Szer�nyebb kar�csonya lesz a bankoknak

2008.12.11. 8:56

A szokottn�l kisebb eredm�nyt hozhat id�n a kar�csony a bankoknak - �rja a Vil�ggazdas�g. Jelent�sen dr�gultak a fogyaszt�si hitelek, szigorodtak a�felt�telek, �s kevesebb a rekl�m is, mint r�gebben.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A lap szerint tov�bb cs�kkenhet a szem�lyi �s �ruhitelek n�pszer�s�ge az �nnepek el�tt: az okt�beri 3 sz�zal�kos jegybanki kamatemel�s ut�n�mindk�t hitel �ra nagyot ugrott. Az �ruhitelek �llom�nya az elm�lt egy �vben folyamatosan apadt, �s okt�ber v�g�n m�r b�ven 100 milli�rd forint alatt volt.

R�ad�sul a szem�lyi k�lcs�n�kn�l is a kisebb - egymilli� forint alatti - �sszeg� v�ltozatokat k�n�lj�k akci�s felt�telekkel a bankok, amelyekkel szemben m�r egy nagyobb foly�sz�mlak�lcs�n is j� megold�st jelenthet.

L�tv�nyosan megfogyatkoztak az akci�s k�lcs�naj�nlatokat hirdet� banki rekl�mok is, most ink�bb a megtakar�t�sokat rekl�mozz�k. Viszonylag er�s kereslet mutatkozhat ugyanakkor a hitelk�rty�k �s a foly�sz�mlak�lcs�n�k ir�nt: ezek b�r�lata ugyanis a bankok sz�m�ra nem okoz k�l�n�sebb neh�zs�get, hiszen forintalap� �s az ad�s besorol�s�t egyszer�en lehet�v� tev� konstrukci�kr�l van sz�.

A cikk szerint neh�z meg�t�lni, mennyivel ugrik meg a lakoss�gi hitelek mennyis�ge az utols� k�t h�napban. November-decemberben az elm�lt �vekben mindig 20-25 sz�zal�kkal t�bb k�lcs�nt helyeztek ki a hitelint�zetek, mint az �v t�bbi id�szak�ban. 2007 utols� k�t h�napj�ban p�ld�ul 230,8 milli�rdot �rt el az �jonnan foly�s�tott k�lcs�n, m�g az els� t�z h�nap �tlaga alig �rte el a 100 milli�rdot.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete is felel�s hitelez�sre �s az �gyfelek fizet�k�pess�g�nek fokozott szem el�tt tart�s�ra sz�l�totta fel a hitlelt ny�jt� �s �trt�kes�t� c�geket. A vezet�i k�rlev�l szerint a b� term�kk�n�latnak �s az ahhoz kapcsol�d� rendk�v�li hitelakci�knak sok h�ztart�s nem tud ellen�llni, a t�rleszt�st a k�s�bbiekben azonban sokszor csak nagy neh�zs�gek �r�n, vagy egy�ltal�n nem tudj�k teljes�teni, �gy t�bben ad�ss�gspir�lba ker�lnek.

A fel�gyelet ez�rt felh�vja a hitelint�zetek �s a p�nzk�lcs�nt, �ruhitelt ny�jt� p�nz�gyi v�llalkoz�sok figyelm�t arra, hogy kereskedelmi kommunik�ci�jukban ne buzd�ts�k a fogyaszt�kat anyagi lehet�s�geiket meghalad�, felel�tlen k�lcs�nfelv�telre, tov�bb� ford�tsanak kiemelt figyelmet �gyfeleik hitelk�pess�g�nek vizsg�lat�ra, azaz gy�z�djenek meg arr�l, �gyfeleik megnyugtat� m�don k�pesek lesznek a t�rleszt�r�szletek visszafizet�s�re.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK