Munk�b�l �ln�nek a j�v� nyugd�jasai

2008.06.30. 10:03

Magyarorsz�gon a k�lts�gvet�si kiad�sok k�z�tt m�g mindig legnagyobb s�llyal a nyugd�j �s a szoci�lis kiad�sok szerepelnek, a GDP 9,8 sz�zal�k�t teszik ki, mik�zben ez az ar�ny a m�sik h�rom visegr�di orsz�gban mind�ssze 5,5 sz�zal�k. A munkav�llal�k 75 sz�zal�ka m�gis �gy �rzi, hogy nem lesz elegend� az a gondoskod�s, amire az �llamt�l sz�m�thatnak - der�l ki az Aviva �letbiztos�t� �ltal v�gzett nemzetk�zi kutat�sb�l.

"A munkav�llal�k �rzik az �ngondoskod�s sz�ks�gess�g�t Magyarorsz�gon, de m�g csak kevesen jutottak el od�ig, hogy tegyenek is �rte valamit, s�t a megk�rdezettek t�bb, mint fele bevallotta, hogy nem is �rti a nyugd�jtervez�ssel �sszef�gg� k�rd�seket, �gy nem �rz�keli ebben saj�t felel�ss�g�t sem." - hangs�lyozta Bart�k J�nos, az Aviva vez�rigazgat�ja.

A kutat�sban r�sztvev�k k�z�l a 45 �s 54 �v k�z�tti koroszt�lyban a legmagasabb az ar�nya - 86 sz�zal�k - azoknak, akik �gy v�lik, hogy amikor nyugd�jba mennek, az �llamt�l kapott ell�t�s m�rt�ke nem lesz elegend� a kor�bbi �letsz�nvonaluk fenntart�s�hoz. Az OECD �ltal v�gzett felm�r�s szerint ugyanakkor a f�rfiak �tlagos nyugd�j�nak �rt�ke 77 sz�zal�ka az �tlagb�rek szintj�nek. Ez az ar�ny eur�pai �sszehasonl�t�sban kiemelked�en magas, a csehekn�l p�ld�ul ugyanez az ar�ny csak 47, az osztr�kokn�l pedig 43 sz�zal�k.

Az �ngondoskod�s k�l�nf�le form�i m�r k�t �vtizede el�rhet�ek a magyar p�nz�gyi szolg�ltat�i piacon, a t�bbs�g azonban m�g mindig �gy gondolja, hogy az �llam k�teless�ge, hogy ell�ssa az id�skor�akat. A kutat�sban r�sztvev�knek mind�ssze 23 sz�zal�ka rendelkezik a munkahely�n nyugd�j jelleg� megtakar�t�ssal �s csak 4 sz�zal�kuk gondoskodik �n�ll�an inakt�v �veir�l. Nemzetk�zi �sszehasonl�t�sban k�l�n�sen �rdekes, hogy az egyes orsz�gok polg�rai mennyire tudatosak saj�t �ngondoskod�sukat illet�en. Am�g a magyarok 74 sz�zal�ka agg�dik amiatt, hogy nem lesz el�g bev�tele, amikor majd nyugd�jba megy, mind�ssze 27 sz�zal�kuk tesz f�lre rendszeresen, hogy j� anyagi k�r�lm�nyek k�z�tt �lvezhesse az id�skort. A csehek is hasonl�an l�tj�k az �llami nyugd�j majdani �rt�k�t, de t�bb mint k�tszer annyian gondoskodnak saj�t j�v�j�kr�l, mint Magyarorsz�gon.

"Hab�r nyilv�nval�, hogy az �llam nem lesz k�pes a majdani nyugd�jasok sz�m�ra akt�v korukhoz hasonl� �letsz�nvonalat teremteni, sokak sz�m�ra m�gsem egy�rtelm�, hogy a megold�s az �ngondoskod�s lenne." - hangs�lyozza Bart�k J�nos, aki az Aviva szerep�t �ppen abban l�tja, hogy az akt�v kor� munkav�llal�k sz�m�ra egy�rtelm�v� tegye az �ngondoskod�s fontoss�g�t �s bemutassa ennek lehets�ges form�it.

Az Aviva �ltal v�gzett kutat�sb�l kider�l, hogy itthon az emberek ahelyett, hogy akt�v korukban rendszeresen f�lretenn�nek, ink�bb arra sz�m�tanak, hogy a nyugd�j korhat�r el�r�se ut�n is dolgozni fognak, illetve a nyugd�jukat k�l�n munk�val eg�sz�tik majd ki. A 25 �s 34 �v k�z�tti koroszt�ly 65 sz�zal�ka elutas�tja a havi rendszeres megtakar�t�sokat, a 35 �s 54 �v k�z�ttieknek pedig mind�ssze 30 sz�zal�ka �l ezzel a lehet�s�ggel. K�zben a megk�rdezettek 74 sz�zal�ka l�tja biztosnak, hogy a nyugd�j korhat�ron t�l is dolgoznia kell majd,� �s az 55 felettiek 64 sz�zal�ka szeretne �lni azzal a lehet�s�ggel, hogy az �llami ell�t�st kieg�sz�tend� munk�t v�llaljon.

KAPCSOLÓDÓ CIKK