Rosszul fogy az uni�s mikrohitel, eddig csup�n hatsz�zan �ltek vele, pedig a lehet�s�g t�bb t�zezer kisv�llalkoz�s el�tt nyitott. Ez�rt okt�berben hatr�l t�zmilli�ra n� a beruh�z�sra felvehet� k�lcs�n �sszege �s �t helyett ak�r t�z �vre is ig�nyelhet� lesz, megsz�nik viszont a fels� kamatplafon - t�j�koztat a N�pszabads�g.

Nagyon nagy volt a v�rakoz�s az �v elej�n bevezetett uni�s mikrohitellel szemben: mind a v�llalkoz�i, mint az �llami oldalon azt gondolt�k, v�gre itt van az a konstrukci�, amely megoldja a banki finansz�roz�sb�l teljesen kiszorult, t�keszeg�ny mikro- �s kisv�llalkoz�sok helyzet�t. Az elm�lt h�napok eredm�nyei azonban nem t�masztj�k al� az optimizmust. Eddig hatsz�zan vettek fel �szszess�g�ben 2,8 milli�rd forintot, azaz v�llalkoz�sonk�nt k�zel �tmilli�t. Pedig az uni�s mikrohitelre 2013-ig 82 milli�rd forintos keret van, ami 50-60 ezer hazai c�gnek lehet el�g.

Azok a szervezetek, amelyek k�zvet�tik, vagy csak a j�v�ben szeretn�k �rulni a konstrukci�t, �sszess�g�ben azt v�llalt�k, hogy mintegy 30 milli�rd forintnyi forr�st helyeznek ki h�t �v alatt.

"Nem vagyok teljesen el�getett az eredm�nyekkel" - mondta a N�pszabads�gnak Benke �kos, a Magyar V�llalkoz�sfinansz�roz�si Zrt. vez�rigazgat�ja, a program kezel�je. - "T�bb kritikus pontot is felfedezt�nk a rendszerben, �s ezek megold�s�ra okt�ber elej�t�l n�h�ny felt�tel megv�ltozik" - tette hozz�.

Emelik a felvehet� hitel m�rt�k�t

Az elm�lt h�napokban kider�lt, a megc�lzott v�llalkoz�i r�teg nem kamatra, hanem ink�bb a t�rleszt�r�szletre �rz�keny: f�leg azt n�zi, havonta mennyi p�nzt kell fizetnie a felvett k�lcs�n�rt. A jelenlegi form�j�ban az �t �vre felvehet� maximum hatmilli� forint nem versenyk�pes, ez�rt okt�bert�l 10 �vre v�ltozik a futamid�. Ez azt jelenti, hogy csaknem fel�vel is cs�kkenhet a havi r�szlet - tudta meg a N�pszabads�g a vez�rigazgat�t�l.

K�rvonalaz�dott egy olyan v�llalkoz�i k�r is, amely fejl�d�k�pes, csak �ppen a k�vetkez� l�p�st nem tudja megtenni finansz�roz�si seg�ts�g n�lk�l, a bankoknak ugyanis m�g mindig t�l kock�zatos. Ez�rt sz�letett d�nt�s arr�l, hogy a beruh�z�sra felvehet� hitel �sszege okt�bert�l t�zmilli� forintra n�.

A mikrofinansz�roz�k �tlagosan 6-6,5 sz�zal�kos kamattal ny�jtj�k a hitelt, a legalacsonyabb 5,9 sz�zal�k, a legmagasabb 9 sz�zal�k k�r�li. A mutat� maximaliz�lva van, az EU referencia-kamatl�ba plusz k�t sz�zal�kban. Elsej�t�l azonban ez a plafon megsz�nik, nem lesz fels� korl�t. A v�ltoz�st�l azt rem�lik, hogy a kamatra kev�sb� �rz�keny, gyorsan, �m csek�ly �sszeget ig�nyl� c�gek is forr�shoz juthat, azaz �rdemes lesz az � �gy�kkel is foglalkozni. �k egy�bk�nt minden bizonnyal magasabb kamattal kapj�k majd a p�nzt, mint azok, akik t�bbmilli�s hitel�rt folyamodnak.

A K&H friss�theti a piac v�rkering�s�t

�j szerepl� is bel�p erre a piacra, okt�bert�l a K&H Bank mintegy 200 fi�kj�ban v�lnak el�rhet�v� az uni�s mikrohitelek. A k�zelj�v�ben tov�bbi p�nzint�zetek is megjelennek, vel�k azonban m�g nincs al��rt szerz�d�s. A K&H sz�nrel�p�se egyben azt is jelenti, hogy elindul a portf�li�garancia rendszere is. Az MV Zrt. el�re r�gz�tett kock�zatmegoszt�s mellett, k�zvetlen kezess�get v�llal a bankok p�nz�gyi k�vetel�seire. Egy adott hitel eset�ben a kezess�gv�llal�s m�rt�ke maximum a banki k�vetel�s 80 sz�zal�ka, a fennmarad� r�sz jelenti a hitelez� saj�t kock�zatv�llal�s�t.

Ami a m�r m�k�d� finansz�roz�kat illeti, Benke �kos szerint nagyon elt�r� eredm�nyess�ggel m�k�dtek eddig, amit a j�v�ben kiegyenl�tettebb� szeretn�nek tenni. Ehhez az MV Zrt. technikai seg�ts�ggel tud hozz�j�rulni. A jelenlegi �llapotok szerint a hitelek 25 sz�zal�ka Budapesten, illetve Pest megy�ben tal�lt gazd�ra. J�k az eredm�nyek Borsod-Aba�j-Zempl�n �s Baranya megy�ben is. Eddig a legkisebb �rdekl�d�st B�k�s megy�ben tapasztalt�k, ahol �sszesen 44 milli� forintot siker�lt kihelyezni.

A vez�rigazgat� azt v�rja az int�zked�sekt�l, hogy ugr�sszer�en megn� a hitelfelv�telek sz�ma, �s a k�lcs�n�k �sszege az �v v�g�re meghaladhatja az �tmilli�rd forintot.