Egy sz�zal�kra cs�kkent az amerikai kamat

2008.10.29. 19:19

Az amerikai�jegybank szerep�t bet�lt� Fed ny�lt piaci bizotts�ga 50 b�zisponttal 1 sz�zal�kra cs�kkentette a kamatszintet. A d�nt�s el�tt a New York-i t�zsde m�g pozit�v tartom�nyban volt, 0,8 sz�zal�kos pluszn�l j�rt, �s�a Fed kamatcs�kkent�se ut�n a Dow Jones index 0,6 sz�zal�kos es�sbe v�ltott, a zuhan�s nem tartott sok�ig: h�romnegyed 9-kor az index m�r 21,6 sz�zal�kos nyeres�get mutatott.

A kamatszintet�- utolj�ra�2004-ben l�tott szintre - 1 sz�zal�kra cs�kkent��d�nt�s nem okozott meglepet�st,�a piac ugyanis sz�m�tott a kamat m�rs�kl�s�re, igaz�a v�g�s�m�rt�k�r�l megoszlottak a v�lem�nyek. A Bloomberg �ltal megk�rdezett elemz�k�k�z�l a legt�bben�50 b�zispontos kamatv�g�st jeleztek el�re, de voltak 75 b�zispontos monet�ris laz�t�st val�sz�n�s�t� progn�zisok is.��

A Fed a d�nt�shez f�z�tt k�zlem�ny�b�l kider�l, hogy a gazdas�g lassulni l�tszik, ez pedig a�lakoss�gi fogyaszt�sra kedvez�tlen hat�st gyakorol.�Az elm�lt id�szakban�a v�llalati szektorban�cs�kkentek a�beszerz�sek, az ipar is�gyeng�n szerepel,�r�ad�sul t�bb k�lf�ldi gazdas�g is lassul�st jeleit mutatja,�ez pedig�az amerikai export kil�t�sait is rontja.�

A lefel� mutat� kock�zatok tov�bbra is fenn�llnak, a ny�lt piaci bizotts�g (FOMC) ez�rt fokozottan figyelni fogja a gazdas�gi fejlem�nyeket, �s megteszi sz�ks�ges l�p�seket a fenntarthat�gazdas�gi n�veked�s �s az �rstabilit�s �rdek�ben. A Fed a nyersanyag- �s energia�rak jelent�s s�llyed�se miatt jelenleg m�rs�kelt infl�ci�s kock�zatokat l�t - der�l ki a k�zlem�nyb�l.

Nem a Fed az egyetlen, amely szerd�n�a kamat m�rs�kl�s�r�l hat�rozott:�a k�nai �s a norv�g jegybank is�cs�kkentette az ir�nyad� r�t�t. Elk�pzelhet�, hogy tov�bbi jegybankok is be�llnak a sorba: egyes piaci el�rejelz�sek szerint a Bank of Japan p�nteken faraghat�a jelenleg 0,5 sz�zal�kos kamatszintb�l, a j�v� h�ten pedig az Eur�pai K�zponti Bank �s a Bank of England�illet�kes test�lete hoz hasonl� d�nt�st. A d�nt�s gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ut�bbi id�szakban jelent�sen dr�gul� hitelek olcs�bbak lesznek, ami pedig jav�tja a p�nzpiacok likvidit�s�t (p�nzb�s�g�t).

A�0 sz�zal�kos kamatszint sem elk�pzelhetetlen

Londoni elemz�i k�r�kben tov�bbi meredek amerikai kamatcs�kkent�st �s bel�that� id�n bel�l 1 sz�zal�k alatti ir�nyad� kamatszintet sem z�rnak ki. A Moody's Investors Service hitelmin�s�t� gazdas�gelemz� r�szlege a d�nt�s ut�n kiadott elemz�s�ben kiemeli: most m�r egy�rtelm�en negat�v re�lkamat, vagyis nagyon expanz�v p�nz�gypolitika �rv�nyes�l az amerikai gazdas�gban.

A Moody's Economy elemz�s�ben hangs�lyozta, hogy a kamatcs�kkent�shez f�z�tt indokl�s�ban a Fed az el�z� k�zlem�nyhez k�pest nagyobb nyomat�kkal eml�tette a gazdas�gi n�veked�st terhel�, lefel� hat� kock�zatokat. A c�g szerint ez azt jelenti, hogy a Federal Reserve megnyitotta az utat a tov�bbi p�nz�gypolitikai enyh�t�sek fel� arra az esetre, ha a be�rkez� �j makroadatok tov�bbi roml�st mutatnak.

A h�z el�rejelz�se az, hogy a Fed a k�vetkez� �l�sen tov�bbi f�l sz�zal�kponttal "kiv�telesen alacsonyra", f�l sz�zal�kra m�rs�kli a nagybani hitelpiac sz�m�ra ir�nyad� sz�vets�gi napikamat-c�lj�t. A Moody's gazdas�gelemz� r�szlege szerint a Fed sz�m�ra most m�r "nem �gy" az infl�ci�, k�l�n�sen az�rt, mert az amerikai gazdas�g n�veked�se a k�vetkez� �v els� fel�ben j� es�llyel negat�v lesz.

A Cityben m�r a szerdai Fed-d�nt�s el�tt kialakult az az �ltal�nos v�lem�ny, hogy az amerikai gazdas�g a k�vetkez� n�h�ny negyed�vet m�ly recesszi�ban t�lti, �s ez folyamatos kamatcs�kkent�sekre sarkallja a Federal Reserve-t. A JP Morgan p�nz�gyi szolg�ltat� csoport leg�jabb �ssze�ll�t�sa szerint ha a vagyonveszt�s �s a re�lfogyaszt�s cs�kken�se a m�rce, a jelenlegi amerikai visszaes�s j� es�llyel nagyobb lesz, mint a II. vil�gh�bor� �ta lezajlott t�z recesszi� b�rmelyike.

A JP Morgan azzal sz�mol, hogy az idei negyedik negyed�vben, szezon�lis kiigaz�t�ssal, �ves szintre vet�tve 4 sz�zal�kos GDP-visszaes�s v�rhat� az amerikai gazdas�gban, �s 2009 els� negyed�ben is 2 m�g sz�zal�kkal cs�kken a GDP. A progn�zis szerint 2009 eg�sz�ben 0,7 sz�zal�kkal esik vissza re�l�rt�ken az amerikai gazdas�g �sszkibocs�t�sa.

Az elemz�k azt j�solj�k, hogy a Fed decemberben tov�bbi negyed sz�zal�kpontos kamatcs�kkent�st hajt v�gre, vagyis az idei �vet 1,00 sz�zal�k alatti kamatszinttel fejezi be - s�t, azt sem z�rj�k ki, hogy ha a piaci stressz folytat�dik, a Federal Reserve ir�nyt vehet a nulla sz�zal�kos kamat fel�.