Ak�r 2012-ben b�cs�zhat a forint

2008.09.21. 17:12

A 2009-ben esed�kes szlov�k eur��vezeti csatlakoz�s lend�lete j�v�re v�rhat�an Magyarorsz�got is besodorja a valutauni� el�tt k�telez� ERM-II. �tv�lt�si rendszerbe -�j�solt�k a h�tv�g�n londoni felt�rekv� piaci elemz�k. Ez az el�rejelz�s terjed�ben l�v�nek t�nik a londoni Cityben, ahol m�r felmer�ltek olyan �vatos v�lem�nyek is, hogy esetleges 2009 eleji ERM-II.-csatalkoz�ssal Magyarorsz�g ak�r 2012-ben az eur��vezet tagja lehet.

Szlov�kia j�v� �vi eur��vezeti felv�tele a t�rs�g t�bbi �llam�t is arra fogja �szt�n�zni, hogy gyors�ts�k az eur� meghonos�t�sa fel� vezet� folyamatot.�Ennek jele az is, hogy Lengyelorsz�g hivatalosan jelezte 2011-es bel�p�si sz�nd�k�t -�der�l ki a BNP Paribas bankcsoport londoni befektet�si r�szlege �ltal a�k�z�p-eur�pai uni�s gazdas�gokr�l k�sz�tett elemz�s�b�l.

A lengyel c�l ugyan "er�sen ambici�zus";�a�jegybank �s a korm�ny is ink�bb abban egyezett meg, hogy 2011-re a maastrichti felt�teleket kell teljes�teni, �s abban az �vben az Eur�pai Bizotts�g�j�v�hagy�s�t kell megnyerni a lengyel bel�p�shez, amely �gy 2012-re tol�dna. M�gis, a Donald Tusk minisztereln�k sz�j�b�l elhangzott 2011-es d�tum jelzi, hogy Vars� milyen fontoss�got tulajdon�t az eur�csatlakoz�snak, �s ez jelent�sen er�s�theti a konvergenciaj�t�kot a piacon.

Hom�lyos a magyar k�p

A�francia h�tter� p�nzint�zet�azzal sz�mol, hogy Lengyelorsz�g val�sz�n�leg 2009 elej�n bel�p az�ERM-II. �tv�lt�si mechanizmusba. (Az eur� bevezet�se el�tt�az adott orsz�gnak k�t �vet kell elt�ltenie az�ERM-II.-ben. Az �rfolyamrendszer�l�nyege,�hogy a helyi deviza �rfolyam�nak megengedett mozg�s�nak�k�t sz�ls� �rt�k�t�meghat�rozz�k, de ezek k�zt az �rfolyam szabadon mozoghat.)

Magyarorsz�g eset�ben a 2010-ben esed�kes v�laszt�sok miatt "hom�lyosabb a k�p", a lengyel p�lda azonban a magyarokat is arra sarkallhatja, hogy gyors�ts�k az eur�csatlakoz�si folyamatot, �s v�rhat�an�ism�t ter�t�kre ker�l az ERM-II.-be t�rt�n� bel�p�s k�rd�se. �

A BNP Paribas elemz�i szerint a magyar hat�s�gok - elker�lend� annak "a hib�nak" a megism�tl�d�s�t, hogy "t�l gyenge szinten" jel�lik ki a forint�rfolyam k�z�p�rt�k�t - megv�rj�k, am�g az �rfolyam stabiliz�l�dik.�A BNP Paribas szak�rt�i�ezt figyelembe v�ve azzal sz�molnak, hogy Magyarorsz�g 2009 m�sodik fel�ben, 220-230 k�r�li �rfolyamon l�p be az ERM-II.-be.�

Goldman Sachs: 2012 vagy 2013

A Goldman Sachs befektet�si bankcsoport londoni elemz�i �pp a minap kiadott t�rs�gi el�rejelz�s�kben azt �rt�k: j�llehet a politikai v�ls�g miatt Magyarorsz�g nincs abban a helyzetben, hogy hiteles d�nt�st hozhasson az azonnali ERM-II.-vel kapcsolatban,��m a tags�g azonban nem is annyira t�voli kil�t�s, mint amilyennek most t�nik.

Ha a kisebbs�gi korm�nynak vagy az esetleg �jj�alak�tott koal�ci�nak siker�l elfogadtatnia a j�v� �vi k�lts�gvet�st a 3,2 sz�zal�kos �llamh�ztart�si hi�nyc�llal, �s�az infl�ci� tov�bb lassul, az ERM-II.-beli tags�g Magyarorsz�g sz�m�ra is lehets�ges lesz "valamikor 2009-ben".

M�g ha el�re hozott v�laszt�sokat tartan�nak 2009 tavasz�n, az ERM-II.-csatlakoz�s akkor is lehets�ges lenne 2009 m�sodik fel�ben vagy 2010 elej�n, ami megnyitn� az utat az eur� 2013-es bevezet�se el�tt - �ll�a Goldman Sachs londoni elemz�s�ben. A GS szerint ha Magyarorsz�g 2009 elej�n l�p be az �tv�lt�si mechanizmusba, ak�r m�g a 2012-es eur��vezeti csatlakoz�s lehet�s�ge is felmer�lhet, de val�sz�n�bb a 2013-as eur�bevezet�s.

Vannak pesszimist�bb el�rejelz�sek

Londoni befektet�si h�zak kor�bbi elemz�sei szerint ha Szlov�ki�ban a j�v�re esed�kes felv�tel ut�n er�sen megl�dul az infl�ci�, az k�sleltetni fogja a t�bbi eur�v�rom�nyos kelet-eur�pai orsz�g eur��vezeti csatlakoz�s�t. A JP Morgan londoni elemz�i szerint ebben az esetben az Eur�pai K�zponti Bank�m�g azt is megv�t�zhatja, hogy a jelentkez� orsz�gok az ERM-II.-be bel�pjenek a k�zelj�v�ben.