�nnepi hull�mz�s a forintpiacon

2008.10.23. 10:12

Hull�mzik a forint �rfolyama a nemzetk�zi devizapiacokon.�A magyar piac z�rva van, k�lf�ld�n viszont reggel kilenc �s 10 �ra k�z�tt, majd�d�lel�tt f�l tizenkett� k�r�l er�s�d�tt a forint. Hajnalban �s a d�lel�tt�fennmarad� r�sz�ben viszont gyeng�lt a magyar p�nz, amely kora reggel 282 forint/eur� �rfolyam k�zel�ben�is j�rt (teh�t rendk�v�l gyenge volt), de a d�lel�tt nagy r�sz�ben a 276-279 forintos tartom�nyban mozgott.

M�rs�kelten gyeng�lt a forint az eur�hoz k�pest cs�t�rt�k�n reggel. K�z�p-eur�pai id� szerint r�viddel 8 �ra el�tt az eur� 281,87 forintot �rt a szerda k�s� esti 281,25 forint ut�n (0,22 sz�zal�k). Ugyanekkor a doll�r 216,02 forintr�l 220,07 forintra dr�gult (1,87 sz�zal�k).�

A forint d�lel�tt t�z �r�ra 275,4 k�zel�be is ker�lt, vagyis er�s�dni kezdett a magyar deviza. Azt�n t�z �r�t�l megint gyeng�lt, �s 279 forint/eur� fel� tartott. F�l tizenkett�kor �jra er�s�d�tt valamit, �s 278 fel� vette az ir�nyt a magyar p�nz. A doll�rral szemben is volt �tmeneti er�s�d�s, egy ideig 215 forint/doll�ron is �llt a magyar fizet�eszk�z, de azt�n visszak�szott az �rfolyam 217-218 forint/doll�rig.

Elemz�k szerint a szerd�n v�grehajtott 300 b�zispont� kamatemel�s tomp�tja majd a forint gyeng�l�s�t cs�t�rt�k�n �s p�nteken, mik�zben Magyarorsz�gon z�rva vannak a piacok. A szak�rt�k azzal sz�molnak, hogy a forint tov�bb gyeng�l a h�t h�tralev� r�sz�ben, de nem t�l nagy a forint elleni esetleges t�mad�s kock�zat�nak a vesz�lye.

London szerit vissza�ll a bizalom

Londoni felt�rekv� piaci elemz�k szerint el�bb-ut�bb vissza fog t�rni a bizalom a forint ir�nt, �s tov�bbra is v�rhat�, hogy Magyarorsz�g j�v�re az eur��vezeti csatlakoz�s el�tt k�telez� ERM-II. �tv�lt�si rendszer tagja lesz. A citybeli szak�rt�k meg�llap�tott�k azt is, hogy a magyar hat�s�gok sz�m�ra hozz�f�rhet� k�ls� finansz�roz�si forr�sok �s a tartal�kok b�ven el�gs�gesek a r�vid lej�rat� k�ls� k�telezetts�gek fedez�s�hez.

A Goldman Sachs (GS) glob�lis p�nz�gyi szolg�ltat� londoni befektet�si r�szleg�nek cs�t�rt�ki elemz�se a Magyar Nemzeti Bank (MNB) �ltal szerd�n��v�grehajtott 3,00 sz�zal�kpontos kamatemel�sr�l azt �rta: j�llehet a kezdeti piaci reakci� "nem volt els�pr�", a szigor�t�s v�g�l j� l�p�snek fog bizonyulni. A GS londoni elemz�i szerint a soron k�v�li szigor�t�s els�dleges kiv�lt� oka a forintgyeng�l�s mellett az lehetett, hogy az aznapi k�tv�nyaukci� nem j�rt sikerrel. Szerepet j�tszhatott az elemz�k szerint a magyarorsz�gi hossz� h�tv�ge is.

A h�z azzal sz�mol, hogy ha m�g sz�ks�g lesz tov�bbi kamatemel�sekre - amit nem lehet kiz�rni -, azok a mostanin�l minden val�sz�n�s�g szerint kisebb m�rt�k�ek lesznek. Az infl�ci�k�vet� politik�t folytat� MNB ugyanis - j�llehet k�sz lesz kamatemel�sre, ha a forint tov�bb gyeng�l - figyelembe fogja venni a hitelk�n�lati oldal h�l�s�nek dezinfl�ci�s hat�s�t.

A magyar jegybank most a m�ltbelin�l gyeng�bb �rfolyam mellett is m�g viszonylagos biztons�gban tudhatja az infl�ci�s c�l teljes�l�s�t a hiteloldali k�n�lat sz�k�l�se miatt, �ll az elemz�sben. A lakoss�gi devizahitel-�llom�nyr�l a GS londoni elemz�i azt �rt�k: nem sz�molnak azzal, hogy a korm�ny jelent�s mennyis�gben �tv�llaln� e k�telezetts�geket, �s azzal sem, hogy a lakoss�g nagy sz�mban forintad�ss�gg� konvert�ln� ezeket az ad�ss�gokat, m�g ha ezt k�lts�gmentesen megteheti is, mivel a kamatk�lts�gek sokkal magasabbak lenn�nek.

A GS v�rakoz�sa szerint a Nemzetk�zi Valutaalappal (IMF) hamarosan megsz�letik a meg�llapod�s. A Goldman Sachs azt is val�sz�n�s�ti, hogy az eur��vezeti jegybank (EKB) az eddig rendelkez�sre bocs�tott 5 milli�rd eur�s kereten fel�l k�sz m�g tov�bbi seg�ts�gre. Mindezek alapj�n - j�llehet r�vid t�von m�g j� es�llyel nyom�s alatt marad a forint �s �ltal�ban a magyar piac - a h�z azt v�rja, hogy v�g�l javulni fog a bizalom, a jelenlegi magas kock�zati fel�r m�rs�kl�dik, �s az �rfolyamok er�s�dnek.

2009-ben j�het az ERM-II.

A Goldman Sachs londoni elemz�i val�sz�n�s�tik azt is, hogy a forintot 2009-ben bel�ptetik az ERM-II. rendszerbe, �s a magyar valuta jelent�sen visszaer�s�dik. Hozz�teszik ugyanakkor, hogy az ERM-II.-csatlakoz�s el�tt nyilv�nval�an sz�ks�g lesz "valamelyes (piaci) normaliz�l�d�sra". A j�v� �vi magyar ERM-II.-bel�p�st m�r t�bben is j�solt�k a Cityben.

A JP Morgan londoni elemz�i m�r kor�bban �gy becs�lt�k, hogy a 280 forintos eur��rfolyam - amelyet a forint a kamatemel�s el�tt �tl�pett - a fels� hat�ra az infl�ci�s c�l teljes�thet�s�g�nek, b�r a cs�t�rt�ki elemz�s felid�zi, hogy ez a becsl�s m�g 75 doll�ros hord�nk�nti olaj�rat vett figyelembe (enn�l most m�r j�val olcs�bb a nyersolaj a vil�gpiacon).

A devizaad�s h�ztart�sok v�delm�re bejelentett korm�nyzati tervek k�z�l a JP Morgan kedvez�nek nevezi a lej�rati id�szak meghosszabb�t�s�t, mivel ez cs�kkentheti az ad�sok h�tral�koss� v�l�s�nak kock�zat�t. A h�z szerint azonban nem biztos, hogy a t�rleszt�sek felf�ggeszt�se vagy cs�kkent�se j� lenne, mert ez gondokat okozhat a "jelenleg nem teljesen fedezettnek t�n�" bankrendszerben.