A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete az elm�lt k�t napban, az amerikai m�sodlagos jelz�logpiaci v�ls�g �jabb hull�m�nak indul�s�t k�vet�en teljes k�r� felm�r�st v�gzett az �ltala fel�gyelt int�zm�nyekn�l a kr�zis esetleges hazai hat�s�r�l. A hazai p�nz�gyi int�zm�nyeket kis m�rt�kben �rintette a v�ls�g, azok stabilan, kisz�m�that�an m�k�dnek.

A felm�r�s eredm�nyeir�l a hat�s�g ma t�j�koztatta az Eur�pai Uni� keret�n bel�l m�k�d� eur�pai bank, �rt�kpap�r, biztos�t�si �s p�nzt�rfel�gyeleti bizotts�gokat (CEBS, CESR, illetve CEIOPS), amelyekkel folyamatos kapcsolatban van az �gyben.

Az �ttekint�s sor�n a Fel�gyelet valamennyi szektor - a p�nz-, t�ke-, biztos�t�si �s p�nzt�ri piac - �sszes int�zm�ny�t�l azonnali hat�llyal adatokat k�rt be arr�l, hogy az �rintetteknek van-e b�rmilyen jelenlegi vagy a tov�bbiakban felmer�l� lehets�ges �zleti k�t�d�s�k, esetleges j�v�beni vesztes�g�k a probl�m�k miatt megrend�lt k�lf�ldi int�zm�nyek kapcs�n.

Az �sszes�t�s adatai szerint a hazai bankrendszer 2007. �vi saj�t t�k�j�nek mintegy 1,3 sz�zal�k�ra r�g a v�ls�g kapcs�n �rintett nemzetk�zi szerepl�kkel szembeni banki kock�zati kitetts�g ar�nya, ezen bel�l a val�ban kock�zatos �llom�ny mind�ssze 1,5 ezrel�k.

A befektet�si v�llalkoz�sok �ltal kezelt teljes �gyf�lvagyonhoz viszony�tva ugyancsak 1 ezrel�knyi a hazai alapkezel�k �ltal kezelt �gyf�lportf�li�kban (p�nzt�ri, biztos�t� �s befektet�si alapokban �s egy�b portf�li�k), illetve a befektet�si v�llalkoz�sok �gyfelei tulajdon�ban l�v�, a v�ls�gban �rintett eszk�z�k r�szar�nya.

A hazai biztos�t�k saj�t t�k�j�nek 4 ezrel�k�re r�g a kr�zis kapcs�n �rintett nemzetk�zi c�gcsoportokban val� befektet�i r�szv�nykitetts�g, jellemz�en a befektet�si egys�gekhez k�t�tt (unit-linked) �letbiztos�t�sok eszk�zalapjai r�v�n.

Az �sszegz�s alapj�n a magyarorsz�gi p�nz�gyi szolg�ltat�k eset�ben az amerikai m�sodlagos jelz�logpiaci v�ls�g jelenleg csek�ly hat�st gyakorolt, azok stabilan, kisz�m�that�an m�k�dnek. A Fel�gyelet a tov�bbiakban is folyamatosan figyelemmel k�s�ri a piaci fejlem�nyek esetleges magyarorsz�gi hat�sait.