A magyar bankrendszer r�gi�s �sszehasonl�t�sban is fejlett, de �tl�that�s�g�t n�velni kellene - mondta Simor Andr�s jegy eln�k az Eur�pai Parlament Magyar N�pp�rti Deleg�ci�ja �ltal szervezett budapesti konferenci�n p�nteken.

Az MNB eln�ke ki�llt a teljes list�s lakoss�gi hitelnyilv�ntart�s, azaz a pozit�v ad�slista l�trehoz�sa mellett, amit - az eddigi pr�b�lkoz�sok sor�n - az adatv�delmi biztos eddig mindig kifog�solt. A jegybankeln�k szerint megold�st jelentene, ha a nyilv�ntart�sban csak azok az ad�sok szerepeln�nek, akik maguk is hozz�j�rulnak a k�zz�t�telhez.

A bankrendszer fejletts�g�t az is mutatja, hogy a visegr�di �llamok k�z�l Magyarorsz�gon a legmagasabb a hitel�llom�ny GDP-hez viszony�tott ar�nya - mondta. Hozz�tette: a magyarorsz�gi bankpiac pozit�v meg�t�l�s�t nagyban seg�ti, hogy nemzetk�zi �sszehasonl�t�sban is magas a bankok t�k�re, illetve eszk�z�llom�nyra vet�tett j�vedelmez�s�gi mutat�ja (ROE,ROA). T�bb szempontb�l is pozit�vnak nevezte, hogy az anyabankokat tekintve sokszerepl�s a szektor, a tulajdonosi koncentr�ci� alacsony.

Ugyanakkor hozz�tette, hogy m�s a k�p a hitelterm�kek �s szolg�ltat�sok alapj�n, m�g a v�llalati term�kek eset�ben nagyj�b�l kiegyens�lyozott a piac, a lakoss�gi term�kekn�l, k�l�n�sen a hitelekn�l viszonylag nagy a koncentr�ci�. N�h�ny nagybank uralja a lakoss�gi piacot, amelyek meghat�roz�an �rv�nyes�tik kamataikat, illetve d�jt�teleiket, ez�rt a banki verseny felt�telein a j�v�ben jav�tani kell - mondta Simor Andr�s. Megjegyezte, hogy "M�rs�kelni kellene Magyarorsz�gon a bankv�lt�s k�lts�geit, mivel ez gyakran visszariasztja az �gyfeleket att�l, hogy egy �j, jobb bank szolg�ltat�sai ut�n n�zzenek".

J�rai: aggaszt�ak az emelked� forr�sk�lts�gek

J�rai Zsigmond, volt jegybankeln�k a vil�gm�ret� jelz�logpiaci v�ls�ggal �sszef�gg�sben kifejtette, hogy ugyan a magyarorsz�gi bankrendszer k�zvetlen�l nem �rintett, k�zvetve azonban a kr�zisnek sz�mos negat�v hat�sa lehet a bankrendszerre �s a gazdas�gra egyar�nt. Ezek k�z� sorolta a hitelint�zetek emelked� forr�sk�lts�geit, ami el�bb-ut�bb dr�g�tja hitelez�st �s kedvez�tlen�l hat a gazdas�g szerepl�ire is.

Hangs�lyozta, hogy cs�kkenteni kell a magyar gazdas�g sebezhet�s�g�t, szigor� �llamh�ztart�si politik�ra van sz�ks�g �s le kell faragni a k�zkiad�sokat. Ellenkez� esetben lass� gazdas�gi n�veked�s mellett n�vekv� �llamad�ss�ggal, emelked� infl�ci�val n�zhet szembe az orsz�g - mondta.

J�rai Zsigmond v�lem�nye j�val kedvez�tlenebb volt a magyar bankrendszerr�l, a profithajsz�t okolta a banki szolg�ltat�sok magas k�lts�gei�rt �s �gy v�lte, hogy a vil�g fejlettebb r�sz�vel �sszehasonl�tva, a teljes term�kpaletta alapj�n a magyar bankszektor elmaradottnak tekinthet�.

A m�sodlagos jelz�logpiaci v�ls�g m�r eddig is dr�g�totta a bankok forr�sk�lts�geit, a j�v�ben ez a folyamat feler�s�dhet, ami v�gs� soron besz�k�theti a magyarorsz�gi hitelez�st - figyelmeztetett.

J�rai Zsigmond sz�lt arr�l is: a 80 sz�zal�k feletti k�lf�ldi tulajdon miatt az �gyfeleknek, de a fel�gyeletnek is kev�s a r�l�t�sa az anyabankokban zajl� folyamatokra. P�ldak�nt ismertette: az egyik legjelent�sebb, cs�dbe jutott amerikai befektet�si bank 6 sz�zal�kos tulajdonosa annak a biztos�t�nak, amelyben � is tulajdonos. Kor�bban azt hitt�k, ez a bank stabil l�bakon �ll, kider�lt, hogy nagy �sszeg� kock�zatos portf�li�val rendelkezik.

V�lem�nye szerint er�s�teni kellene a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F), a Magyar Nemzeti Bank (MNB), illetve a P�nz�gyminiszt�rium (PM) egy�ttm�k�d�s�t az ellen�rz�sben, s�t nem tartotta kiz�rtnak a PSz�F �s az MNB �sszevon�s�t sem.