�rfelhajt� hat�sa lenne a teljes hiteld�j mutat� (thm) maxim�l�s�nak az igazs�g�gyi t�rca szerint, �s noha a kamatplafon bevezet�s�re t�bb orsz�gban is l�tezik p�lda, �s ezt szerd�n m�r az MSZP, illetve kor�bban Szab� M�t� ombudsman is szorgalmazta, a jogszab�lyokba eddig nem ker�lt be.

A k�zelm�ltban a Btk ugyan kieg�sz�lt az uzsora b�ncselekm�ny fogalm�val, de az err�l sz�l�, m�rcius elsej�n hat�lyba l�p� t�rv�nyben sem szerepel a kamatplafon meghat�roz�sa.

Magas, n�ha 400 sz�zal�kot is meghalad� thm-es gyorsk�lcs�nt t�bb szolg�ltat� is ny�jt - Provident, Athlon, K�P� - k�z�l�k a Provident ellen demonstr�lt h�tf�n n�h�ny hitelfelvev�. A p�nz�gyi szolg�ltat� ezt k�vet�en jelezte: megv�ltoztatja rekl�mjait �s olyan �j term�kkel is b�v�ti k�n�lat�t, amely a kor�bbin�l j�val alacsonyabb, 90 sz�zal�kos thm mellett ig�nyelhet�.

A m�rcius elsej�t�l hat�lyos uzsoratev�kenys�gr�l sz�l� jogszab�ly szerint uzsorab�ncselekm�ny kiz�r�lag akkor �llap�that� meg, ha a szerz�d� f�l �zletszer�en k�t olyan szerz�d�st, amelyben a m�sik f�l helyzet�nek kihaszn�l�s�val felt�n�en ar�nytalan el�nyt k�t ki, �s ezzel a s�rtett vagy annak hozz�tartoz�ja l�tfenntart�s�hoz sz�ks�ges vagyont, vagy j�vedelmet elvonja. A polg�ri jog szankci�t csak a szolg�ltat�s �s ellenszolg�ltat�s �rt�kegyens�ly�nak felt�n� megboml�sa eset�re hat�roz meg azzal, hogy ezen az alapon lehet�v� teszi a szerz�d�s megt�mad�s�t a b�r�s�gon.

IRM: konkr�t sz�m kamatot emelne

Az Igazs�g�gyi �s Rend�szeti Miniszt�riumn�l �gy v�lt�k: "a teljes hiteld�j mutat�n�l nem lenne c�lszer� konkr�t �rt�keket r�gz�teni a t�rv�nyben. Minden eset elt�r egym�st�l, jogvita eset�n ez�rt fontos a b�r�s�g egyedi m�rlegel�se ezekben az �gyekben, ez�rt is alkott�k meg az uzsoratev�kenys�gr�l sz�l� t�rv�nyt". Arra is tekintettel kell lenni a miniszt�rium szerint, hogy, ha a t�rv�ny tartalmazna egy konkr�t kamatm�rt�ket, vagy egy ar�nysz�mot, akkor ennek kamat (hiteld�j mutat�) felhajt� hat�sa lenne.

PSZ�F: �gyelnek a szab�lyokra a k�lcs�nny�jt�k

Binder Istv�n, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) elmondta, hogy a gyorsk�lcs�n�ket ny�jt� h�rom p�nz�gyi szolg�ltat�val szemben a fel�gyelethez az elm�lt id�szakban mintegy sz�z panasz �rkezett. Kivizsg�l�sukkor a PSZ�F azt ellen�rzi, hogy a p�nz�gyi szolg�ltat� tev�kenys�ge megfelel-e a hitelint�zeti t�rv�ny �s az egy�b jogszab�lyok el��r�sainak, a szerz�d�ses felt�teleknek, vagy az adott p�nz�gyi szolg�ltat� bels� elj�r�srendjeinek. Ezek alapj�n ellen�rzik, hogy a szolg�ltat�k megfelel� m�don sz�m�tj�k-e ki, s k�zz� teszik-e p�ld�ul a thm-eket. Erre a gyorsk�lcs�nt ny�jt� p�nz�gyi szolg�ltat�k minden esetben �gyeltek, a PSZ�F �ltal fel�gyelend� ter�leteken jogs�rt�st nem k�vettek el - mondta a sz�viv�.

Banksz�vets�g: nem old meg semmit a kamatplafon

Felcsuti P�ter, a Magyar Banksz�vets�g eln�ke kor�bban elk�pzelhet�nek tartotta, hogy ha a korm�nyzat egy�ttgondolkod�st kezdem�nyez a k�rd�sben, akkor a bankszektor abban r�szt vegyen. Ugyanakkor arra h�vta fel a figyelmet: �sszetettebb k�rd�sr�l van sz�, semhogy egy kamatplafonnal el lehetne int�zni, �s eml�keztetett r�, hogy a bankok nem alkalmaznak t�bb sz�z sz�zal�kos thm-et, csak p�nz�gyi v�llalkoz�sok. �gy v�lte: a kamatplafon bevezet�se elm�letileg n�velheti a hitelek �r�t, de Magyarorsz�gon el�g er�s a verseny a bankok �s m�s p�nz�gyi k�zvet�t�k k�z�tt ahhoz, hogy ne felfel� menjenek a marzsok.

Ombudsman �s p�rt is pr�b�lkozott m�r

Tavaly m�jusban Szab� M�t�, az �llampolg�ri jogok orsz�ggy�l�si biztosa bejelentette: kezdem�nyezi, hogy a jegybanki alapkamat m�rt�k�nek t�zszeres�t meghalad� k�lts�g� k�lcs�nny�jt�s min�s�lj�n tisztess�gtelen kereskedelmi gyakorlatnak. Az Orsz�ggy�l�s �ppen a biztos bejelent�s�nek idej�n t�rgyalta a tisztess�gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalm�r�l sz�l� t�rv�nyjavaslatot, az ind�tv�ny azonban elk�sett, mert a javaslatok beny�jt�s�nak hat�rideje akkorra lez�rult.

Juh�szn� L�vai Katalin, az MSZP orsz�ggy�l�si k�pvisel�je pedig szerd�n jelentette be, hogy az MSZP kezdem�nyezi a teljes hiteld�j mutat� (thm) egy�rtelm� szab�lyoz�s�t �s a kamatplafon meghat�roz�s�t.