V�ls�g vs. OTP

2008.09.18. 10:03

A�p�nz- �s t�kepiaci v�ls�g k�zvetlen�l nem hat az OTP-re, �tt�teles hat�sok azonban befoly�solj�k a teljes�tm�nyt, els�sorban a dr�gul� finansz�roz�s okoz gondot a p�nzint�zetnek. A kr�zis�m�sik negat�v hat�sa, hogy a bankszektorban megingott bizonytalans�g miatt az OTP-pap�rok �rfolyama az egy �vvel ezel�tti szinthez k�pest�t�bb mint 30 sz�zal�kkal esett. Elemz�k szerint hi�ba alacsonyak az �rak, a�bizonytalan helyzet miatt�egyel�re nem �rdemes bankr�szv�nyekbe inveszt�lni.

B�r az OTP nem �rintett k�zvetlen�l a p�nzpiaci v�ls�gban, a bankszektorral szembeni bizalomveszt�s miatt az OTP-pap�rok az elm�lt egy �vben jelent�sen le�rt�kel�dtek. Tavaly szeptember 17-�n - 2 sz�zal�kos es�st k�vet�en - 9070 forinton z�rt a r�szv�ny, majd fokozatosan ker�lt lejjebb az �rfolyam.

Ez a h�t k�l�n�sen rosszul alakul a bankpap�r sz�m�ra: h�tf�n az amerikai Lehman befektet�si bank buk�s�r�l �rkez� h�r�a r�szv�nypiacokon hatalmas vihart kavart �s ez az OTP piac�n is �reztette hat�s�t. A h�t�els� keresked�si napj�n 4,7, majd kedden �s szerd�n�3-3 sz�zal�kkal �rt�kel�d�tt le a r�szv�ny, a cs�t�rt�ki nyit�s ut�n bek�vetkez��es�s�eredm�nyek�nt alakult ki�a 6000-6100 forint k�r�li��rszint. Ez a m�r eml�tett, egy �vvel kor�bbi z�r��rt�l�t�bb mint 30 sz�zal�kkal marad el.

Nagy a bizalomhi�ny

�rdemes besz�llni a jelenlegi �rszinteken? - k�rdezte az [origo] Kuti �kost, a Cashline szakember�t, aki azt v�laszolta: "a jelenlegi t�r�keny helyzetben jobb a kispadr�l figyelni a bankpap�rok mozg�s�t." A mostani piaci helyzetben az �rt�kelts�g szinte m�sodlagos, a hangulat a meghat�roz�, vagyis egyel�re nem igaz�n javallott a bankszektorba inveszt�lni.

Szinte biztos, hogy a k�vetkez� id�szakban �jabb csontv�zak esnek ki a szekr�nyekb�l, teh�t tov�bbi�bankok fognak elbukni, ezek a h�rek pedig �jabb elad�si hull�mot gener�lhatnak a r�szv�nypiacokon.�Egy�mostani inveszt�ci�val szemben megfontoltabb megold�s�kiv�rni, am�g rendez�dik a helyzet a bankok k�r�l �s az ut�na v�rhat�emelked� trendet kell meglovagolni. Lehets�ges, hogy az �rintett befektet� �gy kimarad az els� 2-3 sz�zal�kos er�s�d�sb�l, de legal�bb biztosabb alapokon tudhatja p�nz�t.

Az OTP szempontj�b�l mindenk�ppen fontos megjegyezni, hogy a legnagyobb magyar p�nzint�zetnek nincsenek olyan instrumentumai (jelz�loggal fedezett struktur�lt �rt�kpap�rjai), amelyek miatt a nemzetk�zi bankok �ri�si vesztes�geket k�nytelenek le�rni,�k�zvetett hat�sok azonban befoly�solj�k a bank teljes�tm�ny�t.

