Dr�gul�st okozna az OMV-Mol frigy

2008.07.10. 19:54

Komolyan korl�tozn� a piaci versenyt �s magasabb �rakhoz vezetne, ha az OMV felv�s�roln� a Molt - �llap�tja meg az Eur�pai Bizotts�g egyel�re bizalmas dokumentum�ban, amelyr�l a Reuters h�r�gyn�ks�g k�z�lt r�szleteket.

A k�t c�g k�lcs�n�sen egym�s legfontosabb "f�ken tart�ja" a t�rs�gben, az �sszeolvad�ssal ez megsz�nne, olvashat� az uni�s verseny�gyi szak�rt�k 134 oldalas jelent�s�ben. Az OMV v�rhat�an ellenv�lem�ny�ben igyekszik majd meggy�zni a bizotts�got, illetve javaslatokat tenni a bizotts�g �ltal jelzett probl�m�k orvosl�s�ra, �rja a Reuters.

Az esetleges egyes�l�s r�v�n az OMV, amely� a schwechati finom�t�, megszerezn� a Mol sz�zhalombattai finom�t�j�t, illetve a pozsonyi Slovnaft finom�t�t is. Mivel mindh�rom finom�t� k�pes kerozinnal ell�tni a b�csi rep�l�teret, egyetlen tulajdonos eset�n megsz�nne k�z�tt�k a verseny, a bizotts�gi dokumentum szerint. Ez a b�r�lat f�lveti annak lehet�s�g�t, hogy az OMV-nek adott esetben meg kellene v�lnia az egyik finom�t�t�l, hogy az �zletet Br�sszel j�v�hagyja, jegyzi meg a h�r�gyn�ks�g.

Korl�tozn� a versenyt az egyes�l�s

Az uni� ellenvet�s�ben az egyes term�keket �s az egyes orsz�gokat �rint�en r�szletesen �rt�keli a helyzetet. Ezek szerint az OMV �ltal javasolt egyes�l�s k�vetkezt�ben Ausztri�ban, Magyarorsz�gon �s Szlov�ki�ban korl�tozott� v�lna a verseny a benzin, a d�zelolaj, a f�t�olaj �s a kerozin piac�n. A versennyel kapcsolatban komoly gondok mer�ln�nek fel a magyar �s a szlov�k aszfaltpiacon, �s a benzin, valamint a d�zelolaj magyarorsz�gi, szlov�kiai �s rom�niai forgalmaz�sakor, �ll�tja a bizotts�g.

Az OMV arra k�rte a bizotts�got, hogy a piacot eg�sz�ben tekintse �t, a n�met-d�n hat�rt�l �s a Benelux-t�rs�gt�l a Fekete-tengerig terjed�en, az OMV szerint ugyanis az eg�sz Eur�p�ra kiterjed� termel�s korl�tot szab az OMV �s a Mol �remel�s�nek. A bizotts�g elvetette ezt az �rvet, mondv�n, hogy Eur�p�ban 10 sz�zal�kos �rk�l�nbs�gek vannak. Ez�rt a bizotts�g nemzeti piacokra bontva v�gezte el vizsg�lat�t. A bizotts�g szerint "ez az �rk�l�nbs�g nemcsak az eur�pai m�ret� piac hi�ny�t bizony�tja", szemben az OMV �ll�t�s�val, hanem a nyugat-eur�pai termel�k k�z�p-eur�pai piacok ir�nti �rdekl�d�snek hi�ny�t is.

A bizotts�g elemezve a k�t c�g versenyhelyzet�t, a Mol �rvel�s�t fogadja el, amely szerint a k�t t�rsas�g csaknem egym�s t�k�rk�pe.

