A v�ls�g hat�s�ra a glob�lis p�nz�gyi rendszer teljesen �talakul. A hatalom Nyugatr�l Keletre tol�dik, a kock�zatvisel�si hajland�s�g cs�kken�se miatt visszaszorulnak a specializ�lt bankok, �s a korm�nyok a ment�akci�k fej�ben er�teljesen beavatkoznak majd a p�nzint�zetek tev�kenys�g�be.

Az �j k�rnyezetben a kisebb, szigor�bban szab�lyozott bankrendszer �s a klasszikus, univerz�lis bank�zemi modell domin�l majd, vagyis a specializ�lt, a t�kepiacokra nagym�rt�kben hagyatkoz� bankok el�bb-ut�bb szerkezet�talak�t�sra szorulnak - ezt j�solja a "Holnaput�n"c�m� progn�zis�ban a PricewaterhouseCoopers.

A j�v�ben ez a neo-klasszikus bankmodell egyszer�bb� �s �tl�that�bb� v�lik, mik�zben a kock�zatokt�l t�vol tartja mag�t - v�li Alm�ssy Tibor. A PwC Tranzakci�s Szolg�ltat�sok �zlet�g�nak c�gt�rsa szerint a v�ls�g hat�s�ra jelent�sen sz�k�lhet a magasabb rizik�t is v�llal� extra hozamokra t�rekv� k�r, ez�rt a derivat�v - hat�rid�s �s opci�s - term�kek kibocs�t�sa visszaesik.

Kevesebb kock�zat, �tl�that�bb rendszer

A nyeres�g emiatt kisebb lesz, �m a kock�zatokkal korrig�lt hozamok nem zuhannak ennyire, mert az �zleti mix kock�zatprofilja is cs�kken. A bankok saj�t kibocs�t�saik nagyobb r�sz�t tartj�k majd magukn�l, ritk�bban csomagolj�k tov�bb a hiteleket, �s t�bb felel�ss�get v�llalnak a min�s�g biztos�t�s�hoz sz�ks�ges �tvil�g�t�s�rt, vagyis szigor�bb, �tl�that�bb hitelez�si strukt�r�t alak�tanak ki.

A sz�let� �j p�nz�gyi rendszerben a hatalom k�zpontja nem marad az Egyes�lt �llamokban, hanem a K�zel-, �s T�vol-Keletre tol�dik, amit az itt tal�lhat� orsz�goknak a�glob�lis GDP-b�l val�r�szesed�s�nek n�veked�se is indokol. A sikeres globaliz�ci� mindig is k�vette a v�s�rl�kat, a bankok is k�vetni fogj�k �gyfeleik term�szetes kereskedelmi �tvonalait - tette hozz� Alm�ssy Tibor. A progn�zis szerint �rdemi v�ltoz�s k�vetkezik be a szab�lyoz�i k�rnyezetben is, a jelenlegi nemzetk�zi int�zm�nyrendszer - �l�n az IMF-fel �s a Vil�gbankkal - �talakul �s megfogalmaz�dhat az ig�ny egy hat�rokon t�lny�l� szuperfel�gyelet ir�nti is.

Ellent�tesek a korm�nyok �s a p�nzint�zetek �rdekei

A gazdas�g�l�nk�t�s �rdek�ben a korm�nyokt�l elv�rj�k, hogy sokkal ink�bb beavatkozzanak a p�nz�gyi rendszer m�k�d�s�be. Az �llami t�mogat�st �lvez� p�nzint�zetekre gyakorolnak nyom�st a lefoglal�sok, v�grehajt�sok, jelz�log �rv�nyes�t�sek, illetve a kis- �s k�zepes v�llalkoz�soknak t�rt�n� hitelez�s tekintet�ben az Egyes�lt �llamokban �s Nagy-Britanni�ban.

Tov�bbi konfliktusok v�rhat�k, mivel a korm�nyok a megv�s�rolt r�szesed�sek fej�ben befoly�st gyakorolnak a bankok ir�ny�t�s�ra, ad�z�si-, �s osztal�kpolitik�j�ra �s javadalmaz�si gyakorlat�ra. A ment��v�rt cser�be nyilv�n megt�r�l�st is v�rnak a korm�nyok, a r�szesed�sek jobb �ron t�rt�n� �rt�kes�t�se viszont megfelel� gazdas�gi k�rnyezetben lehets�ges. A gazdas�g�l�nk�t�s viszont ellent�tes a p�nzint�zetek c�lj�val, vagyis a prudensebb m�k�d�ssel, a hitelkihelyez�sek �s a finansz�roz�s visszafog�s�val.

Egy-egy ilyen l�pt�k� ment�akci�t k�vet�en a bankokkal szembeni t�rsadalmi elv�r�s, hogy a tev�kenys�g a t�gabb �rtelemben vett k�zj�t szolg�lja �s nem felt�tlen�l a r�szv�nyesek �rdekeit - v�lik a progn�zis szerz�i.

P�nzt csak a reformok ut�n k�ne �nteni a magyar gazdas�gba

A korm�nyok azt mondj�k majd a bankoknak: megmentett�nk a katasztr�f�t�l, cser�be viszont elv�rjuk, hogy megfizess�tek a r�tok es� r�szt- mondta Alm�ssy Tibor a PwC sajt�t�j�koztat�j�n. A progn�zis szerint figyelembe v�ve a p�nz�gyi szolg�ltat�sok fontoss�g�t, term�szetes, hogy a korm�nyok igyekszenek s�lyosabban megad�ztatni ezt a szektort a j�v�ben. Els�sorban a f�k�nt off-shore k�rnyzetben megval�sul� spekulat�v tranzakci�k megad�ztat�s�ra lehet sz�m�tani Fekete Mikl�s, a PwC Tranzakci�s Szolg�ltat�sok �zlet�g�nak c�gt�rsa szerint.

A magyar gazdas�gon csak akkor lehet seg�teni, ha a struktur�lis �talak�t�sok megt�rt�nnek, de f�l �v alatt nem lehet behozni azt, ami a rendszerv�lt�s �ta elmaradt - jegyezte meg a magyarorsz�gi helyzetre vonatkoz�an Alm�ssy Tibor. A szak�rt� hozz�tette: a reformok �s megszor�t�sok megval�s�t�s�ig �vatosan kellene �nteni a gazdas�gba a p�nzt.

A legt�bb p�nzint�zet t�l�l� �zemm�dban ragadt, pedig a fels�vezet�iknek most kellene eld�nteni�k, hogy k�t-h�rom �v m�lva mik�nt k�pzelik el �zleti tev�kenys�g�ket. A szak�rt�k szerint sz�ks�ges lenne a kock�zatkezel�si rendszerek �ttekint�se �s a konszolid�ci�. Ut�bbi Magyarorsz�gon is sz�ks�ges lenne, mert nincs sz�ks�g ennyi kis bankra egy ekkora piacon - tette hozz� Fekete Mikl�s.