A v�ls�g miatt bizalmatlanok egym�ssal szemben a�szerepl�k, kisz�radt a piac, ami megdobta a�bankk�zi kamatokat. Ez�az�OTP m�k�d�s�t jelent�sen dr�g�tja: a mostani piaci helyzetben a kor�bbin�l j�val magasabb �ron tud forr�st szerezni (hitelt felvenni a piacr�l vagy m�s bankokt�l), az �remelked�st viszont a bank nem tudja v�g n�lk�l �th�r�tani az �gyfelekre - egyr�szt a�piaci verseny, m�sfel�l a fizet�k�pess�g korl�tai miatt.�Ha siker�l is valamekkora �remel�st v�grehajtani, az sem az igazi megold�s, hiszen a�dr�g�bb hitelekre nagy val�sz�n�s�ggel kisebb lesz a kereslet.

Tov�bbi fontos t�nyez�, hogy az eml�tett zavaros piaci helyzet �s a k�szp�nz jelent�s�g�nek fel�rt�kel�d�se miatt az int�zm�nyi befektet�k igyekeznek min�l t�bb eszk�zt likvid�lni (p�nzz� tenni).�Ez�rt a kor�bban beszerzett�OTP-pap�rokb�l is igyekeznek kisz�llni, mert a bankok a r�szv�nyesek szemsz�g�b�l most bizonytalan befektet�snek t�nnek.�

J�v�re egy konzervat�v �s egy optimista �zleti terv k�sz�l �

A kialakult ideges nemzetk�zi p�nz- �s t�kepiaci helyzetben�minden bank pr�b�l�forr�sokat szerezni,�r�szben ez�rt is fontolgatja egyes le�nyv�llalatok elad�s�t az OTP. Lenne helye�- a piaci pletyk�k alapj�n 200-300 milli� eur�t �r� - az OTP Serbia esetleges elad�s�b�l�sz�rmaz� p�nznek, ahogy�j�l j�n�a francia Groupam�nak eladott Garancia Biztos�t� �ra is -�v�lekedett�Kuti �kos.�(Az OTP egy�bk�nt �ppen a szerdai piacz�r�s ut�n�jelentette be az egykori le�nybiztos�t�elad�s�nak lez�r�s�t, �gy be is folyt a�164 milli�rd forint (670 milli� eur�)�a bankhoz.)

A Groupama a kor�bban bejelentettekkel �sszhangban 5 sz�zal�kos pakettet szerez az OTP-ben, ez azonban nem gener�l majd jelent�s v�teli nyom�st a bankpap�r piac�n,�mivel a csomag szinte eg�sze m�r a Deutsche Bankn�l
parkol.

Az OTP Bank vezet�i az�cs�t�rt�k�n Sz�fi�ban rendezett�f�rumon�t�j�koztatj�k a befektet�ket a c�g helyzet�r�l.�A�t�virati iroda tud�s�t�sa alapj�n Cs�nyi S�ndor eln�k-vez�rigazgat� elmondta: az OTP Bank az �v v�g�n fel�lvizsg�lhatja strat�giai nyeres�gterv�t att�l f�gg�en, hogy mik�nt alakulnak a nemzetk�zi piaci felt�telek. A�2008-as nyeres�gtervet minden bizonnyal teljes�teni fogja az OTP - hans�lyozta a bankvez�r, hozz�t�ve:�a p�nz- �s t�kepiaci v�ls�g�mindenki sz�m�ra v�ratlan fordulatokat hozott a vil�gpiacon.

Ha a vil�g teljesen a feje tetej�re �ll, nem v�rhat� el az OTP Bankt�l sem, hogy v�ltozatlanul tartsa t�kestabilit�s�t �s nyeres�gess�g�t is -�mondta�Urb�n L�szl�, a bank�vez�rigazgat�-helyettese, aki jelezte egy�ttal: nem revide�lt�k a 2010-es 2 milli�rd eur�s eredm�nytervet.��

A vez�rhelyettes kiemelte tov�bb�, �sszef�gg�sben a piaci v�ls�g egyel�re pontosan fel nem m�rhet� hat�saival, 2009-re k�t tervet k�sz�t majd a bank, egy konzervat�vat, amely a forr�sbevon�si lehet�s�gek tov�bbi sz�k�l�s�vel, �s egy m�sikat, amely valamivel kedvez�bb felt�telekkel sz�mol.

KAPCSOLÓDÓ CIKK