A CIB Bank Zrt. szeptember 1-j�n minden el�zetes �rtes�t�s n�lk�l z�rolta a Zalabaromfi Sz�rnyas H�sfeldolgoz� Zrt. �s a Zalabaromfi Keresked�h�z Zrt. sz�ml�it, emiatt sem a 650 dolgoz�j�nak, sem a besz�ll�t�knak nem tud fizetni a zalaegerszegi c�gcsoport - k�z�lte cs�t�rt�k�n k�zlem�nyben a c�gcsoport vez�rigazgat�ja az MTI-vel.

Nemes Imre t�j�koztat�sa szerint a c�gek sz�ml�j�ra �rkez� �rbev�telekhez val� hozz�f�r�st a bank megakad�lyozta, "a banksz�ml�k pozit�v egyenlege terh�re beadott �tutal�sokat nem teljes�tette".

A Zalabaromfi Keresked�h�z Zrt. finansz�roz�si ig�nyeinek kiel�g�t�s�hez kor�bban hitelt vett fel a bankt�l, a hiteleket a p�nzint�zet nem mondta fel, a t�rsas�goknak lej�rt fizet�si k�telezetts�ge a bankkal szemben nem volt - �rja k�zlem�ny�ben a Zalabaromfi vez�rigazgat�ja.�

A�z�rol�s ut�n m�g aznap elektronikus lev�lben, m�snap faxon k�rtek magyar�zatot a bankt�l. T�j�koztatt�k a hitelint�zetet arr�l, hogy a sz�ml�k z�rol�sa miatt a Zalabaromfi csoport ellehetetlen�l, nem tudja kifizetni a t�bb mint 50 milli� forint �sszeg� munkab�rt 652 dolgoz�j�nak.

Nemes Imre k�z�lte: a CIB a t�rt�ntekre semmif�le �r�sos magyar�zattal nem szolg�lt, k�s�bb letiltotta az internetes banki �gyint�z�st, az egyenleg lek�rdez�st, "ezt k�vet�en pedig sz�ban, szem�lyes k�r�sre sem ad felvil�gos�t�st a banksz�ml�kr�l". Az utols� egyenlegek szerint a z�rol�s miatt mintegy 400 milli� forinthoz nem tudnak hozz�jutni a Zalabaromfi c�gcsoport tagjai.

A vez�rigazgat� k�zlem�ny�b�l kider�l: a c�gcsoport panaszt ny�jt be a PSZ�F �s a Magyar Banksz�vets�g fel�, �s megind�tja a sz�ks�ges elj�r�st a bank tev�kenys�ge miatt.

A Zalabaromfi dolgoz�i a zalaegerszegi CIB bank el�tt demonstr�lnak, mert a gy�r igazgat�j�t�l �gy tudj�k, ismeretlen ok miatt fagyasztott�k be a v�llalat sz�ml�j�t,�ez�rt nem kaphatnak fizet�st.

A bankot nem mentett�k fel a titoktart�s al�l

M�lt p�nteken a CIB Bank t�rtivev�nyes postai k�ldem�ny �s e-mail �tj�n felhatalmaz�st k�rt az �gyben �rintett �gyfeleit�l, hogy a p�nzint�zet t�j�koztat�si lehet�s�g�t korl�toz� - a banktitok megtart�s�ra vonatkoz� - k�telezetts�g�t feloldhassa. A lehet� leggyorsabb �gymenet biztos�t�sa �rdek�ben a felhatalmaz�sokat a bank munkat�rsa a Zalabaromfi Zrt. telephely�n szem�lyesen is �t k�v�nta adni, de azt nem voltak hajland�k t�le �tvenni.

Mivel az �rintett �gyfelek e h�t h��tf��ig m�g nem adt�k meg a k�rt felhatalmaz�st a bank sz�m�ra, ez�rt a p�nzint�zet tov�bbra sem t�j�koztathatja az �rintett v�llalat szakszervezeti vezet�it, valamint a k�zv�lem�nyt arr�l a n�h�ny t�nyr�l, amelyek ismerete n�lk�l a kialakult helyzet meg�rt�se nem lehets�ges.

A bank ez�rt felh�vja a figyelmet arra a t�nyre, hogy mindez azt jelenti: a CIB Bank saj�t maga k�rte az �rintettekt�l, hogy nyilatkozhasson az �gyr�l, mik�zben az �rintett �gyfelek a banktitok al�l t�rt�n� felment�s�nket saj�t magukt�l is kezdem�nyezhett�k volna.