Rendk�v�li �l�s az Unicreditn�l

2008.10.05. 18:40

Rendk�v�li �l�sen d�nt�tt a t�keemel�sr�l az Unicredit vezet�s�ge. A bank - amelynek Magyarorsz�gon sz�z fi�kja van - nem k�v�nja eladni kelet-eur�pai r�szlegeit, b�r ezekre �ll�t�lag�m�r bejelentkezett a spanyol Banco Santander, amelyet Amerik�ban �s m�s eur�pai orsz�gokban is sz�ba hoztak bizonyos p�nzint�zetek felv�s�rl�s�val. Az Unicredit igazgat�tan�csa "teljes t�mogat�s�r�l �s bizalm�r�l" biztos�totta a menedzsmentet vas�rnapi rendk�v�li �l�s�n.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

P�nz�gyi helyzete megszil�rd�t�s�t c�lz� t�keemel�sr�l d�nt�tt vas�rnap d�lut�n kezd�d�tt �l�s�n a kiterjedt kelet-�s k�z�p-eur�pai �rdekelts�gekkel is rendelkez� olasz UniCredit vezet�se. A piaci �rt�k�t tekintve m�sodik olasz bank igazgat�s�ga 5-6 milli�rd eur�s t�keemel�sr�l tan�cskozott az el�zetes h�rek szerint.�Egy - kor�bban c�folt - t�bb milli�rd eur�s r�szv�nykibocs�t�s lehet�s�ge sem kiz�rt. A c�l az UniCredit csoport t�kemegfelel�si mutat�j�nak (Tier 1 ratio) jav�t�sa, 6,2 sz�zal�kra. A mutat� j�nius v�g�n 5,7 sz�zal�k volt.

Sajt�jelent�sek szerint az �jrat�k�s�t�si elk�pzel�sek k�t pill�ren nyugszanak: az egyik r�sz egy �j r�szv�nykibocs�t�s, amely 3-3,5 milli�rd eur� �rt�kben az idei osztal�kot lenne hivatva fedezni, valamint 2-2,5 milli�rd eur�nyi hossz� t�v�, r�szv�nyre v�lthat� k�tv�ny kibocs�t�sa.

Nem adj�k el a kelet-eur�pai r�szlegeket

El�z�leg az UniCreditn�l azt k�z�lt�k, hogy a csoport t�kemegfelel�si mutat�j�nak jav�t�sa �rdek�ben eladn�k t�r�k biztos�t�si r�szleg�ket, �s z�rtv�g� alapba v�lasztan�k le a bankcsoport mintegy 1,8 milli�rd eur�s ingatlan-portfoli�j�t. Kelet- �s k�z�p-eur�pai �zlet�gukkal kapcsolatban nincsenek elad�sai tervek.

Egy spanyol lap k�rd�s�re - amely arr�l k�z�lt �rtes�l�seket, hogy a spanyol Santander bank esetleg aj�nlatot tenne az UniCredit kelet-eur�pai r�sz�re - az UniCredit egyik sz�viv�je azt felelte: a kelet- �s k�z�p-eur�pai t�rs�g kulcsfontoss�g� piac �s n�veked�si motor a csoporton bel�l, �gy elad�sa nincs napirenden.

A hely�n van az els� ember

- A helyemen vagyok - nyilatkozta az UniCredit vez�rigazgat�ja szerd�n este a RAI olasz �llami telev�zi�ban, amikor a lemond�s�r�l sz�l� h�resztel�sekr�l k�rdezt�k. Alessandro Profumo kijelentette, nem gondolt arra, hogy lemondjon posztj�r�l, hozz�t�ve: bankja szil�rd alapokon �ll. Az olasz bankok k�z�l az UniCreditet �rinti legink�bb a hitelv�ls�g, mivel a p�nz�gyi csoport bev�teleinek t�bb mint fel�t a hazai hitelpiacon k�v�l realiz�lja. Profumo vas�rnap megint meger�s�tette, hogy nem mond le.

Az UniCredit r�szv�nyeivel val� keresked�st szerd�n t�bbsz�r is felf�ggesztett�k a tetemes �rfolyamcs�kken�s miatt, a pap�r azonban a nap v�g�re 11,24 sz�zal�kos nyeres�ggel z�rt. A h�t els� k�t napj�n rekord m�rt�kben, 22 sz�zal�kkal esett a bankcsoport r�szv�nyeinek �rfolyama.

V�rtn�l nagyobb nyeres�g

Az UniCredit novemberben ismerteti a harmadik negyed�v eredm�nyeit. A bank a m�sodik negyedben a v�rtn�l nagyobb nyeres�gre tett szert: az ad�zott eredm�ny 1,87 milli�rd eur� volt - mik�zben elemz�k 1,67 milli�rdot v�rtak -, de 10 sz�zal�kkal elmaradt az egy �vvel kor�bbit�l a jutal�k-�s d�jbev�telek cs�kken�se �s a jelz�loghitel-v�ls�g kihat�sai miatt.

A bankcsoport a j�v�beli n�veked�s motorj�t is K�z�p-Kelet-Eur�p�ban l�tja, itt a bev�telek 24 sz�zal�kkal n�ttek a m�sodik negyedben, a t�rs�gbeli �rdekelts�gek ad�zott eredm�nye 416 milli� eur� volt, m�g az els� negyedben 326 milli�. Az UniCredit 22 nyugat- �s kelet-eur�pai orsz�gban van jelen; fi�kjainak sz�ma meghaladja a t�zezret. Magyarorsz�gon az id�n szeptemberben Miskolcon nyitotta meg sz�zadik magyarorsz�gi fi�kj�t.

Negat�vra rontott�k a kil�t�sokat

Ugyanakkor az eddigi pozit�vr�l a k�ztes stabil fokozat kihagy�s�val egyenesen lemin�s�t�st val�sz�n�s�t� negat�vra rontotta cs�t�rt�k�n az UniCredit bankcsoport �s egyes �rdekelts�gei ad�skock�zati oszt�lyzatainak kil�t�s�t a Fitch Ratings.

A hitelmin�s�t� londoni indokl�sa szerint a csoport j�vedelmez�s�ge ugyan hagyom�nyosan j�, teljes�tm�ny�re azonban az ut�bbi id�ben nyom�st gyakoroltak a glob�lis vagyonkezel�i szektor neh�zs�gei, a gyenge olaszorsz�gi �s n�metorsz�gi makrogazdas�gi kil�t�sok, valamint egyes k�z�p- �s kelet-eur�pai piacok kev�sb� kedvez� progn�zisai.

Romlott a lengyel Pekao besorol�sa is

A legnagyobb eur�pai hitelmin�s�t� londoni bejelent�se szerint a meredek kil�t�sront�s az anyav�llalaton k�v�l vonatkozik a n�met Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), valamint az osztr�k Bank Austria Creditanstalt AG oszt�lyzataira is, azok meger�s�t�s�vel egy�tt.

A kelet-eur�pai h�l�zaton bel�l ugyancsak negat�vra romlott pozit�vr�l a lengyel Bank Pekao oszt�lyzati kil�t�sa - ez a p�nzint�zet 60 sz�zal�kban van az Unicredito Italiano SpA tulajdon�ban.�T�bb m�s t�rs�gi �rdekelts�g, �gy a rom�niai UniCredit Tiriac Bank �s az ukrajnai Ukrsotsbank kil�t�sa eddig is negat�v volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK