez�rt az elm�lt �vben mind a r�szv�nyek, mind a forint piac�n ink�bb eladni szerettek volna. Ez a forint gyeng�l�s�hez, �s r�szv�ny�rfolyamok cs�kken�s�hez vezetett.

Mostan�ban azonban egyre t�bb olyan inform�ci� �rkezik, ami a v�ls�g elh�z�d�s�t sejteti ak�r 2009-re is. Ez�rt a befektet�k m�r differenci�lnak: a kock�zatos �s a sz�k�l� profitok miatt alacsony hozammal kecsegtet� r�szv�nypiacokr�l v�ltozatlanul menek�lnek, a magas kamatl�bak miatt 1-3 �ves t�von az �rfolyamkock�zatot bekalkul�lva is megt�r�lni l�tsz� felt�rekv� valut�k ir�nt pedig n�vekszik a kereslet.

Az MNB (csak�gy mint a t�r�k jegybank) elk�telezett az infl�ci� megf�kez�se mellett, ami magasabb kamatl�bat �s nagyobb v�rhat� hozamot eredm�nyez. A Fed c�lkit�z�se viszont az amerikai gazdas�g motorj�nak beind�t�sa, amit ak�r valut�ja gyeng�t�s�vel is t�mogat. Ennek k�sz�nhet� a forint doll�rral szembeni er�s�d�se.

Ezzel p�rhuzamosan a �piaci szerepl�k l egy�tt 25 b�zispontos kamatemel�st �raztak be az EKB r�sz�r�l. Az eur�pai jegybank kamatemel�se teh�t m�r nem gyenga�ti a forintot. K�rd�ses viszont, hogy az EKB r�sz�r�l a cs�t�rt�k�n v�rhat� kamatemel�st milyen komment�r k�s�ri majd, mert ebb�l a befektet�k szeretn�nek az eur�pai jegybank hosszabb t�v� c�ljaira k�vetkeztetni.

�j rekordon a nyersolaj �ra

Az amerikai �des k�nny�olaj az eur�pai keresked�sben 143,67 doll�ros rekordot �rt el, k�zel 4 doll�rt dr�gulva. Az �rakat els�sorban a gyenge doll�r, az ell�t�ssal kapcsolatos �ltal�nos agg�lyok, valamint az Ir�n �s Izrael k�z�tti egyre fesz�ltebb viszony mozgatja. Az Izrael �s Ir�n k�z�tt zajl� sz�csata legut�bbi fejezet�ben az �gynevezett ir�ni forradalmi g�rda egyik parancsnoka azt nyilatkozta, hogy egy esetleges izraeli l�gi csap�skor az ir�ni fegyveresek k�pesek lenn�nek biztos�tani az olajsz�ll�tm�nyok tekintet�ben igen fontos Hormuzi-szoros f�l�tti kontrollt. A vil�g olaj�nak t�bb mint 60 sz�zal�ka a Hormuzi-szoroson kereszt�l halad.

KAPCSOLÓDÓ CIKK