�gyf�lszolg�lat�nak �s panaszkezel�s�nek meger�s�t�s�r�l d�nt�tt a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F), miut�n azt tapasztalta, hogy megn�tt a p�nz�gyi int�zm�nyekkel kapcsolatos panaszok sz�ma - k�z�lte szerd�n este szervezet.

A fel�gyelet k�z�lte, hogy id�n janu�r k�zep�ig mintegy 1200 banki ad�s jelezte ig�ny�t hitele futamidej�nek d�jmentes meghosszabb�t�s�ra, vagy t�relmi id� biztos�t�s�ra miut�n a p�nz�gyminiszter �s 9 kereskedelmi bank k�z�tti meg�llapod�s azt lehet�v� teszi. Devizahitel�nek el�t�rleszt�s�t mintegy 4100 ad�s kezdem�nyezte, m�g forint alap�v� t�rt�n� �talak�t�s�t mintegy 900 �gyf�l k�relmezte.

A fel�gyelet szerint ezek a sz�mok tov�bb n�nek majd, ez�rt a fel�gyelet felk�sz�lt arra, hogy az �gyfelek nem csak akkor tesznek panaszt, ha szerint�k jogszab�lys�rt� volt a p�nz�gyi szolg�ltat�, hanem akkor is, ha �gy v�lik, az nem tartja be a meg�llapod�st. A fel�gyelet az e k�rd�ssel kapcsolatos �gyf�lmegkeres�seket is kivizsg�lja.

Azokban az esetekben, amikor a hat�s�g a p�nz�gyi szolg�ltat�k r�sz�r�l a tisztess�gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalm�r�l sz�l� t�rv�ny, egy�b p�nz�gyi jogszab�ly megs�rt�s�t tapasztalja, elj�r�st folytat, amelyet hat�rozattal z�r le. Egy�b esetekben a panasz�gyi elj�r�s a panaszos t�j�koztat�s�val vagy v�gz�ssel z�rul.

A fel�gyelet az eddigi gyakorlat�t kieg�sz�tve, panaszelemz�seit kib�v�ti azzal, hogy elemezni fogja a meg�llapod�s be nem tart�s�ra vonatkoz� megkeres�sek megoszl�s�t, f�bb jellemz�it, �s err�l a meg�llapod�s al��r�it k�l�n is t�j�koztatja.

A fel�gyelet felh�vja az �gyfelek figyelm�t arra, hogy a panaszkezel�si elj�r�s�t k�vet�en, az egyedi szerz�d�ses kapcsolatokb�l ered� jogvit�k tekintet�ben a b�r�s�gok ig�nybev�tele n�lk�l lehet�s�g�k van �gy�kkel b�k�ltet� test�lethez fordulni, amely megk�s�rli, hogy egyezs�get hozzon l�tre a panaszos �s a p�nz�gyi szervezet k�z�tt, ennek eredm�nytelens�ge eset�n pedig hat�rozzon a vit�ban.

A fel�gyelet az idei. �v sor�n a b�rs�gk�nt befoly� �sszegek egy r�sz�t a b�k�ltet� test�letek munk�j�nak meger�s�t�s�re ford�tja, el�seg�tve ezzel, hogy a panaszosok elj�r�ssal kapcsolatos terhei ne n�vekedjenek. A b�k�ltet� test�letek a ter�leti gazdas�gi kamar�k mellett m�k�d� f�ggetlen test�letek, el�rhet�s�g�kr�l itt t�j�koz�dhatnak.