�jra indul t�bb ingatlanalap forgalma

2008.11.21. 17:25

Eddig��t p�nzint�zet - a Budapest Bank, a CIB Bank, az Erste Bank, az OTP Bank �s a Raifffeisen Bank, valamint az Eur�pa Alapkazel� jelezte az [origo]-nak, hogy h�tf�t�l �j felt�telekkel �jraind�tja ingatlanbefektet�si alapjainak forgalmaz�s�t. A befektet�si jegyek �rt�k�hez viszont a j�v�ben t�bbnyire csak 90 nappal a visszav�lt�s kezdem�nyez�se ut�n lehet majd hozz�f�rni.�Sz�mos p�nzint�zet hitellel seg�ti a jegytulajdonosokat.�A K&H ingatlanalapjainak jegyeit eddig sem �rintette a felf�ggeszt�s, a Raiffeisen Bank pedig alapja z�rt v�g�v� alak�t�st tervezi.

Okt�berben az�ingatlanalapokb�l 112 milli�rd forintot vontak ki a befektet�k, �gy az ingatlanalapok vagyona egy h�nap alatt 20,8 sz�zal�kkal cs�kkent, okt�ber v�g�n 433 milli�rd forint volt, m�g egy h�nappal kor�bban 547 milli�rd forintot tett ki. A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) k�t hete, november 7-�n t�z munkanapra felf�ggesztette valamennyi ingatlanalap �s az ingatlanalapok alapjai befektet�si jegyek forgalmaz�s�t.

A fel�gyelet arra k�telezte az alapkezel�ket, hogy a felf�ggeszt�s id�tartama alatt m�dos�ts�k kezel�si szab�lyzatukat, p�ld�ul tegy�k egy�rtelm�v� benne, hogy az ingatlanalapokn�l az elsz�mol�s norm�l esetben 90 nap. A piaci szerepl�k elt�rhetnek ett�l a szab�lyt�l, de 30 napn�l gyorsabb kifizet�st csak fel�gyeleti enged�llyel v�llalhatnak.

A befektet�si alapkezel�k jelent�s r�sze elv�gezte a fel�gyelet �ltal megk�v�nt m�dos�t�sokat, �s azokat a fel�gyelet j�v� is hagyta. �gy november 24-�n h�tf�n �jra indulhat az ingatlanalapok forgalmaz�sa. Az alapkezel�k t�lnyom� t�bbs�ge �lt azzal a jogszab�lyok adta lehet�s�ggel, hogy �gyfelievel a megb�z�s felv�tel�nek napj�t k�vet� 90. forgalmaz�si napon sz�molhat el.�Ez azt jelenti, hogy az alapok forgalamz�i beeket�si jegyek�ellen�rt�k�t amegb�z�s felv�tel�nek id�pontj�t�l sz�m�tott 90 forgalmaz�si nap m�lva fizetik ki.

Az Erste Bankhoz tartoz� ingatlanalapok visszav�lt�si ideje azonban csak ideiglenesen lesz a megb�z�st k�vet� 90. forgalmaz�si napon. Azok eset�ben ugyanis december 1-j�t�l a megb�z�s felv�tel�t k�vet� 31. forgalmaz�si napon v�ltj�k vissza az ingatlanalapok jegyeit.

Hitelt adnak a p�nz�kre v�rakoz�knak

A Budapest Bank, az Erste Bank, az OTP Bank �s a Raiffeisen Bank h�tf�t�l a befektet�si jegyek fedezete mellett ny�jtott - t�bbnyire kedvezm�nyes kmatoz�s� - hitelt is k�n�l e jegytulajdonosoknak. Az OTP Ingatlanbefektet�si Alap befektet�sijegy-tulajdonosai p�ld�ul 13 sz�zal�k kamat mellett is hitelhez juthatnak.

A Raiffeisen Befektet�si Alapkezel� Zrt.a befektet�si jegyek forgalm�nak �jraind�t�sa mellett megteszi ingatlanalapj�nak z�rt v�g�v� - azaz meghat�rozott futamideig meghat�rozott t�k�vel m�k�d�v� - alak�t�s�t. A tervezett z�rt v�g�v� alak�t�s el�tt a befektet�knek lehet�s�g�k lesz a befektet�si jegyeik aktu�lis nett� eszk�z�rt�ken t�rt�n� visszav�lt�s�ra, amennyiben a z�rt v�g� alapban nem k�v�nnak r�szt venni. Azon befektet�si jegy tulajdonosoknak, akik az �j z�rt v�g� alapba tov�bbviszik befektet�s�ket, a Raiffeisen Bank Zrt. t�ke- �s hozamgaranci�t ny�jt.

Az OTP Csoprt er�s�ti a befektet�k bizalm�t

Az OTP Csoport azt is k�z�lte ingatlanalapj�r�l, hogy az ingatlanok ar�nya 73 sz�zal�k k�r�li, a likvid eszk�z�k� t�ll�pi a 25 sz�zal�kot. Az alap ingatlanjainak bev�tele 75 sz�zal�kban forintalap�, ez�rt a deviza�rfolyam-kock�zati kitetts�ge csek�ly. Az alapban a likvid eszk�z�k �rt�ke megk�zel�ti a 22 milli�rd forintot.

A befektet�k bizalm�nak n�vel�se �rdek�ben OTP Csoport azt is hangs�lyozza, hogy m�r 6 �ve 10 sz�zal�k feletti r�szesed�st szerzett az alap befektet�si jegyeib�l �s nem z�rk�zik el tov�bbi befektet�si jegyek v�s�rl�s�t�l sem.

A K&H alapj�t nem �rintette a felf�gggeszt�s

A K&H ingatlanpiaci ny�lt v�g� befektet�si alap jegyinek forgalmaz�sa folyamatos, mert azokat nem �rintik az ut�bbi hetekben t�rt�ntek. A jegytulajdonosok minden forgalmaz�si napon jogosultak a K&H ingatlanpiaci befektet�si jegyeket az aktu�lis egy jegyre jut� nett� eszk�z�rt�ken venni, illetve visszav�ltani.

Ennek magyar�zata az, hogy a K&H ingatlapiaci befektet�si alap ingatlanfejleszt� �s egy�b ingatlanpiaci c�gek r�szv�nyeibe fektet� befektet�si alapok jegyeibe fekteti t�k�j�t, a Befektet�si Alapkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�ge �ltal kialak�tott befektet�si alap kateg�ri�k szerint "tiszta r�szv�nyalapnak" min�s�l. A K&H ingatlanpiaci alap ez�rt nem ker�lt fel a PSZ�F felf�ggeszt�si list�j�ra.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK