A b�nuszos bankk�rty�k� a j�v�

2008.09.19. 14:38

Tov�bbra is a bet�ti k�rty�k uralj�k a bankk�rty�k piac�t, ezek adj�k az �sszes plasztik n�gy�ted�t - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank els� f�l�ves adataib�l. Meglep�, hogy�a co-branded k�rty�k sz�ma a kor�bbi �vekben regisztr�lt n�veked�s ut�n 6 sz�zal�kkal cs�kkent. Szak�rt�k szerint�egy�bk�nt a j�v�ben a forgalom bizonyos h�nyad�nak visszafizet�s�t biztos�t�, b�nuszt ny�jt�k�rty�k ir�nt lesz nagy kereslet.

Magyarorsz�gon az �v els� hat h�napj�ban 3 sz�zal�kkal n�tt a fogalomban l�v� bankk�rty�k sz�ma, �gy j�lius v�g�n 8,9 milli� bankk�rty�t tartottak nyilv�n.

A plasztikok 97 sz�zal�k�n a Visa vagy�a MasterCard nemzetk�zi k�rtyac�gek v�djegye szerepel.�A magyar k�rtyatorta fennmarad� r�sz�b�l 2,5 sz�zal�kot tudhat mag��nak az�American Express,�a t�bbi bankk�rtya kiz�r�lag belf�ld�n haszn�lhat� k�szp�nz felv�tel�re �s/vagy v�s�rl�sra - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank f�l�ves �sszes�t�s�b�l.

Meglepet�s a co-branded k�rty�kn�l

A�bet�ti (debit) k�rty�k r�szar�nya gyakorlatilag nem v�ltozott, a m�lt �v v�gi 79 sz�zal�kr�l 80 sz�zal�kra n�tt,�ez �sszesen 7 milli�lapocsk�t jelent.�A marad�k�20 sz�zal�kon osztoznak a�hitel-, terhel�si�k�rty�k, �s mind�ssze 15 ezer el�re fizetett term�k volt a piacon.�Ezek nem elektronikus p�nzt�rca konstrukci�k, az �gyf�l �ltal el�re kifizetett �sszeg a k�rtya m�g�tt l�v� sz�ml�n tal�lhat�.�

Az elm�lt �v v�g�hez k�pest 60 ezerrel cs�kkent az��gynevezett co-branded/affinity term�kek sz�ma, �gy az �v k�zep�n 989 ezer darab, keresked�vel vagy nonprofit szervezettel k�z�sen kibocs�tott k�rtya volt forgalomban. Ez meglep� adat, mivel�a kor�bbi �vekben�r�szben a�co-branded k�rty�k hajtott�k el�re a piacot: 2005-ben 29, a k�vetkez� esztend�ben 5 sz�zal�kos volt a n�veked�s ezen a ter�leten, tavaly viszont csak minim�lis b�v�l�st m�rt a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank illet�kese az [origo]�megkeres�s�re nem tudott v�laszt adni arra,�hogy mi �ll a cs�kken�s h�tter�ben. Homa P�ter, a www.bankkartya.hu szerkeszt�je szerint nem val�sz�n�, hogy a lakoss�g elfordult volna�ezekt�l term�kekt�l. Sokkal ink�bb azzal magyar�zhat� a 6 sz�zal�kos cs�kken�s,�hogy valamelyik bank kor�bbi k�rty�ja kifutott vagy a p�nzint�zet visszah�vta az adott�plasztikokat.

Egyre kisebb �sszeget fizet�nk k�rty�val.

A hazai �s k�lf�ldi kibocs�t�s� k�rty�kkal 143,6 milli� v�s�rl�st �s k�szp�nz-felv�telt�hajtottak v�gre az els��f�l�v sor�n a magyar�bankok ATM- �s POS-h�l�zat�ban, 3412 milli�rd forint �rt�kben.

A tranzakci�k sz�ma 2 sz�zal�kkal n�tt, mik�zben a k�rty�kkal elv�gzett��gyletek �ssz�rt�ke 3 sz�zal�kkal�ker�lt lejjebb. Az �tlagos tranzakci�s �rt�k 4 sz�zal�kkal 23 764 forintra cs�kkent. Homa P�ter a visszaes�ssel kapcsolatban elmondta, term�szetes folyamat, hogy a k�rtyatulajdonosok egyre alacsonyabb �sszeg� v�s�rl�sokra haszn�lj�k a plasztikokat.

K�szp�nzfelv�t vs. v�s�rl�s

A m�lt �v els� hat h�napj�ban�fordulat k�vetkezett be a�k�rtyapiacon,�akkor�haladta meg el�sz�r a v�s�rl�sok sz�ma a k�szp�nzfelv�telek�t: 2007 els� fel�ben�sz�zb�l�51 m�velet volt v�s�rl�s, m�g az id�n 4 sz�zal�kponttal t�bb. Egy-egy ATM �tlagos kihaszn�lts�ga napi 78 m�velet volt, a keresked�i elfogad�helyeken �zemel� POS-termin�lokon napi 9 tranzakci�/berendez�s volt az �tlag.

Minim�lisan v�ltozott�- 1,6 sz�zal�kkal emelkedett -�az elm�lt f�l�v sor�n a Visa �s MasterCard v�djeggyel ell�tott k�rty�kat elfogad� kereskedelmi egys�gek sz�ma, 29 973 �zletben lehet ilyen k�rty�kkal fizetni.�A keresked�i elfogad� helyeken egy�bk�nt 44 120 elektronikus POS-termin�l �zemel. (A k�l�nbs�g azzal magyar�zhat�, hogy�egy keresked�n�l t�bb termin�l is lehet.)

Mi lesz a j�v�ben?

A mostani visszaes�s ellen�re Homa P�ter szerint a j�v�ben a k�rtyapiacon a szimpla plasztikokkal m�r nem lehet majd meg�lni. Mindenk�ppen kell adni�- p�ld�ul - egy partner seg�ts�g�vel kedvezm�nyt.�J� es�ly van arra, hogy folytat�dik a visszat�r�t�ses k�rty�k h�d�t�sa.

A konstrukci� l�nyege, hogy a k�rty�val t�rt�nt v�s�rl�sokra ford�tott �sszegnek bizonyos h�nyad�t - 1-3 sz�zal�k�t b�nuszk�nt - visszafizeti a k�rtyatulajdonosoknak. A bankok term�szetesen nem j�t�konykodnak: a�keresked�kt�l elk�rt jutal�k egy r�sz�t adj�k vissza a k�rtyatulajdonosoknak.

Az eml�tett�30 ezer elfogad�hely kev�s, banki szak�rt�k szerint Magyarorsz�g�b�ven elb�rja ennek a k�tszeres�t, teh�t legal�bb 60 ezer keresked�nek kellene rendelkeznie POS-termin�llal egy ekkora piacon. Ha ezen a t�ren megindul a fejl�d�s, akkor az a tel�t�d�s jeleit mutat�k�rtya piacon b�v�l�st hozhat.