Az OMV�agg�dik az indiszkr�ci� miatt

Az OMV cs�t�rt�k�n azt jelezte, hogy tartalmilag nem komment�lja a bizalmas uni�s dokumentumot, ugyanakkor n�zete szerint ebben a szakaszban az indiszkr�ci� "aggaszt�". Az OMV egyik sz�viv�je - akit az APA id�zett - �gy nyilatkozott: "n�zet�k szerint most az EU versenyhivatal�t kell porondra sz�l�tani, mert a bizalmi szab�lyok betart�sa fontos az eg�sz folyamat egyens�lya szempontj�b�l". Mint mondta, nem tudni, ki rejt�zhet a bizalmi szab�lyok megszeg�se m�g�tt, de "a Mol vezet�se a m�ltban sem �ppen a finom pengev�lt�ssal t�ntette ki mag�t az OMV-vel foly� vit�ban".

Aggodalomra okot ad�nak nevezte a sz�viv� azt a t�nyt, hogy "nyilv�nval�an egy r�szes f�l szegte meg a bizalmi szab�lyokat", �s ezzel azt mutatja, hogy "egy alapos �s nyugodtan foly� versenyjogi vizsg�lat neki egy�ltal�n nem �rdeke".

Ugyanakkor az MTI megkeres�s�re Jonathan Todd, az uni�s verseny�gyi f�igazgat�s�g sz�viv�je k�z�lte: a bizotts�g soha nem komment�l folyamatban lev� �sszefon�d�si vizsg�latot.

Az OMV v�rhat�an ellenv�lem�ny�ben igyekszik majd meggy�zni a bizotts�got, illetve javaslatokat tenni a bizotts�g �ltal jelzett probl�m�k orvosl�s�ra, �rja a Reuters.

A Mol szerint rossz �tlet a f�zi�

Hern�di Zsolt, a Mol eln�k-vez�rigazgat�ja kor�bban az MTI-nek kifejtette, hogy a v�llalat �ll�spontja szerint az OMV megkeres�se komoly versenyjogi agg�lyokat kelt: nem szolg�lja a fogyaszt�k �rdekeit, r�ad�sul ink�bb korl�tozza a r�gi�ban l�v� versenyt, mintsem egy hat�konyabb piac kialak�t�s�t el�seg�ten�.

Mosonyi Gy�rgy vez�rigazgat� kor�bban �gy v�lte: az osztr�k OMV elk�pzelte, Mollal val� �sszefon�d�s br�sszeli versenyjogi vizsg�lat�b�l - amelyet az OMV kezdem�nyezett az Eur�pai Bizotts�gn�l - a szak�rt�k sz�m�ra is egy�rtelm�v� v�lik majd, hogy a k�t c�g egyes�l�se miatti vesztes�g - amely 300-400 milli� eur�s nyeres�gcs�kken�sben jelenne meg - legal�bb akkora lenne, mint a f�zi� esetleges el�nye.

Ezenk�v�l monopolhelyzet j�nne l�tre Ausztri�ban, Magyarorsz�gon �s Szlov�ki�ban, ez�rt a c�g k�nytelen lenne eladni olajfinom�t�inak egy r�sz�t. A finom�t�i kapacit�sokon t�l a benzink�th�l�zat is probl�m�s lehet a Mol szerint, ugyanis, mint Ferencz I. Szabolcs, a Mol sz�viv�je kor�bban kijelentette: a k�t v�llalat egyes�l�s�vel olyan t�rsas�g j�nne l�tre, amely Ausztri�ban a benzinforgalmaz�s 67 sz�zal�k�t, Magyarorsz�gon viszont a 97 sz�zal�k�t ellen�rizn�.

A vez�rigazgat� hangs�lyozta: az OMV n�gy �ve javasolja a k�t c�g f�zi�j�t, amelyre a Mol t�bbsz�r is �gy reag�lt, hogy rossz �tletnek tartja. Magyarorsz�g t�bb egy�ttm�k�d�st is javasolt harmadik orsz�gban, de az osztr�kok csak az egyes�l�sr�l szerettek volna t�rgyalni. Az OMV k�nyelmes helyzetben van haz�j�ban, �s a vezet�i �gy gondolt�k, hogy az egyetlen kelet-eur�pai konkurens felv�s�rl�sa a legjobb m�d a fejl�d�sre - tette hozz�.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK