Bankok �llamos�t�s�ra k�sz�l a brit korm�ny

2008.10.06. 9:16

R�szesed�s fej�ben k�lts�gvet�si t�keinjekci�kkal seg�ten� ki, vagyis gyakorlatilag r�szben �llamos�tan� a bajba ker�l� bankokat a brit korm�ny. Egyes szakemberek viszont ink�bb az amerikai utat j�rn�k, azaz puszt�n a rossz k�vetel�seket tartalmaz� portf�li�kat v�s�roltatn�k ki az �llammal.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

H�tf�i londoni sajt��rtes�l�sek szerint a p�nz�gyminiszt�riumban m�r elk�sz�ltek a r�szletes tervek a beavatkoz�sra. A The Daily Telegraph szerint a korm�ny illet�kesei �gy v�lik, hogy erre hamarosan sz�ks�g is lehet, ha tov�bbra sem indul be a teljesen befagyott bankk�zi �s lakoss�gi hitelpiac.

A Financial Times h�tf�n azt �rta, hogy a terv m�g�tt �sszp�rti konszenzus van, �s a Bank of England - a brit jegybank - is t�mogatja az elk�pzel�st, amely kieg�sz�ten� a likvidit�spiac �l�nk�t�s�t c�lz� k�zponti banki m�veleteket.

Jobb lehet az amerikai minta

A londoni gazdas�gi napilap szerint a brit p�nz�gyminiszt�rium az ad�fizet�k p�nz�b�l t�rt�n� banki felt�k�s�t�seket jobb megold�snak tartja, mint a m�lt h�ten elfogadott 700 milli�rd doll�ros amerikai bankment� tervet, amelynek alapj�n a korm�ny a rossz k�vetel�seket tartalmaz� banki portf�li�kat v�s�rolja ki a p�nz�gyi szektorb�l.

Megingott brit bankok eseti �llamos�t�s�ra m�r k�t p�lda is akadt az elm�lt h�napokban. A korm�ny szeptember utols� napj�n jelentette be az egyik nagy jelz�logbank, a Bradford & Bingley 50 milli�rd fontnyi, jelent�s r�szben meglehet�sen rossz min�s�g� hitelkinnlev�s�g�nek �llami kezel�sbe v�tel�t. A korm�nyzati fell�p�s el�zm�nyek�nt m�r megkezd�d�tt a lakoss�gi bet�tek kimenek�t�se a bankb�l.

�ppen egy �ve bet�tesek ezrei rohant�k meg a nagybani likvidit�si v�ls�g miatt neh�z finansz�roz�si helyzetbe ker�lt, j�llehet kiskereskedelmi szinten fizet�sk�ptelenn� sosem v�lt Northern Rock jelz�logk�lcs�nz� fi�kjait is. A tavaly szeptemberi bankrohamhoz hasonl�ra Nagy-Britanni�ban a XIX. sz�zad k�zepe �ta nem volt p�lda; az eredeti 24 milli�rd font lakoss�gi bet�t�llom�nyb�l legal�bb 3 milli�rd fontot vettek ki az �gyfelek a Northern Rockt�l, amelyet v�g�l az id�n teljes eg�sz�ben �llamos�tottak.

A p�nz�gyminiszt�rium �j tervei alapj�n a tulajdonr�sz szerz�se fej�ben t�rt�n� �llami felt�k�s�t�s minden brit bank sz�m�ra rendelkez�sre �llna sz�ks�g eset�n, �rta a h�tf�i Financial Times.

Garanci�t v�rnak a brit korm�nyt�l

Mindek�zben komoly nyom�s nehezedik a brit korm�nyra annak �rdek�ben is, hogy az �r, de f�leg a h�tv�g�n meghozott n�met korm�nyd�nt�shez hasonl�an szint�n v�llaljon teljes k�r� visszafizet�si garanci�t a lakoss�gi banksz�ml�kra.

A brit korm�ny a kor�bbi 35 ezer fontr�l �pp most emelte 50 ezer fontra (15 milli� forintra) a garant�lt bankbet�tek �sszeg�t, de az �r �s a n�met p�ld�hoz hasonl� teljes garanciav�llal�sra egyel�re nem hangzottak el hivatalos utal�sok.

London m�r az �ltala versenytorz�t�nak tartott �r korm�nyd�nt�st is er�teljesen nehezm�nyezte, k�l�n�sen annak nyom�n, hogy azonnal megindult a lakoss�gi bet�tek �tv�ndorl�sa Nagy-Britanni�b�l az �r bankokba.

A hasonl� jelleg� n�met garanciav�llal�s ut�n azonban londoni elemz�k szerint Alistair Darling brit p�nz�gyminiszter sz�m�ra sem marad m�s megold�s, mint az, hogy el�bb-ut�bb szint�n teljes k�r�v� tegye a bet�tekre v�llalt �llami garanci�t.

A brit bankok jelenleg �sszesen k�tezer milli�rd font (600 ezer milli�rd forint) bet�t�llom�nyt kezelnek; ebb�l 900 milli�rd font a lakoss�gi bet�tek �sszege.

Nincs egyet�rt�s a kamatv�g�sr�l

K�zben vita alakult ki arr�l, hogy sz�ks�g van-e er�teljes kamatcs�kkent�sre Nagy-Britanni�ban. Vince Cable, a brit liber�lisok �rny�kkorm�ny�nak p�nz�gyminisztere szerint egy nagyobb kamatv�g�s - �gy k�t sz�zal�kpontnyi - igen j� hangulatot teremtene a piacokon - �rja a telegraph.co.uk. "A t�rt�nelem azt tan�tja, hogy gazdas�gi v�ls�gok idej�n a kamatszintet jelent�sen cs�kkenteni kell. Ez megt�rt�nt az Egyes�lt �llamokban, de Nagy-Britanni�ban nem" - mondta.

A brit korm�ny nem er�lteti a kamatcs�kkent�st - olvashat� a reuters.com h�rport�lon. A kit�z�tt hossz� t�v� infl�ci�s c�l 2 sz�zal�k, ma azonban ezt j�val meghaladja, s�t 15 �ves rekordmagass�gban van. A kamatcs�kkent�s az �remelked�s felp�rg�s�hez vezethetne, viszont Alistair Darling kijelentette, hogy nem m�dos�tanak az infl�ci�s c�lon, ez pedig a kamat v�ltozatlans�g�t jelzi el�re.

Graeme Leach k�zgazd�sz szerint an�lk�l lehetne v�llalni egy kamatcs�kkent�st, hogy a betervezett �rsz�nvonal-emelked�sen v�ltoztatni k�ne. "Gener�ci�nk�nt egyszer bek�vetkez� gazdas�gi esem�nyek szemtan�i vagyunk, amelyek azonnali cselekv�st ig�nyelnek. Nem hissz�k, hogy a jegybank kock�ztatn� a c�lkit�z�seit egy legal�bb 50 b�zispontos cs�kkent�ssel." - mondta.

KAPCSOLÓDÓ CIKK