Eur�pai r�szv�nyt�rsas�gg� alakul a Fotex

2008.07.02. 17:52

A Fotex eur�pai r�szv�nyt�rsas�gg� alak�t�s�r�l d�ntenek a tulajdonosok a t�rsas�g augusztus 4-re �sszeh�vott k�zgy�l�s�n.

A Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n szerd�n k�z�lt el�terjeszt�s szerint az �talakul�st k�vet�en a Fotex Nyrt. a jelenlegi p�nz�gyi befektet�seit az uni� tag�llamaiban k�v�nja b�v�teni. Az �talakul�ssal tov�bb� lehet�v� v�lik az, hogy a t�rsas�g a gazdas�gi �rdekeinek megfelel�en �thelyezze sz�khely�t egy m�sik tag�llamba. Az �talakul�s javasolt id�pontja 2008. december 31.

A k�zlem�ny szerint a sz�khely v�ltoztat�ssal m�d ny�lhat a j�v�beni optim�lis terjeszked�shez sz�ks�ges, k�zvetlen jelenl�t ny�jtotta el�ny�k kihaszn�l�s�ra. Az el�ny�k k�zt eml�ti p�ld�ul a rugalmasabb finansz�roz�s �s t�kebevon�s lehet�s�g�t �s az ad� optimaliz�l�s�t.

A t�rsas�g alaptev�kenys�ge az �talakul�ssal nem v�ltozik, tov�bbra is f�tev�kenys�gk�nt vagyonkezel�ssel foglalkozik. Az el�terjeszt�s szerint az �talakul�s �ltal biztos�that� t�bblet tev�kenys�g �s az ehhez kapcsol�d� elv�rhat� profit teljes m�rt�kben fedezheti a k�lts�gek n�veked�s�t.

Az �talakul�ssal a munkaszerz�d�sekb�l vagy munkaviszonyb�l ered� jogok �s k�telezetts�gek az eur�pai r�szv�nyt�rsas�gra sz�llnak �t. Az igazgat�tan�cs javaslata alapj�n a vezet�i �rdekelts�gi rendszer alapj�t tov�bbra is az osztal�kels�bbs�gi r�szv�nyek biztos�tj�k.

Magyarorsz�gon 2004. okt�ber 8-t�l lehet eur�pai r�szv�nyt�rsas�got alap�tani. Az eur�pai r�szv�nyt�rsas�g m�k�d�s�nek szab�lyait az uni�s jog hat�rozza meg. A k�z�ss�gi szint� szab�lyoz�s jelent�s�ge az, hogy a r�szv�nyt�rsas�g az Eur�pai Uni� valamennyi tag�llam�ban, a legfontosabb t�rsas�gi jogi k�rd�sekben k�zel azonos szab�lyok szerint m�k�dik, �s a nemzeti jogok alapj�n l�trej�tt t�rsas�gokn�l egyszer�bben folytathat t�bb orsz�got �rint� gazdas�gi tev�kenys�get.

A jogszab�ly az eur�pai r�szv�nyt�rsas�g sz�khely�nek egyik tag�llamb�l a m�sikba val� �thelyez�s�t is lehet�v� teszi, m�ghozz� �gy, hogy ez nem j�r a jogi szem�ly megsz�n�s�vel, �s nem ig�nyli a fogad� �llamban �j t�rsas�g alap�t�s�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK