Felcsuti: T�lfogyaszt�s miatt szenved az orsz�g

2008.11.24. 21:02

Nem a devizahitelek magas ar�nya tette s�r�l�kenny� Magyarorsz�got, hanem a t�lzott fogyaszt�s - jelentette ki Felcsuti P�ter, a Raiffeisen Bank vez�rigazgat�ja, a Magyar Banksz�vets�g eln�ke egy h�tf�i konferenci�n. A gazdas�g minden szerepl�je elad�sodott, ami a belf�ldi megtakar�t�sok alacsony szintje miatt technikailag csak import�lt forr�sokb�l tudott megval�sulni. Anticiklikus politik�ra a bankvez�r szerint nincs m�d, mert az ahhoz sz�ks�ges p�nzt elfogyasztotta az orsz�g.

Felcsuti P�ter az Institute for International Research (IIR) konferenci�j�n az ICEG tudom�nyos munkat�rs�nak, Pell�nyi G�bornak az �ll�t�s�ra reag�lt, aki azt mondta: nem a lakoss�g elad�sod�s�nak m�rt�ke, hanem a devizaar�ny okozza a probl�m�t, s ez�rt mindenki egyar�nt felel�s.

Felel�s�ket �s vitathat� d�nt�seket mindig lehet tal�lni, enn�l azonban izgalmasabb k�rd�s Felcsuti P�ter szerint az, hogyan val�sulhatott meg az elm�lt t�z �vben olyan gazdas�gpolitika, amely a j�v�beni j�vedelem elk�lt�s�re �p�lt.

A bankok�a gazdas�gpolitikai ir�nyvonalat k�vett�k

Ha a gazdas�gpolitika a fogyaszt�s ter�n nyit lehet�s�geket, a bankok nem nagyon tehetnek m�st, mint hogy "r�mozdulnak" erre. Ha az elm�lt t�z �vben er�teljes beruh�z�s- �s export�szt�nz� gazdas�gpolitika val�sult volna meg Magyarorsz�gon, ami ezzel p�rhuzamosan a megtakar�t�sokat �szt�n�zte volna, az �sszes szerepl� - bele�rtve a magyar bankszektort - ebbe az ir�nyba ment volna. A kereskedelmi bankok azzal a lehet�s�ggel �ltek, amit a piac k�n�lt nekik, ez�rt nem �rheti szemreh�ny�s �ket - jelentette ki.

Felcsuti P�ter hangs�lyozta, hogy a magyar bankrendszer az elm�lt t�z �vben eredm�nyesen m�k�d�tt, sikeresen n�vekedett, s ezzel hozz�j�rult a konvergenciafolyamathoz, a magyar gazdas�g felz�rk�z�s�hoz. A p�nz�gyi szektor penetr�ci�ja jelent�sen n�tt, a m�rlegf��sszeg �s a hitel ar�nya megdupl�z�dott a brutt� hazai term�khez (GDP) m�rten, a bankszektor tev�kenys�ge nyeres�ges volt, ad�fizet�s�t n�velte. A kereskedelmi bankok az elm�lt �vtizedben folyamatosan beruh�ztak, nagy munkaad�v� v�ltak, nem kivont�k a t�k�t, hanem visszaforgatt�k - eml�keztetett.��