A P�nz�gyminiszt�rium elutas�totta a p�nzt�rsz�vets�geknek a p�nzt�ri befizet�sek megad�ztat�sa elleni kifog�sait - jelentette be Juh�sz Istv�nn�, a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g f�titk�ra kedden egy sajt�besz�lget�sen. A p�nzt�rak szakemberei szerint az �llam j�v�beli fogyaszt�st akar azonnal ad�ztatni, de a munk�ltat� befizet�sek v�rhat� visszaes�se miatt a v�rt bev�tel t�red�k�hez sem jut majd hozz�.

A korm�ny j�v�re 11 sz�zal�kos eg�szs�g�gyi hozz�j�rul�ssal akarja terhelni - t�bbek k�z�tt - a nyugd�jp�nzt�ri, az eg�szs�gp�nzt�ri �s �nseg�lyz� p�nzt�ri befizet�seket. Az ad�t�rv�nyekr�l a P�nz�gyminiszt�riumban kedden d�lel�tt tartott t�rgyal�sokon az orsz�gban m�k�d� h�t p�nzt�rsz�vets�g egyeztetett �ll�spontj�ban sorolta fel a kifog�sait a tervezett int�zked�s ellen, a P�nz�gyminiszt�rium k�pvisel�i viszont nem fogadt�k el a p�nzt�rak �rveit.

Juh�sz Istv�nn� szerint a tervezett l�p�s nem csak 2,9 milli� p�nzt�rtag �s sz�mos munk�ltat� �rdekeit is s�rti, de ellentmond az �ngondoskod�s korm�ny �ltal t�bbsz�r is hangoztatott elv�nek. Emellett a befizet�sek megterhel�se egy j�v�beli fogyaszt�s azonnali megad�ztat�s�t jelenti.

A p�nzt�rak szakemberei szerint a p�nzt�ri befizet�sek megterhel�se azok jelent�s visszaes�s�t eredm�nyezi, ez�rt a jelenlegi befizet�sek alapj�n 11 milli�rd forintra becs�lhet� bev�tel t�red�ke sem folyik majd be a k�lts�gvet�sbe. Valamint a p�nzt�ri befizet�sek munk�ltat�k �ltal v�rhat� visszafog�sa jelent�s m�rt�kben cs�kkenti a p�nzt�ri rendszer hiteless�g�t.

Az ut�bbi id�ben a kor�bbin�l j�val kock�zatosabb� v�lt t�kepiaci helyzetben a nyugd�jp�nzt�raknak �rdemes megtartaniuk r�szv�nyeiket, a tagoknak pedig a koruknak megfelel�en kiv�lasztott portf�li�jukat - hangoztatta Nagy Csaba, a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g eln�ke. Szerinte ugyanis portf�li�v�lt�skor a tag realiz�lja a az ut�bbi h�napok r�szv�nypiaci visszaes�s�b�l sz�rmaz� vesztes�geket, p�nzt�rv�lt�s eset�n pedig m�g d�jat is kell fizetni�k.

Nagy Csaba elmondta: A portf�li�k �trendez�d�se azt eredm�nyezte, hogy a kor�bbi szintekhez k�pest megn�tt a r�szv�ny- �s deviza-kitetts�g, cs�kkent az alacsony kock�zat� eszk�z�k s�lya. Ennek hat�sa, hogy gyakoribb� v�lnak a hozamingadoz�sok mind negat�v, mind pozit�v ir�nyban, �gy kev�sb� v�rhat�, hogy kisz�m�that� egyenletes teljes�tm�nyt mutasson egy-egy portfoli�. Hossz� t�von azonban a r�vid t�von jelentkez� �rfolyam ingadoz�s - a befektet�si id�t�v n�veked�s�vel - fokozatosan cs�kken.

Tev�kenys�g�k els� 10 �v�ben gyenge volt a nyugd�jp�nzt�rak teljes�tm�nye, az ut�bb �vekben azonban - a kock�zatoss� v�lt t�kepiaci helyzet �s t�zsdei vesztes�gei ellen�re - lehet�v� v�lt a p�nzt�rak hat�kony m�k�d�se - v�li Holtzer P�ter, a "Nyugd�j �s id�skor" t�m�j�val foglalkoz� kerekasztal eln�ke. Szerinte ez els�sorban a befektet�sek megoszt�s�nak, a k�lts�gplafon �s a v�laszthat� portf�li�k bevezet�s�nek ks�z�nhet�.

Szerinte a nyugd�jp�nzt�ri rendszer bevezet�se el�tt a j�v� nyugd�jasai kiz�r�lag arra alapozhatt�k j�rad�kukat, hogy az orsz�g polg�rainak k�vetkez� gener�ci�ja k�pes �s hajland� az ehhez sz�ks�ges j�rul�kot befizetni. A nyugd�jp�nzt�rak bevezet�s�vel viszont konkr�t - ak�r k�lf�ldi - befektet�sek hozam�ra is alapozhat� ez.

A nyugd�jp�nzt�ri hozamokat megfelel� id�t�von �rdemes m�rni - hangs�lyozta Hamecz Istv�n, az OTP Alapkezel� eln�k-vez�rigazgat�ja. R�mutatott: a dinamikus portf�li�k hossz� t�von sokkal jobban teljes�tenek, mint a konzervat�vak, s azoknak, akik ezeken most r�vid t�v� vesztes�get szenvedtek el, m�g t�bb �vtizedes befektet�si peri�dusuk van.