Veres: n�lunk is n� a bet�tbiztos�t�s hat�ra

2008.10.07. 19:29

Magyarorsz�g tartja mag�t a kialakul� eur�pai uni�s strat�gi�hoz �s az 50 ezer eur�s bet�tbiztos�t�si hat�rhoz is - hangoztatta Veres J�nos p�nz�gyminiszter kedden Luxembourgban, az EU-tagorsz�gok p�nz�gyminisztereinek tal�lkoz�ja ut�n. A korm�ny ez�rt a parlament el� viszi javaslat�t a jelenlegi hatmilli� forintos hat�r emel�s�r�l.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A jelenlegi v�ls�gnak els�dleges hat�sa Magyarorsz�gon nem tapasztalhat�, de a korm�ny szeretn�, ha a lakoss�g bankok �s befektet�sek ir�nti bizalma, valamint a bankok egym�s k�z�tti bizalma a k�vetkez� id�szakban er�sebb lenne, mint m�s orsz�gokban, indokolta �ll�spontj�t a miniszter.

Az MTI k�rd�s�re elmondta: a sz�ban forg� garancia kiz�r�lag az egy�nek bankbet�teire vonatkozik, �s nem terjed ki olyan takar�koss�gi form�kra, amelyek nem norm�l bet�tk�nt funkcion�lnak, hanem valamilyen c�lhoz k�t�tt befektet�sk�nt, mint p�ld�ul az ingatlanalapban elhelyezett p�nz.

A miniszteri tal�lkoz�r�l Veres J�nos elmondta m�g: Magyarorsz�g hat�rozottan k�pviselte azt az �ll�spontot, hogy az egys�ges eur�pai fel�gyelet k�rd�se ker�lj�n be a gazdas�gi �s p�nz�gyi stabilit�ssal kapcsolatos t�m�k k�z� a j�v� heti �llam- �s korm�nyf�i tal�lkoz�ra. Egy tagorsz�g v�t�ja miatt kedden ez nem siker�lt, de a magyar deleg�ci� felveti a k�rd�st a cs�cstal�lkoz�n.

A minisztereknek egyel�re nem siker�lt meg�llapodniuk a biztos�t�t�rsas�gok fizet�k�pess�g�re vonatkoz� �j uni�s ir�nyelvr�l. - Magyarorsz�g is �gy v�li, hogy a jelenlegi javaslatban megfogalmazott felel�ss�gi �s jogviszonyok m�g tiszt�zatlanok �s pontos�t�sra szorulnak - mondta el Veres J�nos. A magyar k�ld�tts�g �gy - t�bb mint t�z m�sik orsz�ggal egy�tt - nem fogadta el a sz�veget, azt tov�bb finom�tj�k m�g.

A magyar p�nz�gyminiszt�rium fenntartja a j�v� �vre sz�l�, 3 sz�zal�kos GDP-n�veked�si el�rejelz�s�t; csak akkor vizsg�lja fel�l, ha sz�ks�ges, �rta a Reuters h�r�gyn�ks�g kedden.

Jelenlegi sz�m�t�saink szerint a (2009-es n�veked�si el�rejelz�s fenntarthat�, de ha sz�ks�ges, akkor m�g ez �v��v�ge el�tt m�dos�tjuk - id�zte Veres J�nos p�nz�gyminiszter telefonon adott nyilatkozat�t a h�r�gyn�ks�g.

Magyarorsz�g k�ls� s�r�l�kenys�ge jelent�sen cs�kkent att�l, hogy az �llamh�ztart�si hi�ny az id�n a GDP 3,8 sz�zal�k�ra cs�kken a 2006-os, t�bb mint 9 sz�zal�kr�l. A legfontosabb, hogy ragaszkodni kell a konvergencia-programban el��rt deficitcs�kkent�shez, ismertette a Reuters Veres J�nos nyilatkozat�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK