K�l�nleges gyorsas�g a bet�tesek�rt

2008.10.08. 16:05

A Magyar Nemzeti Bank nem vesz r�szt a vil�g vezet� jegybankjainak �sszehangolt kamatcs�kkent� akci�j�ban; a P�nz�gyminiszt�rium pedig kezdem�nyezi., hogy az Eur�pai Uni� t�bb orsz�g�hoz hasonl�an Magyarorsz�gon 6-r�l 13 milli� forintra emelkedjen garant�lt bet�tek maxim�lis �sszege - jelentett�k be a p�nz�gyi vezet�k k�z�s sajt�t�j�koztat�jukon.��

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az Magyar Nemzeti Bank�(MNB) sz�m�ra egyar�nt fontos a k�tv�nyfel�rak emelked�s�nek ellens�lyoz�sa �s az infl�ci� m�rs�kl�se. A k�t t�nyez� s�lyoz�s�r�l�a monet�ris tan�cs soron k�vetkez� kamatd�nt� �l�s�n hat�roznak majd a jegybank�rok. Addig v�rhat�an nem foglalkoznak a kamat m�dos�t�s�val - mondta Simor Andr�s. Az MNB eln�ke hangs�lyozta: a vezet� jegybankok �sszehangolt rendk�v�li kamatv�g�s�t, amelynek k�vetkezt�ben javul a nemzetk�zi konjunkt�ra, �s ez a magyar gazdas�g teljes�tm�ny�re is kedvez� hat�st gyakorol majd. N�zze meg a sajt�t�j�koztat�r�l sz�l� vide�nkat!

Az Eur�pai Uni� p�nz�gyminiszterei tan�cs�nak (Ecofin) keddi d�nt�s�nek megfelel�en�a korm�ny kezdem�nyezi, hogy Magyarorsz�gon 6 milli�r�l 13 milli� forintra emelkedjen az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap (OBA) �ltal garant�lt bet�tek fels� hat�ra. Az err�l sz�l� t�rv�nym�dos�t�s miel�bbi �letbe l�ptet�se �rdek�ben a P�nz�gyminiszt�rium m�r cs�t�rt�k�n �tp�rti t�rgyal�sok megkezd�s�t javasolja, szeretn� ugyanis el�rni, hogy az el�terjeszt�sr�l az Orsz�ggy�l�s k�l�nleges elj�r�st k�vet�en m�r j�v� h�tf�n d�nthessen, �s az �j szab�ly a hat�rozathozatalt k�vet�en egy h�ten bel�l hat�lyba l�phessen.

Veres J�nos p�nz�gyminiszter azt is k�z�lte: hogy a magyar korm�ny� a n�methez hasonl�an teljes k�r� garanci�t v�llal a lakoss�gi bet�tekre.�Ez azt jelenti, hogy az �llam szavatolja�a 13 milli� forint feletti bet�teket,��s p�nzint�zetek fizet�sk�ptelens�ge eset�n a bet�teseknek az �nr�szt sem kell �llniuk. A szakt�rca vezet�je kiemelte: az �llam garanciav�llal�sa azonnal �rv�nybe l�p. A korm�nynak a c�lja, hogy�a lakoss�g ugyanolyan biztons�gban �rezhesse bet�tjeit, mint b�rmelyik m�sik uni�s �llamban. Az OBA-nak 70 milli�rd forint likvid eszk�ze van, �s a jelenleg �rv�nyes 6 milli� forintos hat�r az �tlagos bet�tnagys�g h�tszerese. A biztos�tott bet�tek k�re egy�bk�nt nem v�ltozik, �s az OBA a�p�nzint�zetekt�l csak k�s�bb k�r fedezetet a megn�vekedett k�telezetts�gv�llal�s�ra, annak �rdek�ben, hogy addig se cs�kkentse a bankok likvid eszk�zeit - fogalmazott Veres. �

Farkas Istv�n, a p�nz�gyi fel�gyelet e(PSZ�F) eln�ke pedig azt mondta, hogy jelenleg a bankok eszk�zeinek 1,5 ezrel�k�t �rinti a m�sodlagos jelz�logpiaci v�ls�g �s az ut�bbi id�szakban a p�nzint�zetekhez t�bb p�nz �ramlott, mint amennyit azoknak ki kellett fizetni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK