A Zalabaromfi c�gcsoport szerd�n kifizette csaknem 700 dolgoz�ja elmaradt munkab�r�t - k�z�lte a c�g igazgat�s�ga. Az �sszesen mintegy 53 milli� forint kifizet�s�t az tette lehet�v�, hogy kedden este a zalaegerszegi c�gcsoport sz�ml�it kezel� CIB Bank - amely kor�bban z�rolta a foly�sz�ml�kat - meg�llapodott a Zalabaromfival. �gy mind a Zalabaromfi Sz�rnyas H�sfeldolgoz� Zrt., mind pedig a Zalabaromfi Keresked�h�z Zrt. �rintett dolgoz�i megkapt�k juttat�saikat.

.

A k�t c�g igazgat�s�ga c�folta azt a h�resztel�st, miszerint a CIB Bank Zrt. megv�s�rolta volna a Zalabaromfi c�gcsoportot a Dale holdinghoz tartoz� Gabonatranst�l. Az MTI �rdekl�d�s�re k�z�lt�k: az elm�lt napokban sem v�s�rolta meg senki a k�t t�rsas�got, de "egyel�re nincsenek" is folyamatban elad�ssal kapcsolatos t�rgyal�sok.

A c�g besz�ll�t�i �s dolgoz�i szerd�n d�lut�n pet�ci�t adtak �t a f�ldm�vel�s�gyi t�rca sz�viv�j�nek. A Gr�f J�zsef, f�ldm�vel�s�gyi miniszternek c�mzett level�kben egyebek mellett seg�ts�get k�rnek a termel�s folytat�s�hoz.

A Zalabaromfi Sz�rnyas H�sfeldolgoz� Zrt. �s a Zalabaromfi Keresked�h�z Zrt. vez�rigazgat�ja m�lt cs�t�rt�k�n azt k�z�lte, hogy a c�gcsoport sz�ml�it a CIB Bank z�rolta. Ez�rt a Zalabaromfi k�t c�ge nem tudott fizet�st adni sem a 650 dolgoz�j�nak, sem a besz�ll�t�knak, az utols� egyenlegek szerint pedig mintegy 400 milli� forinthoz nem tudnak hozz�jutni a Zalabaromfi c�gcsoport tagjai.

Nemes Imre szerint a CIB Bank a t�rt�ntekre semmif�le �r�sos magyar�zattal nem szolg�lt, k�s�bb letiltotta az internetes banki �gyint�z�st, az egyenleg lek�rdez�st, "ezt k�vet�en pedig sz�ban, szem�lyes k�r�sre sem ad felvil�gos�t�st a banksz�ml�kr�l".

A vez�rigazgat� k�zlem�nye szerint a c�gcsoport kil�t�sba helyezte, hogy panaszt ny�jt be a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete �s a Magyar Banksz�vets�g fel�. Emellett a Zalabaromfi dolgoz�i a zalaegerszegi CIB bank el�tt demonstr�ltak, mert nem kaphattak fizet�st.

A Zalabaromfi Keresked�h�z Zrt. finansz�roz�si ig�nyeinek kiel�g�t�s�hez kor�bban hitelt vett fel a bankt�l, a hiteleket a p�nzint�zet nem mondta fel, a t�rsas�goknak lej�rt fizet�si k�telezetts�ge a bankkal szemben nem volt - �ll�totta akkor k�zlem�ny�ben a Zalabaromfi vez�rigazgat�ja.

A c�g egyik besz�ll�t� �gy l�tja, hogy a tulajdonos Dale holdinghoz tartoz� Gabonatransz p�nz�gyi neh�zs�gei miatt z�rolt�k a Zalabaromfi banksz�ml�j�t. Szerinte a besz�ll�t�k �s a takarm�nyt forgalmaz�k egy�ttes kintl�v�s�ge el�ri az egymilli�rd forintot a Zalabaromfival szemben.

Horv�th L�szl�, a Zalabaromfi szakszervezeti vezet�je elmondta, cs�t�rt�k�n m�g a rakt�ron l�v� �ru csomagol�s�t elv�gezt�k, de miut�n napok �ta nem vesz �t baromfit a feldolgoz�, �gy nincs munk�juk az embereknek. Egyel�re egyhetes k�nyszerszabads�gra k�ldt�k a v�g�h�don dolgoz�kat.

A munk�sgy�l�s ut�n, mintegy 150-200 dolgoz�t aut�buszokkal a CIB Bank zalaegerszegi, Kossuth utcai fi�kj�hoz sz�ll�tottak, de t�bb besz�ll�t� is csatlakozott hozz�juk, hogy demonstr�ljanak a bank elj�r�sa ellen. Pet�ci�jukat a p�nzint�zetben �tvett�k, de a dolgoz�k �s termel�k k�pvisel�ivel csak annyit k�z�ltek, felhatalmaz�s n�lk�l a banktitokra hivatkozva nem adhat inform�ci�t a CIB Bank a t�rt�ntek h�tter�r�l - k�z�lt�k p�nteken.

A CIB Bank az�ta t�bb alkalommal is hangs�lyozta: "arra t�rekszik, hogy megnyugtat� megold�s sz�lessen a Zalabaromfival folytatott vit�ban". Azt is k�z�lte,hogy az �rintett �gyfelek tov�bbra sem adt�k meg sz�mukra a banktitok megtart�sa al�li felment�st, �gy sz�nd�kuk �s minden igyekezet�k ellen�re nem tudj�k t�j�koztatni az �rintett v�llalat besz�ll�t�it, valamint a k�zv�lem�nyt arr�l a n�h�ny objekt�v t�nyr�l, amelyek ismerete n�lk�l a kialakult helyzet meg�rt�se nem lehets�ges."