Hitelk�zvet�t�k dikt�lhatnak a bankoknak

2008.10.23. 11:54

A hitelk�zvet�t� c�gek �s bank�gyn�k�k t�rnyer�se rontja a p�nzint�zetek hiteleinek min�s�g�t, r�ad�sul a bankok kiszolg�ltatott helyzetbe ker�lhetnek a legnagyobb hitelk�zvet�t� c�gekkel szemben - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, a p�nz�gyi stabilit�sr�l sz�l� jelent�s�b�l. Egy k�lf�ldi tanulm�ny alapj�n a bankok okozt�k maguknak ezt a helyzetet.

Egy, a jegybank �ltal ismertetett, a kereskedelmi bankok k�z�tt v�gzett reprezentat�v felm�r�s szerint 2005-ben a jelz�logalap� hiteleknek m�g csup�n mintegy 30 sz�zal�k�t �rt�kes�tett�k �gyn�k�k, �s a marad�k 70 sz�zal�kot a bankok fi�kjaikon kereszt�l adt�k el. Tavaly viszont m�r 55 sz�zal�kra n�tt az �gyn�ki csatorna s�lya, a fi�ki �rt�kes�t�s� pedig 45 sz�zal�kra esett vissza.

A p�nz�gyi k�zvet�t�k szerep�nek ilyen gyors n�veked�se el�ny�kkel �s h�tr�nyokkal is j�r a bankok �s az �gyfeleik sz�m�ra. Gyors t�rnyer�s�k t�bb kezelend� jogalkot�si, fogyaszt�v�delmi �s ellen�rz�si probl�m�t is felvet. A folyamat azonban a legkomolyabb vesz�lyeket a bankok sz�m�ra tartogatja.

�gyn�keik szorangatj�k meg a p�nzgy�rakat

A jegybanki jelent�s szerint ugyanis r�vid id� alatt nagyon komoly m�rt�k�v� v�lt az �gyn�k�k bankokkal szembeni alkupoz�ci�ja. T�bb bank eset�ben ugyanis a teljes �gyn�ki �rt�kes�t�s 30-40 sz�zal�ka a h�rom legnagyobb forgalm� �gyn�kh�z k�thet�. Az � alkupoz�ci�jukat el�rt magas piaci r�szesed�s�k mellett a bankin�l j�val alacsonyabb fix k�lts�geik is fokozz�k.

�gy a bankok k�nnyen olyan helyzetbe ker�lhetnek a nagy hitelk�zvet�t�kkel szemben, mint a p�ld�ul a p�kek, vagy a mez�gazdas�gi termel�k a hipermarketekkel val� kapcsolatukban. Ez ut�bbiak poz�ci�ja annyira er�s, hogy az �rak alak�t�sa mellett bele tudnak sz�lni besz�ll�t�ik sz�ml�z�si �s informatikai rendszer�be is.

Kock�zatosabb� v�lnak a hitelek

A hitelk�zvet�t�k �s �gyn�k�k t�rnyer�s�nek m�sik komoly vesz�lye a bankok sz�m�ra, hogy a tapasztalatok szerint a fi�ki �rt�kes�t�sn�l rosszabb min�s�t�s� hiteleket k�zvet�tnek a bankok sz�m�ra. �gy az �gyn�ki �rt�kes�t�s el�ret�r�se a banki a hitelportfoli� roml�s�t okozhatja.

Forr�s: MNB

A m�r eml�tett, a kereskedelmi bankok k�r�ben v�gzett felm�r�s eredm�nyei alapj�n az �gyn�ki �rt�kes�t�s� jelz�loghitelekn�l a 90 napot meghalad� k�setts�gben lev�k ar�nya t�bb mint k�tszerese a fi�ki �rt�kes�t�sben kihelyezett hitelek�hez k�pest.

Kev�sb� �vatosak a k�zvet�t�k

Ez a hitelmin�s�gbeli k�l�nbs�g a lak�sc�l� �s szabadfelhaszn�l�s� jelz�loghitelekn�l egyar�nt jelen van. Jelent�s k�l�nbs�gek figyelhet�k meg a hitelek k�setts�g�ben akkor is, ha az �gyn�kt�pusok szerint megoszl�st vizsg�ljuk.

Azon �gyn�k�k eset�ben, amelyeknek nem els�dleges j�vedelemszerz�si forr�sa a hitelk�zvet�t�s, sokkal jobban teljes�tenek a behozott hitelek. Enn�l l�nyegesen rosszabb a saj�t �gyn�k�k �ltal behozott portfoli� min�s�ge, �s m�g ezt is alulm�lja a f�ggetlen br�kereken kereszt�l szerzett ad�sok teljes�tm�nye.

