Teljes a nyugalom a bet�tbiztos�t�n�l

2008.10.06. 17:55

Nem indokolt az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap (OBA) 6 milli� forintos k�rtalan�t�si �rt�khat�r�nak megemel�se Nyers Rezs�, a Magyar Banksz�vets�g f�titk�ra szerint. A v�detts�gi hat�r megemel�s�t a korm�ny kezdem�nyezhetn�, de a kabinet sem tartja sz�ks�gesnek. A bet�tesek biztons�gban tudhatj�k befektet�seiket, az OBA megfelel� forr�sokkal rendelkezik - jelentette ki Veres J�nos p�nz�gyminiszter h�tf�n.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Nyers Rezs� az MTI-nek nyilatkozva hangs�lyozta: a magyar bankok t�kehelyzete stabil, t�kemegfelel�si �s egy�b mutat�ik alapj�n is j� helyzetben vannak. A bankok folyamatos befizet�st teljes�tenek az alapba, s az OBA-ban eddig �sszegy�lt jelent�s �sszeg fedezetet ny�jtana, ha valamely hitelint�zet nem tudn� visszafizetni a bet�teket, �m ett�l nem tartanak.

A magyarorsz�gi �rt�khat�r j�val magasabb az EU �ltal aj�nlott 20 ezer eur�n�l, mik�zben a magyar lakoss�gi bet�tek t�bb mint 90 sz�zal�ka 6 milli� forintn�l kisebb - mutatott r� Nyers Rezs�.

A banksz�vets�g a jelenlegi v�detts�gi szint mellett megfelel�en biztons�gosnak tartja a magyar bankrendszert, s nem tart att�l, hogy a magyar bet�tek Ausztri�ba vagy m�s orsz�gba �ramolnak �t, m�r csak az�rt sem, mert akik �tvinn�k a p�nz�ket, jelent�s re�l kamatvesztes�get szenvedn�nek el.

A bet�tesek motiv�ci�ja erre az lehetne, hogy az elm�lt hetekben t�bb eur�pai orsz�g n�velte a bet�tek v�detts�g�t. Csup�n a legut�bbi napok fejlem�nye, hogy a brit korm�ny a kor�bbi 35 ezerr�l 50 ezer fontra (15 milli� forintra) emelte a garancia �rt�khat�r�t, a n�met korm�ny pedig teljes k�r� garanci�t v�llal a p�nzint�zetekben elhelyezett mag�n megtakar�t�sokra, �s az osztr�k korm�ny is hasonl� l�p�st tervez a kisbet�tekre vonatkoz�an (Ausztri�ban jelenleg 20 ezer eur�ig garant�ltak a mag�nbet�tek).

Veres eur�pai �sszefog�st kezdem�nyezett

Magyarorsz�g ugyanakkor - mint Veres J�nos p�nz�gyminiszter h�tf�n bejelentette - a keddi luxemburgi miniszteri tan�cs �l�se el�tt kezdem�nyezte, hogy az EU orsz�gai egys�gesen l�pjenek fel a vil�ggazdas�gi p�nz�gyi v�ls�g hat�sainak kiv�d�s�re, ne orsz�gonk�nt elt�r� d�nt�seket hozzanak.

Magyarorsz�gon az uni�s el��r�sokkal �sszhangban 6 milli� forintig v�dettek a bet�tek �gy, hogy 1 milli� forintig a teljes bet�tet, az 1 milli� forint feletti bet�tr�sznek pedig a 90 sz�zal�k�t fizeti ki az OBA, de bet�tesenk�nt �s hitelint�zetenk�nt legfeljebb 6 milli� forintot. Az OBA f� feladata, hogy a tagint�zetekn�l elhelyezett bet�tek befagy�sa eset�n 15 napon bel�l megkezdje a bet�tesek r�sz�re az alap �ltal biztos�tott bet�tek ut�n a k�rtalan�t�s kifizet�s�t.�

Az OBA szerint a tartal�k is el�g

Sz�k�cs P�ter, az OBA �gyvezet� igazgat�ja az MTI-nek hangs�lyozta, hogy a rendelkez�sre �ll� vagyon a jelenlegi k�rtalan�t�si �rt�khat�r mellett megfelel�. Az igazgat� a fedezetts�gi mutat� 1,19 sz�zal�kos szintj�t is megfelel�nek tartja. A fedezetts�gi mutat� az alap likvid eszk�z�llom�ny�t veti �ssze az alap elm�leti k�rtalan�t�si k�telezetts�g�vel. Az OBA t�nyleges k�rtalan�t�si k�telezetts�ge 2007-ben 5 288 milli�rd forintot tett ki, amivel szemben 63,1 milli�rd forintos vagyon �llt.

Az OBA �gyvezet� igazgat�ja r�mutatott, hogy �j fejlem�ny, hogy a bet�tbiztos�t�si rendszer �s az esetleg ahhoz csatlakoz� �llami garancia versenyt�nyez�v� v�lt, ez kor�bban nem volt �gy. A v�dett �rt�khat�rr�l a szab�lyoz� hat�s�g javaslat�ra az Orsz�ggy�l�s d�nt, v�laszolta az �rt�khat�r felemel�s�nek sz�ks�gess�g�t firtat� k�rd�sre.

Az �gyvezet� igazgat� elmondta, hogy az OBA id�ben felk�sz�lt a fi�ktelepek magyarorsz�gi megjelen�s�re �s a magyar hitelint�zetek hat�ron t�li leteleped�s�re is. �gy a bet�tesek k�rtalan�t�s�t c�lz� meg�llapod�st k�t�ttek a francia �s a cseh bet�tbiztos�t�val, �s kezdem�nyezt�k ezt m�s orsz�gok bet�tbiztos�t�ival is. A meg�llapod�soknak k�sz�nhet�en, ha a partner bet�tbiztos�t� valamelyik tagint�zete fizet�sk�ptelenn� v�lna, az OBA k�zrem�k�dne a fi�ktelep magyar bet�teseinek k�rtalan�t�s�ban, �gy gyorsabbak lenn�nek a kifizet�sek. (A fi�ktelep eset�ben az anyabank orsz�g�nak bet�tbiztos�t�si szab�lyai �rv�nyesek).

Cs�kken a biztos�tott bet�tek ar�nya

Az alap �ltal biztos�tott bet�tek ar�nya egy�bk�nt egyre cs�kken, az OBA��tavalyi �vr�l sz�l� jelent�se szerint a cs�csnak sz�m�t� 2005. �vi 82,3 sz�zal�k ut�n 2006 elej�re 80,7, 2007 elej�re pedig 76,8 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt. Az �trendez�d�s magyar�zata az �rt�kpap�r, azon bel�l az �jonnan megjelent vegyes - t�kepiaci instrumentumokkal kombin�lt - megtakar�t�si form�k elterjed�se. Az �llam �ltal garant�lt megtakar�t�sok ar�nya is m�rs�kl�d�tt - a 2006. �v eleji 1,5 sz�zal�kr�l 2007 elej�re 0,9 sz�zal�kra. A nem biztos�tott megtakar�t�sok ar�nya �gy 17,8-r�l 22,3 sz�zal�kra emelkedett. A bankokn�l enn�l magasabb (35,2 sz�zal�k) a v�delmet nem �lvez� megtakar�t�sok ar�nya, a takar�ksz�vetkezetekn�l �s hitelsz�vetkezetekn�l kedvez�bb a helyzet (2,6 sz�zal�k).��

A jelent�s szerint a legnagyobb �temben a 6 milli� forint feletti bet�tek n�vekedtek, 18 sz�zal�kos n�veked�s�k j�val meghaladta a biztos�tott bet�t�llom�ny 11,8 sz�zal�kos b�v�l�s�t. Az 1 milli� forint alatti bet�tek 0,4 sz�zal�kkal, az 1 �s 6 milli� forint k�z�tti bet�toszt�lyba tartoz� bet�tek 5,5 sz�zal�kkal emelkedtek. A bet�tek koncentr�ci�ja k�l�n�sen a bankokn�l er�s�d�tt, ahol a bet�tek 66 sz�zal�ka m�r a legmagasabb bet�ti oszt�lyba tartozik. A takar�ksz�vetkezetekn�l a bet�tek 76 sz�zal�ka az als� �s a k�z�ps� bet�ti oszt�lyba esik, teh�t a bet�tek OBA v�detts�ge ebben a szektorban tov�bbra is kedvez�, b�r az el�z� �vhez k�pest ar�nya ott is cs�kkent.

Az egyre sz�k�l� �llami garanci�t is figyelembe v�ve az egy �vvel kor�bbi 46 sz�zal�kkal szemben 2007-ben a hitelint�zeti megtakar�t�sok 40,1 sz�zal�k�ra terjedt ki az OBA �s az �llam k�rtalan�t�si, illetve garanci�lis k�telezetts�ge (ebb�l 39,2 sz�zal�k az alap, 0,9 sz�zal�k az �llam k�telezetts�ge).

KAPCSOLÓDÓ CIKK