Simor: a hi�nycs�kkent�st�l er�s a forint

2008.07.11. 20:18

A forint er�s�d�se m�g�tt az �llamh�ztart�si hi�ny v�rtn�l gyorsabb cs�kken�se �s - a s�velt�rl�snek is k�sz�nhet�en - a monet�ris politika hiteless�g�nek javul�sa, valamint olyan bejelent�sek �llnak, mint a Mercedes-beruh�z�s �llnak - mondta p�nteken h�r�gyn�ks�gi �js�g�r�knak Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank(MNB) eln�ke.

Szerinte az �llamh�ztart�s hi�nya az id�n ak�r ak�r a brutt� hazai term�k (GDP) 3,6 sz�zal�ka is lehet �s re�lis es�ly van arra, hogy 2009-ben 3,2 sz�zal�kra cs�kkenjen.

A magyar v�llalkoz�knak, akik eddig magasabb infl�ci�s k�rnyezetben tev�kenykedtek, meg kell szokniuk, hogy az infl�ci�cs�kken�snek k�lts�gei vannak - mondta arra a felvet�sre, hogy sz�mos v�llalkoz� szerint az er�s forint neh�zs�get okoz az export�r�knek. P�ldak�nt eml�tette, hogy a 2000-es �vek elej�n, nagyon alacsony infl�ci�s k�rnyezetben volt olyan k�rnyez� �llam, amelyben szinte alig volt gazdas�gi n�veked�s, a v�llalkoz�sok m�gis fejl�dtek.

A jegybank eln�ke �gy �t�lte meg: a korm�nynak, a v�llalkoz�soknak �s a jegybanknak egy�tt kell munk�lkodniuk az infl�ci�cs�kkent�s k�lts�geinek visszafog�s��rt. Ez el�rhet�, ha a b�rek emelked�se k�zel�t a termel�kenys�g n�veked�s�nek temp�j�hoz. Szerinte meg kellene sz�ntetni a monop�liumokat, a hat�s�gilag szab�lyozott �rat pedig csak az adott tev�kenys�g hat�konys�g�nak jav�t�sa eset�n szabadna emelni.

Pont �s s�v is lehet infl�ci�s c�l

Simor Andr�s elmondta: m�g sem a jegybank st�bj�nak, sem a monet�ris tan�csnak nincs kialak�tott �ll�spontja az infl�ci�s c�llal kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos munka most folyik az MNB-ben. A jegybank m�g nem t�rgyalt a korm�nnyal az infl�ci�s c�l fel�lvizsg�lat�r�l. Ismeretes, hogy legut�bb 2005-ben folytatott t�rgyal�sokat az MNB a korm�nnyal az infl�ci�s c�lr�l.

A jegybank eln�ke szerint azok a nyilatkozatok, amelyeket a p�nz�gyminiszt�rium tett, optimizmusra adnak okot. Az MNB �gy gondolja, hogy a c�l 3 sz�zal�k, �m egy ehhez k�pest kialak�tott c�ls�vban is gondolkodni.

Spekul�ci� is dr�g�tja a forintot

Simor Andr�s a forint fel�rt�kel�d�s�r�l �gy v�lekedett, hogy "biztos van a folyamatok m�g�tt spekul�ci�s p�nz is". Eml�keztetett arra, hogy valamikor t�kepiaci keresked� volt �s ott sz�mos tapasztalatot gy�jt�tt. "�n akkoriban azt tapasztaltam, ha trendfordul� van a spekul�nsok mozdulnak meg el�sz�r �s m�sodj�ra k�vetik �ket a fundament�lis adatokra alapoz� befektet�k" - tette hozz�.

A szlov�k eur� bevezet�s�vel kapcsolatban megjegyezte: annak eg�szen biztosan pozit�v hat�sa van az eg�sz r�gi� meg�t�l�sre is. Meger�s�tette: j�v�re �rdemes el�sz�r megn�zni azt, hogy ki lehet-e t�zni az eur�-bevezet�s c�ld�tum�t. Szerinte a lehet� legr�videbb id�t kell elt�ltenie az ERM II. �rfolyamrendszerben.

Az �remelked�st nem lehet meg�ll�tani a hat�ron

Kifejtette azt is: az olaj�r emelked�s�nek hat�s�t nem lehet meg�ll�tani a hat�rn�l, de az MNB-nek az a feladata, hogy saj�t monet�ris eszk�zeivel tomp�tsa az infl�ci�s hat�sokat. �gy �t�lte meg, hogy a k�ls� infl�ci�s kock�zatok "emelked�ben vannak".

Elmondta azt is: a monet�ris tan�cs legut�bbi d�nt�s�hez k�pest ugyan nem ker�lt nyilv�noss�gra a kor�bbit�l mer�ben elt�r�, �j inform�ci� a makrogazdas�got illet�en, a piacok azonban a v�rtt�l elt�r�en reag�ltak. Mik�zben az olaj�r folyamatosan emelkedett, a forint �rfolyama is er�s�d�tt. Simor Andr�s szerint ezt r�szben az id�zte el�, hogy az Eur�pai K�zponti Bank legut�bbi d�nt�se er�s�tette a r�gi�s deviz�kat, ez�rt a befektet�k a magasabb hozam� deviz�k befektet�si lehet�s�geit kerest�k, mik�zben a r�szv�nypiacok nem teljes�tettek j�l.

Az er�s forint �s a devizahitel-felv�telek kapcsolat�r�l �gy v�lekedett: a magyarorsz�gi lakoss�g er�teljes deviz�ban t�rt�n� elad�sod�sa, a devizahitelek nagy volumene tomp�tja a monet�ris politika hat�s�t az orsz�gban. "Ez�rt Magyarorsz�gon a kamatcsatorna kev�sb� hat a folyamatokra, mint m�s orsz�gokban" - mondta a jegybankeln�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK