Kem�ny szavakkal b�r�lta az Eur�pai Uni� v�m- �s ad��gyi biztosa az osztr�k banktitkot. B�cs azonban tov�bbra is ragaszkodik az eddigi gyakorlathoz. Szerinte a banktitok m�g� nem b�jhat egyetlen csal� sem.

Kov�cs L�szl� a Format osztr�k gazdas�gi-�zleti hetilapnak adott, p�nteken k�z�lt nyilatkozat�ban elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy EU-tagorsz�g �ltal alkalmazott banktitok megakad�lyozza a t�bbi uni�s �llam ad�hat�s�gait abban, hogy pontosan meg�llap�thass�k egy olyasvalaki ad�tartoz�s�t, aki hat�raikon bel�l �l.

Meg�rt�s�t fejezte ki azir�nt, hogy ha az alpesi orsz�g saj�t �llampolg�rai viszonylat�ban fenntartja a banktitkot, de k�lf�ldiekre ez nem vonatkozhat. "Az a hat�rozott v�lem�nyem, hogy a banktitok int�zm�nye nem v�dhet egyetlen csal�t sem" - mondta.

A v�m- �s ad��gyi biztos utalt arra, hogy most, a p�nz�gyi v�ls�g id�szak�ban, amikor minden eur�cent fontos a hat�s�goknak, �s az �tl�that�s�g hi�ny�t a v�ls�ghoz vezet� egyik t�nyez�k�nt nevezt�k meg, valamennyi �llam hozz�kezdett a banktitokra vonatkoz� �ll�spontj�nak fel�lvizsg�lat�hoz. Meggy�z�d�s�t fejezte ki, hogy Ausztria is hasonl�an fog cselekedni.

Elismerte ugyanakkor, hogy az "�sszes lap B�cs kez�ben van", hiszen ad��gyekben az EU csak az �sszes tagorsz�g egyet�rt�s�vel l�phet. "Rem�lem azonban, hogy Ausztria egyed�li orsz�gk�nt nem fog szembesz�llni a vil�g t�bbi r�sz�vel" - h�zta al�.

Werner Faymann osztr�k kancell�r a Formatnak nyilatkozva azonban vil�goss� tette, hogy B�cs tov�bbra is fenn k�v�nja tartani a banktitok int�zm�ny�t. "Ausztria egy�ttm�k�dik az ad�csal�sok elleni k�zdelemben... �ppen ez�rt t�lz�nak tartom az ad�hat�s�gok korrekt munk�j�nak akad�lyoz�s�r�l besz�lni" - sz�gezte le �ll�spontj�t.

Magyar�zata szerint az osztr�k banktitok �gy van kialak�tva, hogy ha a hivatalos szervek r�sz�r�l felmer�l az ad�sikkaszt�s gyan�ja, akkor a banktitkot fel lehet oldani. Az ad�hat�s�gok k�z�tti automatikus inform�ci�cser�t azonban, amelyre az EU �vek �ta t�rekszik, nem teszi lehet�v�.

A kancell�r a banktitok besz�ntet�s�t kezdem�nyez� uni�s ir�nyelvjavaslatr�l megjegyezte, hogy a felsz�mol�shoz Ausztri�ban k�tharmados parlamenti t�bbs�g kellene, amit bizony nem lehetne egyik napr�l a m�sikra megval�s�tani.