A Lehman Brothers befektet�si bank "kim�l�sa" val�sz�n�leg nem az utols� nagy horderej� bankcs�d, �s - r�szben hat�sainak re�lgazdas�gi �tgy�r�z�se miatt - az amerikai jegybank a k�vetkez� f�l �vben j� es�llyel meredek kamatcs�kkent�st hajt v�gre. Az eur�pai bankrendszer azonban szerkezetileg alapvet�en k�l�nb�zik az amerikait�l, ez�rt kev�sb� hatnak r� a Lehman-buk�st okoz� piaci er�k, �ll vezet� londoni p�nz�gyi int�zetek szerd�n kiadott elemz�seiben.

Az Economist Intelligence Unit (EIU) - a vil�g legnagyobb, nem befektet�si banki jelleg� gazdas�gelemz� h�za - �ltal okt�berre �ssze�ll�tott, Londonban m�r szerd�n hozz�f�rhet�v� tett havi vil�ggazdas�gi el�rejelz�s szerint a Lehman Brothers cs�dje megmutatta, hogy a glob�lis p�nz�gyi szektort szor�t� v�ls�gnak "messze nincs v�ge", �s "jelent�s az es�lye" tov�bbi nagy p�nzint�zetek �sszeoml�s�nak.

A nagybani p�nzpiacokon k�n�lt finansz�roz�sok kock�zati kamatfel�ra a korm�nyk�tv�nyek felett - �ppen a Lehman-cs�d miatt is - nagy val�sz�n�s�ggel magas marad legal�bb 2009 v�g�ig, de ink�bb m�g tov�bb. A mag�nszf�rabeli ad�sok hitelkond�ci�i jelent�sen m�g tov�bb fognak romlani a fejlett ipari gazdas�gokban, s�t most m�r sok felt�rekv� piacon is, amelyek eddig csak korl�tozott m�rt�kben �rezt�k meg a likvidit�si v�ls�got, j�solj�k az EIU londoni elemz�i.

A h�z szerint m�g eltart egy ideig, mire a Lehman Brothers okozta felfordul�s teljesen �rz�kelhet� lesz, k�zvetlen�l a cs�dbe ment banknak kitett m�s p�nzint�zetekn�l, �s k�zvetve a piaci bizalomra kifejtett hat�s form�j�ban.

Az elemz�s szerint az amerikai �s az eur�pai p�nz�gyi szektor kil�t�sai "komorak", a k�t bankrendszer eddig hozz�vet�leg 500 milli�rd doll�rnyi k�nyszerle�r�st hajtott v�gre azon vesztes�gek ut�n, amelyeket az amerikai jelz�logad�si k�r �rt�kpap�ros�tott, �m nem teljes�t�v� v�lt k�telezetts�gei okoztak portfoli�ikban, �s tov�bbi le�r�sok v�rhat�k.

Mindezek alapj�n val�sz�n�tlen a hitelpiaci viszonyok gyors normaliz�l�d�sa, �ll az EIU szerdai londoni el�rejelz�s�ben.

Az eur�pai bankokat a sz�lesebb tev�kenys�gk�r v�di

A Standard & Poor's, a vil�g legnagyobb hitelmin�s�t�je a Lehman-buk�s hat�sair�l ugyancsak szerd�n, Londonban kiadott elemz�s�ben mindazon�ltal azt �rta: a Lehman Brothershez hasonl�, csak �n�ll� br�kertev�kenys�gre �p�l� banki modell Eur�p�ban nem elterjedt, s�t a t�kepiacokon tev�kenyked� �sszes nagy eur�pai p�nzint�zet "�ltal�nos" jelleg� bankcsoport.

Ezek a bankok - p�ld�ul a UBS, a Cr�dit Suisse, a Deutsche Bank, a Barclays Bank, a BNP Paribas vagy a Soci�t� G�n�rale - sz�lesebb �zleti profillal, t�bb l�bon �llva m�k�dnek, �s az amerikaiakhoz k�pest kisebb m�rt�kben vannak r�utalva a nagybani finansz�roz�si piacra, �ll az S&P londoni elemz�s�ben.

A hitelmin�s�t� szerint ez�rt az eur�pai nagybankok kev�sb� s�r�l�kenyek valamely potenci�lis bizalmi v�ls�gt�l �s az ebb�l ered� likvidit�si probl�m�kt�l.��