�r�lnek a nyugd�jp�nzt�ri vezet�k

2008.10.10. 17:52

J� �tlet volt a nyugd�jp�nzt�rak r�szv�nytart�si k�telezetts�g�nek felf�ggeszt�se L�szl� Csaba, a KPMG ad�partnere szerint. A nyugd�jp�nzt�ri vezet�k pedig �r�lnek, hogy szabad kezet kaptak.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Veres J�nos p�nz�gyminiszter p�nteken sajt�t�j�koztat�n jelentette be: h�tf�t�l a nyugd�jp�nzt�rak korl�tlan m�rt�kben tarthatj�k p�nz�ket �llampap�rokban.

Az �llampap�rok m�sodpiac�n cs�t�rt�k�n ugyanis gyakorlatilag "meg�llt az �let", k�t�sek nem sz�lettek, szinte kiz�r�lag elad�si aj�nlatok voltak. Az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont ezt k�vet�en p�nteken bejelentette: cs�kkenti a forint �llampap�r kibocs�t�st.

Szabad kezet kaptak a p�nzt�rak

F�rizs S�ndor, az �vgy�r�k Mag�nnyugd�jp�nzt�r igazgat�tan�cs�nak eln�ke szerint a felk�n�lt lehet�s�get els�sorban a p�nzt�rakba �rkez� friss p�nzek befektet�sekor haszn�lhatj�k ki a mag�nnyugd�jp�nzt�rak, a r�szv�nyekbe m�r befektetett p�nzek nem v�ndorolnak �t �llampap�rokba. "Ilyenkor kisz�llni a r�szv�nyekb�l meglehet�sen nagy kock�zattal j�r, azonnal realiz�ln�nk az �rfolyamvesztes�get" - mondta.

A mag�nnyugd�jp�nzt�rak tagd�jbev�tele a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) adatai szerint 2007-ben 199,8 milli�rd forint, 2008 els� f�l�v�ben 175,4 milli�rd forint volt, vagyis ennyi friss p�nz �rkezett a szektorba.

Nem kell er�ltetni a r�szv�nyv�s�rl�st

Lehoczky L�szl�, az MKB Nyugd�jp�nzt�r �gyvezet� igazgat�ja a bejelent�st komment�lva kiemelte: a mag�nnyugd�jp�nzt�rak �gy szabadabban hozhatnak d�nt�seket, nem kell er�ltetett �temben r�szv�nyt v�s�rolniuk, hogy el�rj�k a 40 sz�zal�kot.

A r�szv�nyv�s�rl�sokat az tette sz�ks�gess�, hogy a mag�nnyugd�jp�nzt�raknak 2009-t�l k�telez�en be kell vezetni�k a v�laszthat� portfoli�s rendszert. Ennek l�nyege, hogy az eszk�zallok�ci�t, vagyis a lehets�ges befektet�sek szerkezet�t az �letciklusokhoz igaz�tj�k.

A p�nzt�rtagok h�rom befektet�si csomag k�z�l v�laszthatnak. Az 5 �ven bel�l nyugd�jba men�knek a legfeljebb 10 sz�zal�kos r�szv�nyar�nyt tartalmaz� "klasszikus" portfoli�, akiknek a nyugd�jaz�sig 15 �vn�l kevesebb van h�tra, a 10-40 sz�zal�k k�z�tti r�szv�nyar�ny� "kiegyens�lyozott" csomag, a fiataloknak pedig a 40 sz�zal�k feletti r�szv�nyar�ny� "n�veked�si" portfoli� aj�nlott.

A p�nzt�rak fele bevezette a 3 portf�li�t

T�bb mag�nkassza - a tagl�tsz�mot �s a kezelt vagyont tekintve a szektor k�zel fele - a k�telez� id�pontn�l kor�bban bevezette az �j rendszert. A portfoli� �sszet�tele �gy jelent�sen megv�ltozott: a kor�bbi szintekhez k�pest megn�tt a r�szv�ny- �s devizakitetts�g, cs�kkent az �llampap�rok ar�nya.

A mag�nnyugd�jp�nzt�rak portfoli�j�nak piaci �rt�ke ez �v j�nius v�g�n 2110,02 milli�rd forintot tett ki, ennek 54,7 sz�zal�ka volt magyar �llampap�r, m�g 2006 v�g�n m�g 67,3 sz�zal�k, 2007 v�g�n 58,5 sz�zal�k. A r�szv�nyek r�szar�nya 16 sz�zal�k, a befektet�si jegyek� 19,7 sz�zal�k volt id�n j�nius v�g�n.

A kassz�k az idei els� f�l�vben 182,3 milli�rd forint vesztes�get k�nyveltek el a befektet�si tev�kenys�gen. A szak�rt�k az eredm�ny �rt�kel�sekor hangs�lyozt�k: a nyugd�jp�nzt�rak teljes�tm�ny�t hossz� t�von kell vizsg�lni; a jelenlegi t�kepiaci k�r�lm�nyek k�z�tt nem volt olyan befektet�si strat�gia, amivel ki lehetett volna v�deni a vesztes�geket.

Most ki kell v�rni, nincs m�s lehet�s�g" - mondta Lehoczky L�szl� -, ugyanis ha valaki a mostani vesztes�gek miatt kisz�ll egy kock�zatos portfoli�b�l, azonnal realiz�lja a vesztes�get, akkor is, ha saj�t p�nzt�r�n�l v�lt portfoli�t, s akkor is, ha m�sik kassz�hoz megy �t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK