Er�s�ti a bizalmat a p�nz�gyi korm�nyzat

2008.10.10. 11:14

Er�s�ti a bet�tesek bizalm�t a korm�ny.�Egyebek k�z�tt az �llampap�rpiac �l�nk�t�s�t c�lz� l�p�st�helyezte kil�t�sba�- der�lt ki a P�nz�gyminiszt�rium, a Magyar Nemzeti Bank �s az OTP k�z�s sajt�t�j�koztat�j�n. P�ntek reggelre nagyot gyeng�lt a forint, a jegybankeln�k szerint fundament�lis indokok n�lk�l. A�budapesti t�zsde - eur�pai t�rsaihoz hasonl�an -�durva es�ssel nyitott, a kezd�s ut�n t�bb r�szv�ny keresked�s�t fel kellett f�ggeszteni.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A cs�t�rt�ki t�kepiaci esem�nyek miatt bizalomer�s�t� l�p�sekre van sz�ks�g - hangs�lyozta Veres J�nos, aki bejelentette: az �llam felaj�nlotta az OTP Banknak, hogy teljes �llami garanci�t v�llal a p�nzint�zet bankk�zi piacon�felvett�hiteleire. Veres J�nos azt is elmondta, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) piacfel�gyeleti elj�r�st ind�tott annak �rdek�ben, t�rt�nt-e cs�t�rt�k�n �rfolyam-befoly�sol�s �s -manipul�l�s az OTP-r�szv�nyek piac�n. Veres J�nos gyors lefoly�s� a vizsg�latot �g�rt. �

Cs�nyi S�ndor, az OTP eln�k-vez�rigazgat�ja elmondta: az �llami seg�ts�get a bank nem fogadja el. A p�nzint�zet helyzete stabil, m�k�d�se teljesen norm�lis, jelent�s�tartral�kai vanank.�(Egymilli�rd eur�s ad�z�s ut�ni profitot tervez az id�n, �s 100 milli�rd forintos likvidt�si tartal�ka van.) A jelenlegi piaci k�rnyezetben nem tartja �rdemesnek hitel felv�tel�t vagy k�tv�ny kibocs�t�s�t - tette hozz� Cs�nyi.

A bankvez�r kiemelte: az OTP Bank m�r tavaly tavasz �ta k�sz�l a jelenleg tapasztalhat� v�ls�gjelens�gekre. Ez�rt adta el a csoporthoz tartoz� biztos�t�t (Garancia), illetve ezzel �sszef�gg�sben szigor�totta meg a hitelez�si szab�lyokat. Azt is bejelentette: a bank magyar rend�rs�gen �s a brit hat�s�gokn�l r�mh�rterjeszt�s�rt feljelent�st tett. Cs�nyi S�ndornak konkr�t gyan�ja van arr�l , hogy ki (k) volt a kezdem�nyez� (k) , de nem k�v�nta megnevezni � ( ke ) t a nyilv�noss�g el�tt.

Teljes garancia is lehet

A p�nz�gyminiszter azt is k�z�lte, h�tf�t�l, ameddig csak sz�ks�ges, lehet�v� teszik a nyugd�jp�nzt�rak sz�m�ra , hogy korl�tlanul fektethess�k �llampap�rokban a tagok p�nz�t. Ezzel az �llampap�rok piac�t szeretn� �l�nk�teni a korm�ny. (Cs�t�rt�k�n a befektet�k elt�ntek a piacr�l, ennek eredm�nyek�nt jelent�sen emelkedtek a hozamok.)

K�rd�sre v�laszolva Veres azt mondta: nincs akad�lya annak, hogy t�rv�nyben r�gz�ts�k az �llam teljes garanciav�llal�s�t a mag�nszem�lyek bankbet�teire, amennyiben ezt a parlamenti vita sor�n valaki kezdem�nyezi. Simor Andr�s jegybankeln�k azt k�z�lte , hogy a bankok k�z�tti megfelel� p�nzforgalom �s likvidit�s �rdek�ben h�tf�t�l naponta egynapos eur�/forint devizaswap �gyletet vezet be.

Veres J�nos a k�lf�ld�n tapasztalhat� v�ls�gjelens�gekr�l azt mondta, ugyanilyen esem�nyek Magyarorsz�gon nem k�vetkezhetnek be, mert n�lunk csak az ingatlanok �rt�k�nek 50-70 sz�zal�k�ra ny�jtottak hitel a bankok.

Elsz�llt a forint �rfolyama �s a t�zsdeindex

A devizapiacon p�ntek reggel 272 forintot adtak egy eur��rt p�ntek reggel. K�s�bb a magyar deviza 267 forint al� is ment, m�g k�s�bb 263 k�rny�k�re s�llyedt a jegyz�s. Ez hatalmas gyeng�l�s, a cs�t�rt�ki, napk�zbeni �rfolyamokhoz k�pest, amikor�251�forinton is �llt az eur�. A doll�rt 200 forint felett is jegyezt�k a nyit�s ut�n, majd 197 forintra korrig�lt vissza a kurzus. Cs�t�rt�k k�s� d�lut�n m�r kezdett gyeng�lni a forint, mik�zben az �llampap�rpiacr�l elt�ntek a vev�k, �s az OTP Bank �rfolyam�t egy egyedi �gylet is befoly�solta.

Nincs fundament�lis alapja a forint gyeng�l�s�nek, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) figyeli a folyamatokat, a forint �rfolyam�t, ha sz�ks�gesnek tartja, a rendelkez�sre �ll� eszk�z�kkel beavatkozik - mondta Simor Andr�s jegybankeln�k. Hozz�tette: a jegybank alapvet� eszk�ze a kamat. Arra a k�rd�sre, hogy terveznek-e rendk�v�li kamat�l�st, a jegybank eln�ke azt mondta: "az ember egy rendk�v�li helyzetben semmit nem vet el �s nem �g�r meg".

A BUX 790,98 pontos cs�kken�ssel, 14223,54 ponton nyitott p�nteken. A legut�bbi, cs�t�rt�ki z�r� �rt�k�hez k�pest 5,27 sz�zal�kkal gyeng�lt. Az OTP r�szv�nyek �ra 195 forinttal, 5,06 sz�zal�kkal 3660 forintra esett. A Magyar Telekom �rfolyama 37 forinttal, 5,10 sz�zal�kkal 688 forintra gyeng�lt, k�s�bb ezt a pap�rt is felf�ggesztett�k. A Richter pap�rok �rfolyama 1105 forinttal, 3,82 sz�zal�kkal 30 005 forintra er�s�d�tt a kezd�s ut�n nem sokkal.

Hatalmas hozamemelked�s ment v�gbe cs�t�rt�k d�lut�n az �llampap�rok m�sodlagos piac�n. Az �ven bel�li pap�rok referenciahozama 16-23 b�zisponttal emelkedett. �ven t�l azonban ki�br�nd�t�bb a helyzet, elk�peszt� m�rt�kben 42-67 b�zisponttal ugrottak meg a hozamok. A helyzet ahhoz hasonl�t, ami m�rciusban t�rt�nt, az �ri�si hozamemelked�s annak az eredm�nye, hogy kisz�radt a piac, vagyis elt�ntek a v�s�rl�k - fogalmazott cs�t�rt�k�n a Kondr�t Zsolt, az MKB Bank vezet� elemz�je az [origo]-nak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK