A forintbet�tek viszik a p�lm�t

2008.12.09. 13:36

M�lypontra - 20 sz�zal�k al� - cs�kkent a megtakar�t�ssal rendelkez� h�ztart�sok ar�nya - der�l ki a GfK Piackutat� legfrissebb felm�r�s�b�l, amely szerint a lakoss�g bizalmatlanabb a bankokkal szemben.

A v�ls�g miatt�19,2 sz�zal�kra cs�kkent a p�nz�gyi megtakar�t�ssal rendelkez� h�ztart�sok ar�nya Magyarorsz�gon. Ilyen alacsony �rt�kre a felm�r�s 1995 �ta �r�d� t�rt�net�ben nem volt p�lda�- der�l ki a GfK Hung�ria Piackutat� felmr�s�b�l

A legut�bbi�- szeptemberben elv�gzett - kutat�s sor�n�a sp�rolt p�nzzel rendelkez�k ar�nya m�g 23 sz�zal�k volt, ami szint�n m�lypontot jelentett.�A mostani felm�r�s sor�n a GfK Hung�ria kutat�i nagy hangs�lyt fektettek a p�nz�gyi v�ls�g �s a hazai p�nz�gyi kult�ra �sszef�gg�seinek vizsg�lat�ra.

Lak�sv�s�rl�s helyett -fel�j�t�s

A kor�bbi�felm�r�sekhez k�pest jelent�sen v�ltoztak a megtakar�t�si c�lok:�10 sz�zal�kkal�- 68 sz�zal�kra -emelkedett�a v�ratlan kiad�sra sp�rol�k ar�nya. A megtakar�t�sok sor�n mintegy 8 sz�zal�kkal t�bben - a megk�rdezettek 39 sz�zal�ka -�veszi figyelembe a hossz� t�v� - p�l�dul a�nyugd�jra t�rt�n� - takar�koskod�s szempontjait.�Kevesebben sp�rolnak lak�sra �s aut�ra: 2008 els� fel�ben 20 �s 10�sz�zal�k volt az eml�tett beruh�z�sokra takar�koskod�k ar�nya, m�g a legfrissebb felm�r�sben csak a megk�rdezettek 10, illetve 6 sz�zal�ka jel�lte meg ezekeet a c�lokat.�

A lak�sv�s�rl�si hajland�s�g visszaes�s�vel p�rhuzamosan a lak�sfel�j�t�st tervez�k ar�nya 21 sz�zal�kr�l 25 sz�zal�kra emelkedett. Ez arra utal, hogy egyre t�bb h�ztart�s v�lekedik �gy, hogy�lak�sv�s�rl�s helyett ink�bb jelenlegi lak�sukban rendezkednek be hosszabb t�vra.

Forintbet�tek� a p�lma

A megtakar�t�si form�k k�z�l tov�bbra is a forintbet�tek viszi a pr�met, ezeket a megtakar�t�ssal rendelkez� h�ztart�sok 62 sz�zal�ka v�lasztotta.�K�t sz�zal�kponttal 16 sz�zal�kra n�tt�azok ar�nya, akik megtakar�saikat k�szp�nzben tartj�k, addig az �rt�kpap�rral �s devizabet�ttel rendelkez�k ar�nya 2 sz�zal�kpontos cs�kken�st mutat.

A GfK Piackutat�szak�rt�i kiemelt�k: a p�nz�gyi v�ls�g hat�s�ra�legink�bb a lakoss�gi attit�d�k ter�n figyelhet� meg v�ltoz�s. A lakoss�g bizalmatlanabb� v�lt a p�nzint�zetekkel szemben. Ezt mutatja az is, hogy az els� f�l�vi 46 sz�zal�kkal szemben, novemberre 60 sz�zal�kra n�tt azok ar�nya, akik szerint fenn�ll annak a vesz�lye, hogy egy esetleges bankcs�d miatt sokan elvesz�thetik megtakar�t�saikat. Enn�l l�nyegesen kisebb m�rt�kben emelkedett azok ar�nya, akik nem b�znak meg a hazai p�nzint�zetekben. A feln�tt lakoss�g k�r�ben az els� f�l�ves 17 sz�zal�khoz k�pest most 21 sz�zal�k az ar�nyuk.