Nem �ll�totta meg a v�ls�g a Raiffeisen Bankot

2008.11.13. 13:40

A�p�nzpiaci ingadoz�sok alig befoly�solt�k a Raiffeisen Bank harmadik negyed�ves eredm�nyeit - mondta Horv�th Krisztina vez�rigazgat�-helyettes a p�nzint�zet cs�t�rt�ki sajt�t�j�koztat�j�n. A m�rlegf��sszeg �s a hitel�llom�ny 20 sz�zal�kkal, a nett� nyeres�g 14 sz�zal�kkal, a bet�t�llom�ny 13 sz�zal�kkal gyarapodott az elm�lt �v hasonl� id�szak�hoz k�pest.

A nemzetk�zi sz�mviteli norm�k alapj�n k�sz�lt konszolid�lt adatok szerint a p�nzint�zet III. negyed�v v�gi m�rlegf��sszege 2348 milli�rd forint volt. A harmadik negyed�v ad�z�s el�tti eredm�nye 41,9 milli�rd forint lett, m�g az �sszes nett� bev�tel 19 sz�zal�kkal, 96 milli�rd forint f�l� n�tt az el�z� �v azonos id�szak�hoz k�pest. A bank teljes hitel�llom�nya 20 sz�zal�kkal 1814 milli�rd forintra emelkedett azonos id�szak alatt, m�g a bet�tek �llom�nya 1355 milli�rd forintot �rt el a vizsg�lt id�szakban.

A fi�kh�l�zat b�v�t�se a megkezdett �temben folytat�dott: a Raiffeisen Bank fi�kh�l�zata okt�ber v�g�n 152 egys�get sz�ml�lt, �v v�g�ig a fi�kok sz�ma v�rhat�an tov�bbi nyolc �j fi�kkal b�v�l majd orsz�gszerte.

A lakoss�gi hitelportf�li� 35 sz�zal�kos n�veked�st mutat 2007 harmadik negyed�v�hez k�pest, a lakoss�gi hitel�llom�ny meghaladja az 513 milli�rd forintot. A mag�nszem�lyek bet�t�llom�nya 9 sz�zal�kkal lett magasabb 542,9 milli�rd forint volt az el�z� �v hasonl� id�szak�hoz k�pest. A lakoss�gi �gyfeleinek sz�ma 2008. szeptember 30-�n t�ll�pte az 535 ezer f�t.

A private banking �zlet�g �ltal kezelt vagyon 4 sz�zal�kkal n�tt 2007. harmadik negyed�v�hez k�pest, �s �gy meghaladja a 255 milli�rd forintot. Az egy �gyf�lre jut� �tlagos kezelt vagyon 45 milli� forint volt, az �gyf�lsz�m meghaladja az 5670 f�t.

A kis- �s k�z�pv�llalatok (kkv) eset�ben az �gyf�lsz�m a harmadik negyed�v v�g�re 41 000 f�l� emelkedett. A szektor bet�telhelyez�se 19 sz�zal�kkal, 117 milli�rd forintra n�tt, m�g az �ltaluk felvett hitelek �llom�nya 27 sz�zal�kkal 178 milli�rd forint f�l� emelkedett.

A nagyv�llalatok bet�t�llom�nya minim�lisan cs�kkent az el�z� �v azonos id�szak�hoz k�pest, �gy 349 milli�rd forinton �llt szeptember v�g�n. Hitel�llom�nyuk viszont 12 sz�zal�kkal 933 milli�rd forintra emelkedett az el�z� �vi eredm�nyhez k�pest. A nagyv�llalati �gyfelek sz�ma szeptember v�g�re t�ll�pte az 4400-at.

Az �nkorm�nyzati �zlet�g a harmadik negyed�v�nek v�g�re 153-ra n�velte a sz�mlavezetett �nkorm�nyzatainak sz�m�t, amely mintegy 20 �j sz�mlavezet�s �tv�tel�t jelenti 2008-ban. Az elnyert �j sz�mlavezet�sek k�zt van �rd �s Szolnok megyei jog� v�rosok, Karcag �s Mak� is.
A harmadik negyed�vben tov�bb n�tt a hitel- �s a bet�t�llom�ny: a bet�t-z�r��llom�ny meghaladta a 242 milli�rd forintot, �s a banki piaci r�szesed�se �gy 30 sz�zal�k f�l� n�tt, a hitel-z�r��llom�ny pedig 213 milli�rd forint f�l� emelkedett.

A negyed�v v�g�n 90 870 �gyf�l bankolt rendszeresen online m�don, a szolg�ltat�st 70 913 lakoss�gi �s 19 957 kkv-�gyf�l haszn�lta. November 15-t�l minden a Raiffeisen DirektNet fel�let�n kezdem�nyezett tranzakci�r�l sms-�rtes�t�st kapnak az �gyfelek. Minden itt kezdem�nyezett utal�s meger�s�t�s�hez sms-jelsz� sz�ks�ges, s�t m�r a Raiffeisen DirektNet-re t�rt�n� bejelentkez�shez is k�rhet� sms-�rtes�t�s. A biztons�gos online banking haszn�lat �rdek�ben a bank december elej�t�l tervezi a token jelsz�gener�l� eszk�z bevezet�s�t Raiffeisen DirektNet-haszn�l� �gyfelei sz�m�ra. Az sms-jelsz�-szolg�ltat�s d�jmentes, a Raiffeisen DirektNet szerz�d�shez automatikusan biztos�tja a bank.

A sv�jcifrank-alap� hitelez�st m�r megsz�ntette k�t l�p�sben a bank, el�bb a jelz�loghiteleket, majd a szem�lyi k�lcs�nt �ll�tott�k le. A bankvezet� szerint a kock�zatkezel�sre a lakoss�gi ter�leten is nagyobb hangs�lyt kell helyezni, ez�rt a jelz�loghitelek futamidej�nek plafonj�t 35-r�l 30 �vre, illetve 25-r�l 20 �vre sz�ll�tott�k le.

A lakoss�gi �gyfelek fizet�k�szs�g�ben eddig enyhe roml�st �rz�kelt a bank, a nehezed� k�r�lm�nyek hat�sai a vez�rigazgat�-helyettes szerint 3-6 h�nap m�lva jelentkeznek majd. A lakoss�gi hitelkereslet Horv�th Krisztina szerint a kor�bbi 60-70 sz�zal�k�ra cs�kkent.

A bank m�r bevezette a devizahitelek d�jmentes forinthitelre v�lt�s�t a korm�nnyal a devizahitel-ad�sok megseg�t�s�r�l k�t�tt meg�llapod�s alapj�n, addig azonban, am�g a forint t�rleszt�r�szletek sokkal magasabbak, nem sz�m�tanak az �rdekl�d�s jelent�s n�veked�s�re.

A vez�rigazgat�-helyettes az MTI k�rd�s�re elmondta: a tulajdonos tov�bbra is biztos�tja a magyar le�nyc�g sz�m�ra a sz�ks�ges forr�sokat. Az anyac�g is fontolgatja, hogy ig�nybe veszi az osztr�k �llam �ltal k�n�lt seg�ts�get - err�l novemberben d�nt a k�zgy�l�s -, hogy ne ker�lj�n versenyh�tr�nyba azokkal szemben, akik �lnek vele.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK