Z�rt v�g�v� v�lhatnak az ingatlanalapok

2008.11.10. 13:34

A P�nz�gyminiszt�rium tervei szerint a j�v�ben z�rt v�g�v� lehetne alak�tani a ma ny�lt v�g�k�nt m�k�d��- vagyis a befektet�si jegyeket b�rmikor visszav�lt� - ingatlanalapokat. A banksz�vets�g eln�ke szerint is ez az egyetlen j� megold�s.

A korm�ny h�tf�n beny�jtotta az Orsz�ggy�l�snek a banki ment�csomag n�ven ismertt� v�lt t�rv�nyjavaslatot. Ebben egyebek k�z�tt az is szerepel, hogy "ny�lt v�g� nyilv�nos befektet�si alap�- az ingatlanalap kiv�tel�vel�- nem alakulhat z�rt v�g� nyilv�nos befektet�si alapp�", vagyis a jogszab�ly lehet�v� tenn� az ingatlanalapok sz�m�ra az �talakul�st. A PSZ�F �s a Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�ge (Bamosz) h�tf�i k�z�s sajt�t�j�koztat�j�n mindk�t szervezet�vezet�je �gy nyilatkozott, hogy t�mogatja ezt a m�dos�t�st.

Az alapok k�z�tti�k�l�nbs�gt�telt az�indokolja, hogy a p�nzpiaci eszk�z�k t�bbs�g�hez k�pest�az ingatlan illikvid, vagyis nehezen, lassan�p�nzz� tehet� vagyon - �ppen�emiatt�f�ggesztette fel a PSZ�F p�nteken t�z napra a ny�lt v�g� ingatlanalapok befektet�si jegyeinek forgalmaz�s�t. Az okt�beri,�nett� 112 milli�rdos t�kekivon�st,�a roml� piaci teljes�tm�nyt - m�nusz 2,1 milli�rd forint -��s az eezekb�l ad�d�20 sz�zal�kos vagyoncs�kken�st eln�zve �gy t�nik, az alapok �rdek�ben �ll, hogy �ljenek a t�rv�nytervezetben foglalt�lehet�s�ggel.

Jelenleg az ingatlanba fektet� alapok z�me (a 26 ingatlanalapb�l 20) ny�lt v�g� form�ban m�k�dik, ami azt jelenti, hogy a megtakar�t�saikat abba fektet�k naponta �jabb jegyeket v�s�rolhatnak, vagy visszav�lthatj�k r�gebben v�s�rolt �rt�kpap�rjaikat. Ennek megfelel�en az alap t�k�je folyamatosan, ak�r naponta komolyabb �sszegekkel m�dosulhat.

Mivel az ut�bbi hetekben a bankbet�tek �s az �llampap�rok hozama jelent�s m�rt�kben megugrott, a befektet�knek �rdemes volt az ingatlanalapokb�l kivonni a p�nz�ket, �s �tcsoportos�tani a magasabb hozam� befektet�sekbe. Az alapok sz�m�ra ez t�k�j�k jelent�s cs�kken�s�t okozta. Ennek a folyamatnak a meg�ll�t�sa �rdek�ben �ll�totta le a fel�gyelet a jegyek forgalmaz�s�t. A t�kekivon�s folytat�sa eset�n ugyanis az alapoknak �ron alul kellett volna �rt�kes�teni ingatlanjaikat, r�ad�sul ez hosszabb id�t is ig�nyelt volna sz�mukra.

A m�dos�t�s le�rja azokat a felt�teleket, amelyek alapj�n az ingatlanalapok hitelt vehetnek fel k�telezetts�geik teljes�t�s�re. Az�rt m�dos�tja a t�kepiaci t�rv�nyt is, hogy rugalmasabb� tegy�k a forgalmaz�si �s visszav�lt�si szab�lyokat a nyilv�nos �s ny�lt v�g� befektet�si alapok jegyein�l - az indokl�s szerint a jegyek tulajdonosai v�delm�ben, a hosszabb t�v� �rdekeik �s a p�nz�gyi k�zvet�t�rendszer stabil m�k�d�s�hez f�z�d� k�z�rdek �rv�nyes�l�se v�gett.

A m�dos�t�s szerint a befektet�si alapkezel� k�relm�re a PSZ�F meghat�rozott id�re, de legfeljebb 180 napra felf�ggesztheti a befektet�si alap �ltal forgalomba hozott befektet�si jegyek folyamatos visszav�lt�s�t, ha azt a befektet�k �rdekeinek v�delme sz�ks�gess� teszi.

Ez azokra az esetekre vonatkozik, ha t�z egym�st k�vet� forgalmaz�si nap alatt a visszav�ltott �s visszav�ltani k�rt befektet�si jegyek �ssz�rt�ke el�ri a befektet�si alap nett� eszk�z�rt�k�nek t�z sz�zal�k�t, h�sz egym�st k�vet� forgalmaz�si nap alatt a forgalomban lev� befektet�si jegyek darabsz�ma t�z sz�zal�kkal cs�kkent, vagy a befektet�si jegyek visszav�lt�s�t biztos�t� likvid eszk�z�k ar�nya a visszav�lt�sok k�vetkezt�ben a befektet�si alap saj�t t�k�j�nek tizen�t sz�zal�ka al� cs�kkent.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK