Fogy a p�nz a befektet�si alapokb�l

2008.07.24. 11:17

Folyamatosan cs�kkent a hazai alapok nett� eszk�z�rt�ke az elm�lt h�rom h�napban a Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�g�nek (Bamosz) statisztik�i szerint - err�l t�j�koztat a Vil�ggazdas�g.

Mint kider�lt, a m�g�ttes piacok t�bbnyire gyenge teljes�tm�nye mellett a befektet�k t�kekivon�sa is jelent�s m�rt�kben apasztotta a kezelt vagyon nagys�g�t.

A k�tv�nyalapok vagyona j�niusban �jabb sok�ves m�lypontra, 241 milli�rd forintra s�llyedt, ilyen kev�s p�nz utolj�ra 1999 m�jus�ban volt benn�k. A befektet�k t�zmilli�rd forintot vettek ki az alapokb�l, a negat�v hozamok pedig tov�bbi k�tmilli�rddal apasztott�k a vagyonukat.

A r�vid k�tv�nyalapok vagyon�t 400 milli� forinttal cs�kkentett�k a piaci hozamok, emellett 4,6 milli�rdot vontak ki bel�l�k a kliensek.

A hossz� k�tv�nyalapokb�l 5,4 milli�rd forintot vittek el a befektet�k, a hozamok pedig 1,6 milli�rddal cs�kkentett�k a vagyonukat.

�sszess�g�ben �v eleje �ta 329,4 milli�rdr�l 26,75 sz�zal�kkal cs�kkent az ilyen t�pus� alapok nett� eszk�z�rt�ke.

A r�szv�nyekre koncentr�l� konstrukci�k is igen rossz h�napon vannak t�l. A vagyonuk 10,8 sz�zal�k�t vesz�tett�k el, j�nius v�g�re mind�ssze 288 milli�rd forint maradt benn�k. A vesztes�get f�leg a gyeng�n muzsik�l� r�szv�nypiacok okozt�k, hiszen a negat�v hozamok 31 milli�rd forinttal apasztott�k az kezelt vagyon nagys�g�t. Az �v els� fel�ben pedig a benn�k elhelyezett �sszvagyon nagys�ga 25,58 sz�zal�kkal lett kevesebb.

Nem divat a kock�zatkeres�s mostan�ban

Az alapkezel�k l�that�an �j konstrukci�k ind�t�s�val igyekeztek menteni a menthet�t, j�niusban 11 alappal b�v�lt a hazai piac palett�ja. A t�rsas�gok a kock�zatker�l� befektet�i ig�nyeknek megfelel� term�kekkel rukkoltak el�, hiszen a tizenegy alap k�z�l h�t garant�lt �s egy ingatlan- mellett csak egy sz�rmaztatott �s csup�n k�t z�rtk�r� �rt�kpap�ralapot ind�tottak �tj�ra.

Horv�th Istv�n, a K&H Alapkezel� befektet�si igazgat�ja a Vil�ggazdas�gnak elmondta: valamivel szerencs�sebb helyzetben van a t�rsas�g, mint a piac eg�sze, hiszen az id�n, mik�zben �rz�kelhet� volt, hogy az �gyfelek szabaduln�nak kock�zatosabb vegyes vagy r�szv�nyt�ls�lyos alapjaik befektet�si jegyeit�l, addig a biztons�gosabb t�kev�dett �s p�nzpiaci konstrukci�k ir�nt n�tt az �rdekl�d�s. Ennek k�sz�nhet�en az alapkezel� az elm�lt hat h�napban nett� �rtelemben rendre t�kebe�raml�st regisztr�lt, ellent�tben az �ltal�nos trenddel.

M�g az �g�retes m�g�ttes r�szv�nypiacokkal indul� �j alapoknak is hosszabb felfut�si id�vel kell sz�molni, mint p�ld�ul egy-k�t �vvel ezel�tt, hiszen az �gyfelek a kock�zatker�l� l�gk�rben sokkal kev�sb� fog�konyak az �jdons�gok ir�nt. Term�szetesen a term�kek fejleszt�s�vel igyekeznek a kock�zatosabb konstrukci�k oszt�ly�nak vonzerej�t n�velni, azonban a jelenlegi t�kepiaci hangulatban neh�z lesz meggy�zni a befektet�ket, hogy r�szv�nyalap� eszk�z�kbe helyezz�k el t�k�j�ket - fogalmazott a Vil�ggazdas�gnak a befektet�si igazgat�.

A szakember tapasztalatai szerint az �gyfeleik nagyj�b�l helyesen reag�ltak az elm�lt id�szak esem�nyeire: m�r 2007-ben �rezhet� volt, hogy kevesebben v�lasztj�k a vegyes �s a r�szv�nyt�ls�lyos alapokat, illetve a t�kekivon�s m�rt�ke a konstrukci�kb�l az elm�lt egy-k�t h�napban sem gyorsult fel. Vagyis a magyar, de �ltal�ban a vil�g kisbefektet�ivel kapcsolatban kialakult sztereot�pia, miszerint a lakoss�g egy-egy eszk�zbe annak �rt�kel�se cs�cs�n sz�ll be, �s a m�lypont k�rny�k�n sz�ll ki, ez�ttal - legal�bbis a K&H �gyfelei k�r�ben - nem �llta meg a hely�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK