Aut�finansz�roz�s z�logszerz�d�ssel

2008.10.10. 20:17

A g�pj�rm�vek eset�ben a z�logszerz�d�s mag�nokirati form�ban is �rv�nyes lenne a j�v�ben �s sor ker�lhetne a z�logjogi nyilv�ntart�sba val� bejegyz�sre is. Hamarosan a parlament el� ker�lhet az err�l sz�l� t�rv�nyjavaslat, amelynek elfogad�sa eset�n jelent�sen �talakulhat az aut�finansz�roz�shoz kapcsol�d� hitelbiztos�t�kok rendszere.

T�ls�gosan merev a z�logjogi szab�lyoz�sa a g�pj�rm�-kereskedelem szempontj�b�l. A finansz�roz�k ez�rt a jelz�log alap�t�sa helyett ink�bb m�s biztos�t�ki c�l� konstrukci�k alkalmaz�s�ra k�nyszer�lnek. Ezek azonban sem a hitelez�k, sem pedig az ad�s sz�m�ra nem ny�jtanak megfelel� biztons�got - olvashat� az �j Polg�ri T�rv�nyk�nyv v�grehajt�si szab�lyair�l sz�l� javaslat indokol�s�ban.

A z�logjog az�rt nem terjedt el hitelbiztos�t�kk�nt az aut�finansz�roz�sban, mert a jelz�logjogot alap�t� szerz�d�st a jelenlegi el��r�sok �rtelm�ben k�telez� k�zjegyz�i okiratba foglalni. Mindez azonban jelent�s t�bbletk�lts�get jelent, r�ad�sul a k�zokiratba foglal�shoz sz�ks�g van mindk�t f�l szem�lyes megjelen�s�re. Az aut�elad�sok sor�n ellenben a szerz�d�sk�t�s �ltal�ban a finansz�roz� k�pviselet�ben, annak �gyn�kek�nt elj�r� g�pj�rm�-keresked�n�l t�rt�nik. Ebb�l k�vetkezik, hogy a g�pj�rm�-finansz�roz�s szok�sos �zletmenet�vel a z�logszerz�d�s k�zjegyz�i okiratba foglal�sa nem f�r �ssze - �ll�tj�k a tervezet kidolgoz�i.

A jelenlegi elk�pzel�sek szerint az egyedi azonos�t�k �ltal egyedileg meghat�rozott g�pj�rm�vek eset�ben a z�logszerz�d�s mag�nokirati form�ban is �rv�nyes lenne, �s a mag�nokiratba foglalt z�logszerz�d�s alapj�n is sor ker�lhetne a z�logjogi nyilv�ntart�sba val� bejegyz�sre. A g�pj�rm�vekre vonatkoz� k�nny�tett elz�logos�t�si lehet�s�get az �j Polg�ri T�rv�nyk�nyv 2010-re tervezett hat�lyba l�p�s�t megel�z�en, m�r a j�v� �v elej�t�l bevezetn�k. A Magyar Orsz�gos K�zjegyz�i Kamara ugyanis 2009. janu�r 1-j�t�l v�llalja a z�logjogokra vonatkoz� nyilv�ntart�s on-line hozz�f�rhet�s�g�nek a biztos�t�s�t.

Nem v�ltozna ugyanakkor az �n. flottaz�logjog szab�lyoz�sa, amikor a z�logt�rgy nem egy egyedileg meghat�rozott g�pj�rm�, hanem a g�pj�rm�flotta, azaz az aut�k k�r�l�r�ssal meghat�rozott �sszess�ge, amely esetleg �sszet�tel�ben id�ben v�ltozhat. Mindez azt jelenti, hogy a flottaz�logjog bejegyz�s�re a j�v�ben is csak k�zjegyz�i okiratba foglalt z�logszerz�d�s alapj�n lesz lehet�s�g.

Z�logjogi nyilv�ntart�s

A z�logjogi nyilv�ntart�s g�pj�rm�veket �rint� r�sze j�v� janu�rt�l online hozz�f�r�sre alkalmass� tehet�, �gy a nyilv�ntart�sba b�rki ingyenesen, el�zetes regisztr�ci� n�lk�l betekinthet, illetve szabadon kereshet majd az adatb�zisban. Fontos tudnival� azonban, hogy az ing�k z�logjogi nyilv�ntart�s�hoz nem f�z�dik pozit�v k�zhiteless�g a j�v�ben sem. Ez azt jelenti, hogy a z�logjogi nyilv�ntart�sb�l nem der�thet� ki, hogy az adott aut�n a z�logjog val�ban fenn�ll-e m�g, harmadik szem�lyek ellenben b�zhatnak abban, hogy az ad�s ing�s�gait m�s jelz�logjog, mint ami a nyilv�ntart�sba be van jegyezve, nem terheli. A z�logjogi nyilv�ntart�s teh�t �n. negat�v k�zhiteless�ggel rendelkezik.

Bed�lt aut�k v�grehajt�sa

A javaslat a g�pj�rm�vek lefoglal�sa eset�ben arra k�telezi a v�grehajt�t, hogy a z�logjogi nyilv�ntart�s online, azaz a k�zjegyz�i kamara internetes honlapj�n hozz�f�rhet� r�sz�ben ellen�rizze, hogy a lefoglalt g�pj�rm�vet terheli-e jelz�logjog vagy sem. A keres�st az egyedi azonos�t�k, azaz az alv�zsz�m, rendsz�m, motorsz�m alapj�n kell majd elv�gezni. A v�grehajt� ugyanakkor a nyilv�ntart�sb�l nemcsak a v�grehajt�s al� vont ad�s, hanem az aut� b�rmelyik m�sik kor�bbi tulajdonosa �ltal alap�tott jelz�logjogr�l is tudom�st szerezhet, �gy megteheti, illetve k�teles megtenni azokat az int�zked�seket, amelyek alapj�n a kor�bbi z�logjogosult a v�grehajt�sba bekapcsol�dhat, �s a v�grehajt�s sor�n a z�logt�rgyb�l kiel�g�t�st kereshet.

KAPCSOLÓDÓ CIKK