Magyar Eur� Bizotts�g (MEB) megalap�t�s�t tervezi a korm�ny - der�l ki a "V�ls�gkezel�s �s N�veked�s - strat�gia az er�s Magyarorsz�g�rt" elnevez�s� kiadv�nyb�l, amely a korm�ny v�ls�gkezel� �s versenyk�pess�g-n�vel� int�zked�seit, �s azok h�tter�t tartalmazza.

A korm�ny nagy tekint�ly�, k�ztiszteletben �ll� szem�lyeket k�rne fel a bizotts�gba, akik az eur� bevezet�s�hez sz�ks�ges korm�nyzati cselekv�s magas szint� szakmai kontrollj�t l�tn�k el - olvashat� a dokumentumban.

A kiadv�ny szerint a bizotts�g nem els�sorban a mindennapi korm�nyzati tev�kenys�get k�veti nyomon, hanem tan�csaival, kritik�ival a hossz� t�v� struktur�lis �talak�t�sok siker�hez j�rulna majd hozz�.

A kiadv�ny ismerteti a vil�ggazdas�gi v�ls�g Magyarorsz�gra gyakorolt hat�sait: egyszerre kell a v�ls�g k�zvetlen k�vetkezm�nyeit enyh�teni, valamint a kil�bal�shoz sz�ks�ges n�veked�si p�ly�t szerkezeti �talak�t�sokkal megalapozni.

Az ehhez sz�ks�ges korm�nyzati strat�giai program - �ll a dokumentum el�szav�ban - csak akkor lehet sikeres, ha k�zelebb viszi Magyarorsz�got az eur�pai centrumhoz: a n�veked�s �s stabilit�s legf�bb biztos�t�k�t, egyben legszigor�bb b�r�j�t, az eur� miel�bbi bevezet�s�t tekinti sikere m�rc�j�nek.