V�rhat�an nyeres�ges marad a�magyar bankrendszer j�v�re,�egyes bankok azonban vesztes�gess� v�lhatnak - mondta Marsi Erika, a Nemzetk�zi Bank�rk�pz� K�zpont (NBK) aleln�ke, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) volt f�igazgat�ja. A kisebb c�geket pedig cs�dhull�m fenyegeti a�kialakult hitelsz�ke miatt.

Id�n�a nemzetk�zi p�nz�gyi k�rnyezett�l f�ggetlen�l�is l�tszott, hogy �n�veked�s tartal�kai kimer�l�ben vannak - �ll�totta. Az els� f�l�vben a lakoss�gi hitelez�s ugyan m�g b�v�lt, a v�llalati hitelez�s dinamik�ja viszont m�r cs�kkent. Az �j hitelek egy r�sze azonban a r�gi meg�j�t�s�t szolg�lta, �s a hitelek �sszet�tele is romlott. Ezeket a folyamatokat feler�s�tette a forr�sokhoz val� hozz�f�r�s sz�k�l�se.

A lakoss�gi �s a v�llalati hitelez�s�azonban m�g a v�ls�g kirobban�sa ut�n is tov�bb b�v�lt. Figyelmeztet� jel, hogy a v�llalati szektorban a probl�m�s hitelek ar�nya tov�bb romlott: 2008 el�tt m�g csak a v�llalati hitelek 3,4-3,6 sz�zal�ka volt probl�m�s, id�n j�nius v�g�n azonban 4,1, szeptember v�g�n pedig m�r 4,8 sz�zal�ka, ami m�r �rz�kelhet� nagys�grendet jelent.

A bankszektor id�n szeptember v�g�ig 340 milli�rd forint ad�z�s el�tti nyeres�get �rt el, �m az OTP Garancia Biztos�t� �rt�kes�t�s�b�l sz�rmaz� bev�telt kisz�rve a profit 12 sz�zal�kkal alatta marad a tavalyi els� h�romnegyed�vinek. A t�kemegfelel�si szint a j�nius v�gi 10,87 sz�zal�kr�l szeptember v�g�re 10,22 sz�zal�kra s�llyedt.

Cs�dhull�m fenyegeti a kisv�llalatokat

A re�lgazdas�g is neh�z helyzet el� n�z, ugyanis ha megsz�nnek az olcs� k�lf�ldi forr�sok, �t kell �llni a forintfinansz�roz�sra, ami dr�g�bb, ez�rt a kamatok emelkednek - mondta Marsi Erika. A v�llalatoknak arra kell sz�m�taniuk, hogy a bankok fel�lvizsg�lj�k a lej�r� forg�eszk�z-, foly�sz�mla jelleg� hiteleket, szigor�tj�k hitelfelt�teleiket, kamatot emelnek �s vagy cs�kkentik a hitel�sszeget, vagy t�bb fedezetet k�rnek, esetleg nem �j�tj�k meg a hitelt. A lakoss�gi hiteleket nem tudj�k fel�lvizsg�lni a bankok, a kamatokat azonban megv�ltoztathatj�k - tette hozz�.

A v�llalati szektor sz�m�ra a hitelhez jut�s lehet�s�gei sz�k�lni fognak. A hitelez�s visszafog�s�t f�leg a kis- �s k�z�pv�llalatok �rzik majd meg, amelyekn�l az id�n felvett hitelek 50 sz�zal�ka egy �ven bel�l lej�r. M�g az is lehets�ges, hogy a hitelsz�ke cs�d- �s felsz�mol�si hull�mmal j�t majd egy�tt. Marsi Erika szerint egyes bankok piaci r�szesed�s�nek koncentr�ci�j�t�l f�gg, hogy egy, a saj�t �rdek�ben fell�p� bank okozhat-e region�lis vagy �gazati probl�m�t.

Jobb neve is lehetne a bankment� csomagnak

Marsi Erika sajn�latosnak tartja a bankment� csomag elnevez�s elterjed�s�t. Szerinte az annak r�szek�nt ny�jtott garancia seg�thet a hitelhez jut�sban, abban azonban m�r kor�ntsem biztos, hogy a kock�zati fel�rat a garancia enyh�ti-e, tekintetbe v�ve, hogy az �llam �s a bankok min�s�t�se alig k�l�nb�zik.

Hangs�lyozta, hogy a magyar bankok nem saj�t hib�jukb�l ker�ltek rosszabb helyzetbe, hanem az eg�sz r�gi� le�rt�kel�d�tt. �gy v�lekedett, hogy a k�lf�ldi anyabankok, ha megtehetik, adnak forr�st az itteni le�nybankoknak. Nem a sz�nd�kaik v�ltoztak, hanem �k sincsenek abban a helyzetben, hogy korl�tlanul forr�st biztos�tsanak. Az aleln�k szerint az is elk�pzelhet�, hogy az anyabankok fel�lvizsg�lj�k t�rs�gi �rdekelts�geiket.

Marsi Erika szerint h�romnegyed-egy �vbe is beletelhet, am�g a piacok megnyugodnak. Az eur�pai bankok most az Eur�pai K�zponti Bankba (EKB) teszik be a p�nzt, ahelyett, hogy egym�st finansz�rozn�k. Ez�rt eur�pai szinten kellene kezelni a probl�m�t, az EKB be�llhatna p�ld�ul a bankok k�z� - mondta az aleln�k.