J�v�hagyta a Bundestag a bankment�st

2008.10.17. 14:55

J�v�hagyta a n�met parlament als�h�za a korm�ny 500 milli�rd eur�s p�nz�gyi ment�terv�t. A Bundestag p�ntek d�lel�tti vit�ja ut�n, a n�v szerinti szavaz�son 476 k�pvisel� voksolt a csomag mellett, �s 99-en - az ellenz�ki Z�ldek �s a Baloldal p�rtj�nak k�pvisel�i - ellene foglaltak �ll�st.

Az als�h�z j�v�hagy�sa ut�n a ment�csomag a fels�h�z, a Bundesrat el� ker�lt, ott is j�v�hagyt�k, majd a gyors�tott elj�r�s utols� elemek�nt Horst K�hler �llamf� al��r�s�val a tervezet m�r p�ntek d�lut�n t�rv�nyer�re is emelkedhet, �s ezzel �letbe l�p N�metorsz�g h�bor� ut�ni t�rt�net�nek legnagyobb p�nz�gyi ment�akci�ja.

A tervezet k�t f� r�szb�l �ll. Az egyik: az �llam 400 milli�rd eur� �rt�kben garanci�t v�llal a bankk�zi hitelekre, kiolvasztand� a nagy egym�s k�zti bizalmatlans�g miatt befagyott bankk�zi piacot. A m�sik: tov�bbi, legf�ljebb 100 milli�rd eur�t a korm�ny a bankok k�zvetlen p�nz�gyi megseg�t�s�re ir�nyzott el�, de igen szigor� felt�telekkel.

Sz� van p�ld�ul az egy�bk�nt sem olcs�nak sz�nt hitel�sszegnek megfelel� sz�vets�gi tulajdonr�szr�l �tmeneti id�re, �s arr�l is, hogy a korm�nyzat belesz�l�st kap a megt�mogatott bank ir�ny�t�s�ba, strat�giai d�nt�seibe, a fel�gyel�bizotts�g �ssze�ll�t�s�ba, �s felmer�lt a vezet�i fizet�sek �s a b�nuszok korl�toz�s�nak lehet�s�ge is. Peer Steinbr�ck p�nz�gyminiszter p�ld�ul��felvetette: az �llami seg�ts�get ig�nybe vev� bankok vezet�inek �ves fizet�se nem haladhatja meg az 500 ezer eur�t: ez t�red�ke a jelenleginek, mik�zben Michael Glos gazdas�gi miniszter pedig egyes p�nzint�zeteket egym�ssal rivaliz�l� "szic�liai kl�nokhoz" hasonl�tott.

A ment�terv �sszege majdnem annyi, mint a n�met k�lts�gvet�s egy�vi ad�bev�tele, de ennek s�ly�t er�sen cs�kkenti a felt�telek szigora: elemz�k szerint emiatt v�rhat�, hogy a programnak legal�bb a 70 sz�zal�k�t soha nem veszik ig�nybe a p�nzint�zetek - ink�bb bevallj�k majd, hogy nem is olyan rossz a helyzet�k, mintsem magukra vegy�k az �llami gy�mkod�st, ami szint�n nem tenne j�t a r�szv�nyek �r�nak.

A "t�rt�nelmi" ment�csomagb�l hossz� vit�k �s Angela Merkel kancell�r szem�lyes meggy�z� er�fesz�t�sei ut�n r�szt v�llalnak a tartom�nyok is. A 16 n�met tartom�ny minisztereln�ke a kancell�rral 35 sz�zal�kos r�szesed�sben �llapodott meg, az egyes tartom�nyok maxim�lis hozz�j�rul�sa ugyanakkor 7,7 milli�rd eur�n�l nem lehet nagyobb.

A p�nteki szavaz�st megel�z� vit�ban az ellenz�ki Z�ldek, valamint a Baloldal p�rtj�nak k�pvisel�i egyar�nt azzal �rveltek: a t�rv�nyhoz�s nem rendelkezik megfelel� befoly�ssal a garanciav�llal�s, illetve a k�zvetlen p�nz�gyi seg�lyek megval�sul�s�ra. Az ezzel kapcsolatban el�zetesen elfogadott m�dos�t�sokat nem tartott�k kiel�g�t�nek.

Mind a parlamenti vit�ban, mind azt��megel�z�en is �les bank-, illetve bank�rellenes hangulat bontakozott ki. A parlamenti k�pvisel�k - p�rt�ll�st�l f�ggetlen�l - �lesen b�r�lt�k a bankvezet�s�geket, mindenekel�tt arroganci�val v�dolva �ket. A k�pvisel�k a bankok vezet�it a kor�bbin�l felel�ss�gteljesebb magatart�sra �s a p�nz�gyi ment�int�zked�sek t�mogat�s�ra sz�l�tott�k fel.

K�l�n�sen kijutott a b�r�latokb�l a Bundestag p�nteki �l�s�n a Deutsche Bank eln�k�nek, Josef Ackermann-nak. Ackermann egy p�nteken megjelent nyilatkozatban kijelentette ugyanis, hogy a kialakult p�nz�gyi v�ls�g miatt lemond idei �ves jutalm�r�l, amely saj�t szavai szerint t�bb milli� eur�t tenne ki. T�bb magas rang� k�pvisel� �lszentesked�ssel v�dolta a Deutsche Bank igazgat�tan�cs�nak eln�k�t, botr�nyosnak nevezve, hogy a jelenlegi helyzetben egy�ltal�n jutalomra gondol. Ackermann j�vedelme 14 milli� eur� volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK