A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) ez �vben is v�ltozatlanul hat�lyban tartja a t�zsdei short elad�si �gyletekre vonatkoz�an a k�l�n adatszolg�ltat�si k�telezetts�get, az int�zked�s visszavon�sig hat�lyos - k�z�lte a fel�gyelet a honlapj�n p�nteken.

Az int�zked�st m�g tavaly szeptember 30-�n vezette be a PSZ�F az akkori t�kepiaci fejlem�nyekre tekintettel, �s �sszhangban az Eur�pai �rt�kpap�r Szab�lyoz�k Bizotts�ga (CESR) kezdem�nyez�s�vel, amelynek �rtelm�ben az eur�pai uni�s orsz�gok t�zsdefel�gyeletei egys�gesen szigor�tott�k a short elad�si �gyletek kezel�s�t. T�bb orsz�gban - p�ld�ul Angli�ban �s N�metorsz�gban - ideiglenesen be is tiltott�k a short �gyleteket.

A PSZ�F tavaly �sszel hozott hat�rozata 2008. december 31-ig volt �rv�nyben. A k�zlem�ny szerint az az�ta eltelt id�szakban a fel�gyelet felm�rte a hazai �s nemzetk�zi piaci fejlem�nyeket, tov�bb� figyelembe vette az uni�s t�rsfel�gyeletek short elad�si �gyletek kapcs�n k�vetett gyakorlat�t. Mindezek alapj�n tov�bbra is indokoltnak tartja az adatszolg�ltat�s fenntart�s�t.

A fel�gyelet k�zlem�nye hangs�lyozza, hogy a bejelent�si k�telezetts�g tov�bbra sem jelenti az �gyletk�t�sek korl�toz�s�t.

A hat�rozat szerint a p�nz�gyi szolg�ltat�knak a t�zsd�re bevezetett r�szv�nyek eset�ben naponta be kell jelenteni�k minden olyan, a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) rendszer�ben teljes�lt short elad�si �gyletet, bele�rtve a napon bel�li �gyleteket is, amelyben a r�szv�nyek darabsz�ma el�ri vagy meghaladja az adott �rt�kpap�r B�T-re bevezetett teljes r�szv�nymennyis�g�nek 0,01 sz�zal�k�t.

Az �gynevezett "shortol�s" r�szv�nyelad�st jelent a r�szv�nyek el�zetes birtokl�sa n�lk�l. Az �rfolyames�sre j�tsz� spekul�nsok elad�si poz�ci�t vesznek fel r�vid hat�rid�re, arra sz�m�tva, hogy visszav�s�rl�skor alacsonyabb lesz az �rfolyam. Az ilyen befektet� sok esetben v�gig birtokon k�v�l marad: meg sem v�s�rolja, hanem a t�nyleges r�szv�nybirtokost�l az �gylet z�r�s�ig k�lcs�nzi az eladott r�szv�nycsomagot.