Forr�s: MNB

Az �rt�kes�t�si csatorna �s a hitelmin�s�g k�z�tti �sszef�gg�sre t�bb magyar�zat is k�n�lkozik. Egyr�szt a min�l nagyobb hitel kihelyez�s�ben �rdekelt �s a hitelkock�zatra �rz�ketlen �gyn�k esetenk�nt rosszul m�rheti fel az �gyf�l p�nz�gyi korl�tait, �gy jobban "kifesz�tett" p�nz�gyi poz�ci� felv�tel�re besz�lheti r�.

Ezenk�v�l az �gyn�k�k t�bb bank ad�smin�s�t�s rendszer�nek alapos megismer�s�vel k�pesekk� v�lnak azok kij�tsz�s�ra. P�ld�ul tudj�k, melyik �gyfelet melyik bankkal fogadtathatj�k be. S�t m�g az is lehets�ges, hogy eleve a p�nz�gyileg kev�sb� k�pzett �s ezzel �sszef�gg�en rosszabb j�vedelmi helyzet� ad�sok fordulnak nagyobb el�szeretettel az �gyn�k�kh�z.

Banki mulaszt�sok miatt ker�lt�nk az �lvonalba

Nemzetk�zi �sszehasonl�t�sban elmondhat�, hogy a fejlettebb piacokon a k�zvet�t� �gyn�k�k szerepe a jelz�loghitelez�sben a hazaihoz hasonl�an magas, az �gyn�ki csatorna s�lya pedig a legt�bb orsz�gban �ltal�ban v�ve is alapvet�en emelked� trendet mutat. Arr�l viszont nincsenek adatok, hogy mindezt hogyan befoly�solta a m�sodrend� jelz�loghitelekhez k�thet� v�ls�g tavalyi kit�r�se.

Forr�s: Oliver-Wyman

Egy, az Oliver Wyman c�g �ltal az Eur�pai P�nz�gyi Menedzsment �s Marketing T�rsas�g (EFMA) felk�r�s�re k�sz�tett tanulm�ny szerint alapvet�en n�gy t�nyez� okozhatja az �gyn�ki �rt�kes�t�s magasabb s�ly�t egy-egy piacon. Ha a bankok k�z�tti verseny ki�lezett; ha a term�kek bonyolultak ez�rt �gyn�k�k tan�csad�i funkci�ja fel�rt�kel�dik; ha az egy f�re jut� bankfi�kok sz�ma alacsony, vagy azok nem kiel�g�t�en m�k�dnek; ha a lakoss�g p�nz�gyi k�pzetts�ge alacsony. Magyarorsz�gon mind a n�gy t�nyez� jelen van, j�r�szt a bankok tev�kenys�ge miatt.

Laza jogszab�lyok seg�tik az �gyn�kc�geket

A felvet�d� probl�m�k k�z� tartozik m�g, hogy Magyarorsz�gon a hitelk�zvet�t�s szab�lyozotts�ga nagyon laza. A jogszab�lyok csak rendk�v�l nagyvonalakban hat�rozz�k meg a hitelk�zvet�t�s kereteit, erre vonatkoz� fogyaszt�v�delmi szab�lyok pedig egy�ltal�n nincsenek. A k�zvet�t�i tev�kenys�g fel�gyelet�vel a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet ugyan foglalkozhat, de ellen�rz�sei a gyakorlatban a banki szerepl�ket �s nem a hitelk�zvet�t�ket �rintik, m�g p�ld�ul a brit fel�gyelet az �gyn�k�ket is ellen�rzi.

Az �gyn�k�kt�l megk�vetelt p�nz�gyi ismeretekr�l, szakmai alkalmass�gr�l nincsenek hat�lyban int�zked�sek, ami azt jelenti, hogy l�nyeg�ben b�rki lehet �gyn�k. A hitelk�zvet�t�k pedig nem k�telesek az �gyfeleknek besz�molni a bankokt�l kapott jutal�kokr�l sem. A f�ggetlen �gyn�k�k sz�m�ra nincs meghat�rozva, milyen term�ksk�l�b�l kell aj�nlaniuk, �gy egy hitelk�zvet�t� p�ld�ul akkor is nevezheti mag�t f�ggetlennek, ha t�bb hitelint�zettel is kapcsolatban �ll, de term�kt�pusonk�nt mindig csak az egyik�k term�k�t aj�nlja.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK