Csak B�nfi cs�kkenten� az alapkamatot

2008.10.10. 15:46

A Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�cs�nak tagjai k�z�l t�zen szavaztak az alapkamat tart�s�ra, egyed�l B�nfi Tam�s t�mogatta a 25 b�zispontos cs�kkent�si javaslatot a legut�bbi kamatd�nt� �l�sen, szeptember 29-�n - tette k�zz� az MNB p�nteken.

A jegyz�k�nyv szerint a tan�cstagok t�bbs�ge szerint a monet�ris politik�nak kiv�r� strat�gi�t �rdemes k�vetnie, fenntartva b�rmilyen ir�ny� j�v�beni kamatl�p�s lehet�s�g�t. T�bben azt hangs�lyozt�k, hogy az infl�ci�s kil�t�sokban bek�vetkezett javul�s a nemzetk�zi p�nz�gyi helyzet konszolid�l�d�s�t k�vet�en m�r nagy val�sz�n�s�ggel lehet�v� teszi a jelenlegi szigor� monet�ris kond�ci�k enyh�t�s�t.

Az augusztusi infl�ci�s adat a test�let v�rakoz�si szerint alakult, a 6,5 sz�zal�kos �ves fogyaszt�i �rindex �s 5,8 sz�zal�kos maginfl�ci� 0,2 sz�zal�kponttal cs�kkent az el�z� h�naphoz k�pest. A r�vidb�zis� �ves�tett trendinfl�ci� �rt�ke 3,5 sz�zal�k k�r�l alakult, ami mintegy 1,5 sz�zal�kponttal alacsonyabb a megel�z� havin�l. A piaci szolg�ltat�sok infl�ci�ja ugyanakkor n�mileg alacsonyabb, a feldolgozott �lelmiszerek infl�ci�ja pedig enyh�n magasabb lett a v�rtn�l - f�zik hozz�.

A monet�ris tan�cs tagjai egyet�rtettek abban, hogy a nyersanyag�rak cs�kken�se �s a roml� k�ls� konjunkt�ra k�vetkezt�ben javultak az infl�ci�s kil�t�sok �s n�vekedett a 3 sz�zal�kos infl�ci�s c�l teljes�l�s�nek val�sz�n�s�ge. A nemzetk�zi p�nz- �s t�kepiaci bizonytalans�g tov�bbra is �vatos, kiv�r� monet�ris politik�t tesz sz�ks�gess� - jegyzik meg.

A tan�cstagok meg�t�l�se szerint a kor�bbi h�napokhoz k�pest nem javultak �rdemben a n�veked�si kil�t�sok, �s a hazai makrogazdas�gi k�rnyezet alapvet�en t�mogatja a dezinfl�ci�t. T�bben kiemelt�k, hogy a glob�lis konjunkt�rahelyzet tov�bb romlott, ez�rt nem v�rhat�, hogy a k�ls� kereslet seg�ten� a hazai gazdas�gi n�veked�s gyorsul�s�t.

Elhangzott az is, hogy a legfrissebb kiskereskedelmi adatok �s az importadatok �sszet�tele alapj�n meg�llap�that�, hogy a bels� kereslet tov�bbra is gyenge, a lakoss�gi fogyaszt�s �s a beruh�z�s fel�vel�se lassabb lesz a kor�bban v�rtn�l. Egyes tan�cstagok �gy �rt�kelt�k, hogy a nemzetk�zi p�nz- �s t�kepiaci v�ls�g hat�s�ra a hazai bankrendszer forr�sk�lts�ge v�rhat�an megemelkedik, ami tov�bb ronthatja a makrogazdas�gi kil�t�sokat.

A k�zlem�ny szerint egyes tan�cstagok arra h�vt�k fel a figyelmet, hogy a legkomolyabb monet�ris politikai kih�v�st tov�bbra is az infl�ci�s folyamatok megt�r�se jelenti, amihez a b�rinfl�ci� fokozatos cs�kken�s�re lenne sz�ks�g. M�sok azt hangs�lyozt�k, hogy a foglalkoztatottak sz�m�nak cs�kken�se ellen�re az�rt nem lazul a munkaer�piac �s m�rs�kl�dik a b�rdinamika, mert t�lk�n�lat csak k�pzetlen munkaer�b�l van.

A tan�cstagok kiemelt�k, hogy a befektet�k szem�ben a forintbefektet�sek nem tartoznak a megb�zhat� eszk�z�k csoportj�ba, ez�rt a p�nz�gyi zavarok esetleges s�lyosbod�sa a r�gi� orsz�gain�l jobban �rintheti a forinteszk�z�k �rait.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK